image banner
UBND tỉnh triển khai Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024 - 2030”
Lượt xem: 21

Nhằm thực hiện nghiêm túc, có chất lượng và hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới và Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 30/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024 - 2030”; ngày 06/5/2024, UBND tỉnh Long An ban hành Kế hoạch số 1369/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt Đề án 129): Mục tiêu của Đề án 129 là:

 

Hàng năm, phấn đấu 100% các cấp Hội Luật gia, 100% luật gia hoạt động chuyên trách, 40 - 50% luật gia đã nghỉ hưu, luật gia đang hành nghề khác và 5 - 10% luật gia đang công tác tham gia vào công tác PBGDPL, đưa pháp luật vào cuộc sống, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật. Phấn đấu 100% Chi hội Luật gia cấp xã (nơi có Chi hội) tham gia xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Xây dựng mới hoặc chuẩn hóa các mô hình, cách làm chuyên nghiệp, hiệu quả đang vận hành để thu hút các luật gia và nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL. Phấn đấu có tối thiểu 08 đơn vị (cấp huyện) vận hành mô hình PBGDPL hiệu quả. Hàng năm, phấn đấu có từ 50% trở lên báo cáo viên, người làm công tác PBGDPL của các cấp Hội, tuyên truyền viên pháp luật là hội viên được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ; cung cấp thông tin, tài liệu, cập nhật kiến thức pháp luật. Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Mỗi luật gia là một báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật”. Các Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc các cấp hội thực hiện tốt nhiệm vụ PBGDPL, hướng dẫn, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho Nhân dân. Nhân rộng hoạt động chỉ đạo điểm lên 04 đơn vị trên địa bàn tỉnh; tổng kết, rút kinh nghiệm việc chỉ đạo điểm.

Ngoài ra, Đề án 129 còn đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như:  Hàng năm các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận; UBND cấp huyện; Hội Luật gia các cấp quan tâm tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng và chính quyền về vai trò và phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác PBGDPL; tăng cường chỉ đạo, giao nhiệm vụ PBGDPL cho các cấp Hội gắn với nhiệm vụ Nhà nước giao. Kiện toàn tổ chức, bộ máy, nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL của Hội Luật gia các cấp. Nâng cao năng lực cho Hội Luật gia các cấp để tham gia thực hiện PBGDPL. Cập nhật bộ tài liệu khung (của Trung ương Hội) về bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên, người làm công tác PBGDPL của các cấp Hội Luật gia. Định kỳ hằng năm tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng PBGDPL và các văn bản pháp luật mới ban hành cho báo cáo viên, tuyên truyền viên, người làm công tác PBGDPL của các cấp Hội; đồng thời, thường xuyên cập nhật kiến thức, cung cấp thông tin pháp luật cho các đối tượng này. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội tham gia cùng Hội Luật gia các cấp thực hiện PBGDPL. Huy động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hỗ trợ nguồn lực thực hiện công tác PBGDPL cho Hội Luật gia các cấp. Vận động, thu hút nguồn lực xã hội, nhất là các luật gia và Hội Luật gia các cấp; vận động, thu hút các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, công chứng viên; các tổ chức trọng tài, trọng tài viên (nếu có) và các tổ chức, cá nhân nghề luật khác tham gia PBGDPL. Xây dựng các phong trào Luật gia tham gia PBGDPL nhân các sự kiện chung của quốc gia, của địa phương, cơ quan, đơn vị và của Hội, lấy đó làm tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng, tặng kỷ niệm chương. Chuyển đổi số trong PBGDPL thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL. Tiếp tục phối hợp tham gia thực hiện có hiệu quả các Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”; Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” và các Đề án khác liên quan đang được triển khai tại địa phương.

UBND tỉnh giao Hội Luật gia tỉnh Long An: Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và sở, ngành, địa phương có liên quan, tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch hằng năm phù hợp với tình hình, điều kiện của địa phương;…

KẾ HOẠCH Đề án Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác PBGDPL giai đoạn 2024 - 2030 trên địa bàn tỉnh.pdf

Đức Phúc

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1