Tóm tắt
Nội dung
  
  
Long An tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL và Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chínhLong An tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL và Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Thực hiện Kế hoạch số 2060/KH-STP ngày 01/10/2021 của Sở Tư pháp triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính (sau đây viết tắt là XLVPHC) và tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ XLVPHC năm 2021 và Kế hoạch số 2109/KH-STP ngày 06/10/2021 của Sở Tư pháp về triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sau đây viết tắt là QPPL) và tập huấn về công tác văn bản QPPL năm 2021, ngày 19/10/2021, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ban hành văn bản QPPL, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC và tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ về công tác văn bản QPPL và XLVPHC năm 2021 đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh theo hình thức truyền hình trực tuyến tại 15 điểm cầu cấp huyện và 188 điểm cầu cấp xã.

 


 z2862517117971_b16d3b1ddddc83668791f3b6027ea648.jpg

Bà Phan Thị Mỹ Dung- Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị

Tại điểm cầu ở tỉnh, chủ trì Hội nghị, bà Phan Thị Mỹ Dung- Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp cùng với lãnh đạo đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp. Tham dự hội nghị có hơn 480 đại biểu, gồm 52 Đại biểu cấp tỉnh (đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo Sở, ngành tỉnh; Công chức pháp chế các cơ quan chuyên môn UBND tỉnh), 240 đại biểu cấp huyện (đại diện Lãnh đạo UBND cấp huyện và các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện) và 188 đại biểu cấp xã (đại diện Lãnh đạo UBND cấp xã và các công chức chuyên môn có liên quan đến công tác văn bản QPPL) và đại diện các cơ quan truyền thông đưa tin như: Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An theo hình thức truyền hình trực tuyến tại 15 điểm cầu cấp huyện và 188 điểm cầu cấp xã của tỉnh.

z2862517832091_aa8ddc75aa2541f45b94c32fdac8b492.jpg

Tại Hội nghị, Đại biểu được nghe bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh- Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL, Sở Tư pháp triển khai, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020. Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020 gồm 2 điều, điều 1 sửa đổi, bổ sung 54 điều về nội dung và 14 điều về kỹ thuật của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015; Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, với những nội dung mới cơ bản sau đây:

z2862518158698_c16caa1c193ab3330cba1272831c940d.jpg

Một là tiếp tục khẳng định và quy định cụ thể hơn cơ chế bảo đảm lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành văn bản QPPL; Hai là bổ sung và làm rõ quy định về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL; Ba là bổ sung một số hình thức văn bản QPPL; Bốn là sửa đổi thẩm quyền ban hành văn bản QPPL của cấp huyện, cấp xã; Năm là quy định hợp lý hơn các loại văn bản QPPL phải lập đề nghị xây dựng theo quy trình chính sách và quy định cụ thể trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng, soạn thảo văn bản QPPL; Sáu là nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các cơ quan trong quá trình thẩm tra dự thảo nghị quyết; Bảy là quy định về xây dựng, ban hành văn bản QPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn; Tám là quy định thủ tục hành chính trong văn bản QPPL; Chín là tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhằm bảo đảm tính thống nhất và nâng cao chất lượng của dự thảo văn bản QPPL;  Mười là quy định hợp lý, cụ thể hơn về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản QPPL của địa phương; Mười hai là sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác.

z2862517563982_8eeffe7b1e142f97b8e1364b7c70291a.jpg

Tiếp tục Hội nghị, bà Phan Thị Mỹ Dung- Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC và tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ và XLVPHC. Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC đã sửa đổi, bổ sung nội dung của 66/142 điều (trong đó 16 điều sửa đổi, bổ sung toàn diện), sữa kỹ thuật 11/142 điều, bổ sung mới 04 điều và bãi bỏ 03 điều của Luật XLVPHC hiện hành; Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022, với những nội dung mới cơ bản sau đây:

