image banner
Hội đồng PHPBGDPL tỉnh hướng dẫn thực hiện Đề án Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp năm 2024
Lượt xem: 18

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 900/KH-UBND ngày 21/3/2024 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” năm 2024 (Kế hoạch số 900 thực hiện Đề án 407), Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố quan tâm thực hiện một số nội dung sau đây:

 

 

Tiếp tụcchỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Kế hoạch số 2043/KH-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện “Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh Long An và Hướng dẫn số 1649/HĐPH ngày 09/8/2022 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về việc hướng dẫn triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 407 phù hợp với điều kiện thực tiễn; tổ chức truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (gọi tắt là dự thảo chính sách) cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, tổ chức, doanh nghiệp bằng hình thức phù hợp; phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong vận động, khuyến khích Nhân dân quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo chính sách.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch số 900/KH-UBND thực hiện Đề án 407, các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chủ động, kịp thời thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải cơ quan được giao chủ trì soạn thảo chính sách có trách nhiệm: Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, các sở, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch, tổ chức truyền thông dự thảo chính sách theo nhiệm vụ được giao. Nội dung và hình thức truyền thông dự thảo chính sách: Biên soạn, phát hành tài liệu, nội dung truyền thông các dự thảo chính sách để đăng tải trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh, Trang thông tin điện tử các sở, ngành, địa phương và cung cấp cho các cơ quan thông tin, báo chí phục vụ hoạt động truyền thông dự thảo chính sách; và các hình thức truyền thông khác đảm bảo kịp thời, sâu rộng, hiệu quả.

Đối với các sở, ngành được giao chủ trì soạn thảo chính sách phát sinh mới trong năm 2024 được Luật giao hoặc các vấn đề bức xúc nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội được HĐND tỉnh giao ngoài Danh mục Nghị quyết HĐND tỉnh nêu trên, chủ động, tập trung thực hiện các nội dung như các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo chính sách tại điểm a, mục 2 Văn bản này và thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch số 900/KH-UBND. Tham dự đầy đủ lớp tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, công chức pháp chế các sở, ngành tỉnh; đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý thông tin, báo chí về kiến thức, kỹ năng truyền thông, xử lý thông tin khi thực hiện truyền thông dự thảo chính sách do Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức.

Các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo chính sách - chủ trì phối hợp với Sở Tài chính dự toán kinh phí truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL theo chức năng, nhiệm vụ được giao trình UBND tỉnh duyệt cấp kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách; khuyến khích, huy động từ các nguồn tài trợ, các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định pháp luật.

PNT

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1