image banner
 • 17/06/2024

  Long An: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền một số nội dung về tài khoản định danh điện tử

  Ngày 08/5/2024, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 204/TB-VPCP Thông báo kết luận phiên họp chuyên đề Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về đánh giá tình hình triển khai thực hiện VNeID và giải pháp chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Theo đó, UBND tỉnh phối hợp Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ chuẩn bị các điều kiện cần thiết hoàn thành việc chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử kể từ ngày 01/7/2024 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Hiện nay, Công an tỉnh đã triển khai Kế hoạch số 473/KH-CAT-PC06, ngày 11/5/2024 về đẩy nhanh tiến độ thu nhận tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh năm 2024; tổ chức thu nhận tài khoản định danh điện tử lưu động tại Công an cấp xã. Để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện theo c

 • 14/06/2024

  Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

  Thời gian qua, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 04/8/2020 về thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; Tuy nhiên, tình hình tội phạm công nghệ cao vẫn còn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi quy mô lớn; đặc biệt là lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều thủ đoạn mới.

 • 11/06/2024

  ​Không thu phí, lệ phí khi cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ do thay đổi địa giới đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh

  Căn cứ Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, theo đó tại khoản 2 Điều 21 quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ và không thu các loại phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính”;

 • 10/06/2024

  Quy trình cơ bản phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp cơ sở

  Hiện nay, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã được các địa phương thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức và kênh truyền tải khác nhau nhưng chưa có quy trình chung để hướng dẫn tổ chức hoạt động này một cách khoa học, bài bản. Một số địa phương đã có sáng kiến PBGDPL phù hợp với đối tượng, địa bàn, huy động được sự tham gia của nhiều chủ thể vào hoạt động này. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng một quy trình cơ bản PBGDPL để tất cả các chủ thể PBGDPL ở địa phương, cơ sở có thể sử dụng là cần thiết, góp phần bảo đảm quyền tiếp cận thông tin pháp luật của người dân, tăng cường hiệu quả công tác PBGDPL, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật trong Nhân dân.  

 • 10/06/2024

  Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

  Ngày 18/5/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 428/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; theo đó, nội dung Quyết định đề ra các mục đích là nhằm: xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên phạm vi cả nước; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong việc triển khai, thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật.  

 • 07/06/2024

  Bộ Tư pháp chỉ đạo tăng cường xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

  Luật Lý lịch tư pháp (khoản 5 Điều 9) quy định “UBND  tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp tại địa phương”. Nghị định số 111/2010/NĐ-CP  ngày 23/11/2010  của  Chính phủ quy định  chi  tiết và hướng  dẫn  thi  hành  một  số điều  của  Luật  Lý  lịch tư pháp (khoản 2 Điều  2) quy định “UBND  các  tỉnh,  thành  phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong  phạm vi địa phương mình”. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao trách nhiệm “Đẩy mạnh số hóa, hoàn thiện cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp...”tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày  09/7/2023 về việc đẩy  mạnh cải  cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ,

 • 07/06/2024

  Tăng cường chỉ đạo, phối hợp làm tốt công tác truyền thông Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp tỉnh Long An năm 2024

  Để Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Long An diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn, khách quan, công bằng, đúng quy chế, hiệu quả, ngày 06/6/2024, tại Chỉ thị số 1683/CT-UBND Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau: 

 • 06/06/2024

  Long An chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, thực chất công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

  Thực hiện Công điện số 52/CĐ-TTg, ngày 24/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà dân tại số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; ngày 30/5/2024, tại văn bản số 5340/UBND-NCTCD, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 • 06/06/2024

  UBND tỉnh Long An: Ban hành Kế hoạch Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn tỉnh

  Kế thừa, phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh Long An ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận; huy động các nguồn lực xã hội tham gia, hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở. Ngày 05/6/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 5478/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030” (Đề án) trên địa bàn tỉnh. Theo đó:  

 • 05/06/2024

  UBND tỉnh thống nhất việc phân cấp thẩm quyền giải quyết đối với TTHC “Cấp bản sao Trích lục hộ tịch” từ UBND cấp huyện cho Phòng Tư pháp

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3853/UBND-THKSTTHC ngày 19/4/2024 về việc thực thi phương án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ. Theo đó UBND tỉnh thống nhất việc phân cấp thẩm quyền giải quyết đối với TTHC “Cấp bản sao Trích lục hộ tịch” từ UBND cấp huyện cho Phòng Tư pháp dưới hình thức ủy quyền; thời gian thực hiện thống nhất kể từ ngày 01/6/2024.  

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1