Một là Sửa đổi, bổ sung một số quy định chung tại phần thứ nhất của Luật XLVPHC như quy định về khái niệm tái phạm, nguyên tắc xử lý hành vi vi phạm hành chính nhiều lần, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, về thẩm quyền quy định về xử phạt vi phạm hành chính và chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, hành vi bị nghiêm cấp;  Hai là Sửa đổi, bổ sung một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính như quy định về mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực, về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, về thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, về việc thi hành và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Ba là Sửa đổi, bổ sung một số quy định về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính như về đối tượng và điều kiện áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, về thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, về việc quản lý đối tượng trong thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; Bốn là Về các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính; Năm là Về biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên; Sáu là Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Kết thúc Hội nghị, bà Phan Thị Mỹ Dung- Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ban hành văn bản  QPPL và Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC bằng hình thức phù hợp để đạt chất lượng, hiệu quả./.

Kim Diệp

 


20/10/2021 5:00 CHĐã ban hành
Long An tạo điều kiện thuận lợi  cho các Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối, chợ truyền thống; nhà hàng, quán ăn, quán giải khát hoạt động trở lạiLong An tạo điều kiện thuận lợi  cho các Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối, chợ truyền thống; nhà hàng, quán ăn, quán giải khát hoạt động trở lại
Qua 03 ngày thực hiện tạm thời các biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 10151/UBND-VHXH ngày 15/10/2021, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn cơ bản được kiểm soát. Trước thực tế trên và để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ được khôi phục hoạt động trở lại, ngày 18/10/2021, UBND tỉnh Long An ban hành Công văn số 10207/UBND-VHXH về việc điều chỉnh nội dung quy định tại mục 3.2 của công văn số 10151/UBND- VHXH ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh như sau:

 

"3.2. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ:

Đối với Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối, chợ truyền thống; (trừ các cơ sở được quy định tại mục 3.3 và mục 3.4): Được phép hoạt động, nhưng người tham gia phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

+ Đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19;

+ Đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 06 tháng;

+ Có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ.

Giao Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao phối hợp cơ quan y tế có phương án tổ chức, quản lý hoạt động của từng chợ truyền thống thuộc thẩm quyền quản lý, đảm bảo chặt chẽ, an toàn.

Đối với nhà hàng/quán ăn, quán giải khát: Được phép hoạt động, nhưng phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Đảm bảo không quá 50% công suất.

+ Người tham gia phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: Đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 06 tháng hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ.

Chủ các cơ sở nêu trên phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định tại Quyết định sổ 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/05/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống địch Covid-19 về Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng. Riêng yêu cầu về xét nghiệm thì thực hiện theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

Các nội dung khác, tiếp tục thực hiện theo Công văn số Công văn số 10151/UBND-VHXH ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh./.

PBLA


19/10/2021 4:00 CHĐã ban hành
Kể từ 00 giờ ngày 16/10/2021, Long An áp dụng tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"Kể từ 00 giờ ngày 16/10/2021, Long An áp dụng tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"
 Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát và hiện đang ở cấp độ 2 (theo đánh giá của Chính phủ và của Bộ Y tế). Trước thực tế trên, chiều ngày 15/10/2021, UBND tỉnh Long An có văn bản số 10151/UBND-VHXH về việc quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó,

Kể từ 00 giờ ngày 16/10/2021, áp dụng tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trên phạm vi toàn tỉnh cho đến khi có thông báo mới, cụ thể như sau:

1. Tổ chức hoạt động tập trung trong nhà (hội họp, tập huấn, hội thảo…), ngoài trời (hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng…) đảm bảo phòng, chống dịch:

Được phép hoạt động, nhưng phải đảm bảo không quá 50 người trong cùng một thời điểm và người tham gia phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19;

- Đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 06 tháng;

- Có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ.

2. Đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải; lưu thông, vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh:

Được phép hoạt động nhưng phải đáp ứng các điều kiện, quy định theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Y tế. Giao Sở Giao thông vận tải cập nhật hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải để có văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể.

3. Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

3.1. Đối với các cơ sở sản xuất, đơn vị thi công các dự án, công trình giao thông, xây dựng:

Tiếp tục hoạt động theo Kế hoạch số 3222/KH-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh về việc phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An; trong đó lưu ý các cơ sở, đơn vị  phải có phương án, kế hoạch hoạt động gắn với công tác phòng, chống dịch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Riêng yêu cầu về xét nghiệm thì thực hiện theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

3.2. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ:

- Đối với Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối, chợ truyền thống; (trừ các cơ sở được quy định tại mục 3.3 và mục 3.4): Được phép hoạt động, nhưng người tham gia phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

+ Đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19;

+ Đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 06 tháng;

+ Có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ.

Giao Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao phối hợp với cơ quan y tế có phương án tổ chức, quản lý hoạt động của từng chợ truyền thống thuộc thẩm quyền quản lý, đảm bảo chặt chẽ, an toàn.

- Đối với nhà hàng/quán ăn, quán giải khát: Được phép hoạt động, nhưng phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Đảm bảo không quá 50% công suất.

+ Người tham gia phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 06 tháng và phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ.

Chủ các cơ sở nêu trên phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Riêng yêu cầu về xét nghiệm thì thực hiện theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

3.3. Đối với các cơ sở kinh doanh các dịch vụ như vũ trường, karaoke, mát xa, quán bar, xông hơi, internet, trò chơi điện tử, câu lạc bộ khiêu vũ, các tụ điểm hát với nhau: Tiếp tục tạm dừng các hoạt động sau cho đến khi có thông báo mới.

3.4. Đối với các cơ sở kinh doanh các dịch vụ như phòng tập thể hình (gym), yoga, làm tóc (bao gồm cắt tóc), câu lạc bộ bida, làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu: Được phép hoạt động, nhưng phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đảm bảo không quá 50% công suất và người tham gia phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

+ Đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng.

+ Có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ.

- Chủ cơ sở phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

3.5. Đối với hoạt động bán hàng rong, vé số dạo…: Được phép hoạt động, nhưng người tham gia phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19;

- Đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 06 tháng;

- Có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ.

4. Hoạt động giáo dục, đào tạo:

Từ nay cho đến hết ngày 30/10/2021, tiếp tục thực hiện dạy và học trực tuyến kết hợp với dạy học trên truyền hình cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, học viên trường nghề, sinh viên cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh tiếp tục học trực tuyến; học sinh tiểu học và mầm non tạm thời chưa đến trường.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo cập nhật hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để có văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể.

5. Hoạt động của các cơ quan, công sở: Được phép hoạt động bình thường, nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống, dịch theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 về Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị. Riêng yêu cầu về xét nghiệm thì thực hiện theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

6. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự: Được phép hoạt động, nhưng phải đảm bảo không quá 50 người trong cùng một thời điểm và người tham gia phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19;

- Đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 06 tháng;

- Có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ.

Giao Sở Nội vụ cập nhật hướng dẫn của Bộ Nội vụ để có văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể.

7. Đối với cơ sở nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm tham quan du lịch: Được phép hoạt động, nhưng người tham gia phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

+ Đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19;

+ Đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 06 tháng;

+ Có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ.

- Chủ cơ sở phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

8. Đối với bảo tàng, triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim; cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật: Được phép hoạt động, nhưng phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đảm bảo không quá 50% công suất và người tham gia phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

+ Đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 06 tháng.

+ Có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ.

- Chủ cơ sở phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định (bao gồm việc tự tổ chức xét nghiệm cho nhân viên, người lao động, điều kiện đối với người thăm quan, khán thính giả và phương án xử lý khi có ca mắc mới).

9. Đối với hoạt động thể dục, thể thao: Được phép hoạt động, nhưng người tham gia phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19;

- Đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 06 tháng;

- Có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cập nhật hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để có văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể.

10. Đối với việc quản lý thông tin người vào/ra các cơ sở, địa điểm kinh doanh: Chủ cơ sở, địa điểm kinh doanh có trách nhiệm tạo mã QR địa điểm trên ứng dụng PC-Covid hoặc website https://qr.tokhaiyte.vn, in dán mã QR và yêu cầu người lao động, khách hàng quét mã khi vào/ra cơ sở, địa điểm kinh doanh để quản lý thông tin.

11. Đối với người dân

- Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động, linh hoạt và động viên người thân cùng gia đình tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và sống an toàn.

- Thực hiện nghiêm 5K (Khẩu trang – Khoảng cách – Khai báo y tế - Khử khuẩn – Không tụ tập đông người), đặc biệt là khi tham gia các hoạt động tập trung đông người.

- Sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin (như ứng dụng PC-COVID, ứng dụng Bluezone, ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử…) để khai báo y tế, đăng ký tiêm chủng vắc-xin, khám, chữa bệnh (nếu có điện thoại thông minh).

- Tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế./.

P.PBGDPL.STPLA

 

 


15/10/2021 5:00 CHĐã ban hành
Long An: tổ chức thực hiện hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh trong tình hình mớiLong An: tổ chức thực hiện hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới
Thực hiện  Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc Ban hành hướng dẫn tại thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Trên cơ sở tình hình thực tế, Sở Giao thông vận tải Long An xây dựng phương án vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô liên tỉnh: cho phép hoạt động trở lại đối với tất cả các hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, bao gồm: tuyến cố định, tuyến buýt, xe hợp đồng, xe taxi, trong đó:

Tuyến buýt và cố định liên tỉnh tổ chức hoạt động lại trên cơ sở đề nghị của các đơn vị vận tải và các điều kiện đáp ứng về công tác phòng chống dịch của các địa phương.

Xe hợp đồng, xe taxi được phép hoạt động liên tỉnh với các điều kiện đáp ứng về công tác phòng chống dịch của các địa phương.

Trước khi hoạt động phải được sự thống nhất của các tỉnh, thành phố có tuyến đối lưu, trên cơ sở đề nghị của các đơn vị vận tải.

Hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô nội tỉnh: cho phép hoạt động trở lại đối với tất cả các hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, bao gồm: tuyến cố định, tuyến buýt, xe hợp đồng, xe taxi, trong đó: 

Tuyến buýt và cố định nội tỉnh tổ chức hoạt động lại trên cơ sở đề nghị của các đơn vị vận tải và các điều kiện đáp ứng về công tác phòng chống dịch. 

Xe hợp đồng, xe taxi được phép hoạt động nội tỉnh với các điều kiện đáp ứng về công tác phòng chống dịch.

Đối với xe hoạt động đưa, rước người lao động, chuyên gia thuộc các doanh nghiệp: tiếp tục thực hiện theo quy định tại mục 2.1 phần II của Kế hoạch số 3222/KH-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh phục hồi sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 5144/TB-SGTVT ngày 05/10/2021 của Sở Giao thông vận tải Long An về việc tổ chức thực hiện hoạt động vận tải đưa, rước công nhân trên địa bàn tỉnh Long An và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan của UBND tỉnh.

Các đơn vị kinh doanh vận tải: xây dựng và triển khai phương án tổ chức vận tải hành khách bảo đảm tuân thủ quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải và quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe đảm bảo đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 (tiêm 01 mũi đối với loại vaccine tiêm 01 mũi; tiêm 02 mũi đối với loại vaccine phải tiêm 02 mũi; trừ trường hợp có chỉ định của cơ quan y tế) và đủ 14 ngày sau khi tiêm; hoặc có Giấy chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 06 tháng kể từ ngày được cơ quan y tế có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận;…

phương án vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh trên địa bàn tỉnh.pdf

PBLA


15/10/2021 5:00 CHĐã ban hành
Mộc Hóa: triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyệnMộc Hóa: triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện
Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg); Quyết định số 9670/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 trên địa bàn tỉnh Long An. Ngày 14/10/2021, UBND huyện Mộc Hóa ban hành Quyết định số 2023/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 trên địa bàn huyện.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg gắn với thực hiện có hiệu quả tiêu chí tiếp cận pháp luật trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Mộc Hóa, UBND huyện đã phân công  nhiệm vụ cho một sổ Phòng chuyên môn của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

Giao Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân huyện: thành lập Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật và làm đầu mối theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện. Có trách nhiệm thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật giúp Chủ tịch UBND huyện tổ chức họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật, xem xét, quyết định công nhận và công bố xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên Trang thông tin điện tử của huyện trước ngày 10 tháng 02 của năm liền kề sau năm đánh giá.

Đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Hằng năm, tổng hợp, báo cáo Sở Tư pháp về kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện, các giải pháp bảo đảm tính thực chất, nâng cao hiệu quả công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện: Tiêu chí 1: Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn; Tiêu chí 2: Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật; Tiêu chí 3: Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý ... đảm bảo đúng nguyên tắc, yêu cầu của từng tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Giao Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện (Ban Tiếp công dân huyện), Công an huyện, Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện: Tiêu chí 5: Tổ chức tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội… đảm bảo đúng nguyên tắc, yêu cầu của từng tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương trong việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc trách nhiệm và phạm vi quản lý.

Riêng Phòng Nội vụ (Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện) phối hợp Phòng Tư pháp định kỳ hướng dẫn, tham mưu Chủ tịch UBND huyện khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện theo quy định. 

UBND huyện đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức giám sát việc xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện Tiêu chí 4: Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; phối hợp với Phòng Tư pháp kịp thời giải quyết kiến nghị, phản ánh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) của địa phương trong việc thực hiện Tiêu chí 4 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành đến cán bộ công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện thông qua các hình thức thiết thực, phù hợp trong phạm vi, trách nhiệm được giao theo dõi, quản lý; kịp thời đề xuất, kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương trong việc thực hiện xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

UBND các xã, thị trấn tự chấm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu; niêm yết công khai kết quả tự chấm điểm, đánh giá; gửi hồ sơ đề nghị công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đến UBND huyện (thông qua Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện) trước ngày 10 tháng 01 của năm liền kề sau năm đánh giá;…

Phan Thông

 

 

 


15/10/2021 4:00 CHĐã ban hành
Long An: Lấy ý kiến sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Thi đua, khen thưởngLong An: Lấy ý kiến sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Thi đua, khen thưởng
Chiều 13/10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An – Nguyễn Thanh Hải chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) và Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh – Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao những ý kiến đóng góp của đại biểu

Luật Kinh doanh bảo hiểm ra đời cách đây 20 năm, khi thị trường bảo hiểm còn non trẻ, cơ quan quản lý cũng mới thành lập, quy mô thị trường còn nhỏ, các sản phẩm, kênh phân phối chưa đa dạng. Đến nay, trước sự phát triển của thị trường và nhiều quy định pháp luật liên quan thay đổi, Luật Kinh doanh bảo hiểm bộc lộ một số bất cập nhất định, không còn thống nhất, đồng bộ với quy định mới.

Bên cạnh đó, một số quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành chưa theo kịp với quốc tế như quy định về phòng, chống trục lợi bảo hiểm, rửa tiền, tài trợ khủng bố chưa đầy đủ; điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài còn hạn chế; mô hình quản lý tài chính lạc hậu; chưa có yêu cầu về quản trị rủi ro;...

Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) lần này gồm 8 chương, 156 điều, bám vào mục đích, quan điểm chỉ đạo và cụ thể hóa 7 nhóm chính sách đề nghị xây dựng dự án Luật đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 31/12/2019.

Các nội dung được sửa đổi, bổ sung và quy định mới bao gồm đối tượng áp dụng mở rộng so với luật cũ là tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô; sửa đổi, bổ sung giải thích từ ngữ để phù hợp với thực tiễn và pháp luật có liên quan; nguyên tắc cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo hiểm sửa đổi để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, tập quán quốc tế và các cam kết quốc tế Việt Nam tham gia (EVFTA, CPTPP); các loại hình bảo hiểm sẽ phân thành 3 loại cơ bản theo thông lệ quốc tế là bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe.

Tại hội nghị, các ý kiến đều thống nhất với việc cần sửa đổi bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm cho phù hợp với tình hình hiện nay. Trong đó, có ý kiến đề nghị bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh bảo hiểm; sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan tổ chức xã hội nghề nghiệp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Cũng có ý kiến đề nghị cân nhắc, giữ lại quy định: Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm và tổ chức, cá nhân kinh doanh bảo hiểm. Có ý kiến cho rằng, cần giữ lại quy định cấm hành vi cạnh tranh bất hợp pháp trong kinh doanh bảo hiểm vì trong thực tiễn điều này cũng diễn ra khá phổ biến, cần sớm khắc phục,...

Chủ tịch Hội Luật gia - Đặng Văn Xướng tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị

Đối với Luật Thi đua, khen thưởng, Luật này được Quốc hội khóa XI thông qua tại Kỳ họp thứ 4 ngày 26/11/2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004. Luật đã được sửa đổi, bổ sung vào các năm 2005 và 2013. Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) lần này gồm có 8 chương và 98 điều, có 3 điều đổi mới hoàn toàn được đưa vào dự thảo Luật là Điều 26 quy định về tiêu chuẩn danh hiệu “xã tiêu biểu”, “phường, thị trấn tiêu biểu”, Điều 55 quy định về hình thức khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”, Điều 96 quy định về Trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các ý kiến đóng góp tại hội nghị đều cho rằng việc sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng là cần thiết để tạo động lực thúc đẩy thi đua. Trong đó, các đại biểu thống nhất cao việc bổ sung danh hiệu “xã tiêu biểu”, “phường, thị trấn tiêu biểu” và sửa  đổi các danh hiệu “gia đình văn hóa”, “thôn, làng, bản, ấp, tổ dân phố văn hóa” thành danh hiệu “gia đình tiêu biểu”, “thôn, làng, bản, ấp, tổ dân phố tiêu biểu”.

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị bổ sung thêm nguyên tắc khen thưởng đúng người, đúng việc và ưu tiên khen thưởng những người lao động trực tiếp; bổ sung thêm hành vi nghiêm cấm đối với nhóm đối tượng trung gian là những người thực hiện thủ tục thi đua, khen thưởng; cần có cách tiếp cận phù hợp trong việc khen thưởng đối với đối tượng là gia đình; đề nghị giữ lại nguyên tắc kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất,...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh – Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao những ý kiến đóng góp rất sâu sắc, đầy trách nhiệm của các đại biểu dự hội nghị. Đồng thời nhấn mạnh những ý kiến sẽ được tổng hợp, tiếp thu, phản ánh tới Quốc hội trong kỳ họp tới./.

Theo Baolongan.vn


14/10/2021 5:00 CHĐã ban hành
UBND tỉnh Long An: chỉ đạo đôn đốc thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủUBND tỉnh Long An: chỉ đạo đôn đốc thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ
Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2199/KH-UBND ngày 12/7/2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định số 6652/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo Nghị quyết số 68/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Long An và Quyết định số 8811/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 về việc sửa đổi Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 6652/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm kịp thời triển khai thực hiện trên tinh thần công khai, minh bạch. Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đến ngày 08/10/2021, tỉnh Long An đã triển khai hỗ trợ cho 435.738 người thuộc các nhóm đối tượng với tổng kinh phí 357.888.099.869 đồng, trong đó hỗ trợ trực tiếp cho 137.575 người với số tiền 245.343.375.000 đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều địa phương hiện nay thực hiện còn chậm, chỉ mới thực hiện hỗ trợ cho nhóm đối tượng (người lao động tự do, đối tượng tạm hoãn hợp đồng lao động) chưa chủ động rà soát, đề nghị hỗ trợ cho các nhóm đối tượng còn lại (chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh, chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em, người đang điều trị Covid-19, người cách ly y tế…) theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trước thực tế trên và để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Ngày 09/10/2021, UBND tỉnh ban hành văn bản số 9881/UBND-VHXH về việc tiếp tục đôn đốc thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

Đối với các nhóm đối tượng thụ hưởng đã được UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện chi hỗ trợ; báo cáo quyết toán kinh phí, đối tượng đã chi (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước cùng cấp) gửi về Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.

Đối với các nhóm đối tượng còn lại: Yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, lập danh sách, kinh phí đề nghị hỗ trợ cho các đối tượng, chậm nhất ngày 30/10/2021 hoàn thành, gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính để thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Sau thời hạn nêu trên, địa phương nào chưa hoàn thành việc rà soát danh sách, đề nghị hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ thì chịu trách nhiệm bố trí ngân sách của địa phương để chi trả và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 2199/KH-UBND ngày 12/7/2021 về việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 7131/UBND-VHXH ngày 20/7/2021, Công văn số 7233/UBND-VHXH ngày 21/7/2021 và Công văn số 8750/UBND-VHXH ngày 02/9/2021 của UBND tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện việc rà soát lập danh sách, đề nghị hỗ trợ cho các nhóm đối tượng, đảm bảo hoàn thành việc rà soát danh sách ở cấp huyện trước ngày 30/10/2021. Đồng thời, khẩn trương thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/11/2021.

PBLA

 


14/10/2021 11:00 SAĐã ban hành
Thành phố Tân An: một số mô hình mới về PBGDPL có hiệu quảThành phố Tân An: một số mô hình mới về PBGDPL có hiệu quả
Nhằm thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), thời gian qua, trên địa bàn huyện thành phố Tân An triển khai thực hiện nhiều mô hình, cơ bản đem lại hiệu quả nhất định trong công tác PBGDPL. Trong có một số mô hình mới về PBGDPL có hiệu quả như :  

Mô hình: "Tin nhắn phòng, chống tội phạm" do  Công an thành phố Tân An chủ trì thực hiện.

Hình thức: Thành lập group (nhóm) trên mạng xã hội Zalo (gồm một group chính và nhiều group nhánh, mỗi group có khoảng 20 đến 30 thành viên).

Nội dung, kết quả: Thông qua mạng Zalo tuyên truyền phổ biến pháp luật; thông tin phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ  an ninh tổ quốc (ANTTQ);  tuyên truyền quy định pháp luật, Dự án dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân; tuyên truyền phòng, cháy chữa cháy mùa khô; vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19…cung cấp nhiều tin nhắn, hình ảnh và đoạn video clip về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; từ đó ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, tích cực tham gia phòng chống tội phạm và cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự (ANTT), giúp lực lượng Công an xử lý nhiều đối tượng, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Mô hình "Trung tâm pháp luật cộng đồng" do UBND Phường 6 chủ trì thực hiện.

Hình thức: Trung tâm pháp luật cộng đồng  có Ban Chủ nhiệm và xây dựng quy chế hoạt động; hoạt động mang tính chất xã hội hóa.

Nội dung, kết quả: Truyền tải những thông tin, những yêu cầu, nội dung và các quy định pháp luật bằng nhiều thức như: mở hội nghị lồng ghép trong các cuộc họp, tuyên truyền qua các tờ gấp, qua mạng xã hội, zalo nhóm, thông qua đài truyền thanh đến với người dân, giúp cho người dân hiểu biết, nắm bắt kịp thời mà không mất quá nhiều thời gian, công sức. Với sự hỗ trợ của Trung tâm, công tác PBGDPL và tư vấn pháp luật ngày càng hiệu quả hơn, đã giúp đỡ được nhiều đối tượng có nhu cầu tư vấn pháp lý. Trung tâm đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tư vấn pháp lý trên địa bàn hàng năm. Phối hợp với các Hội, Đoàn thể phường thực hiện lồng ghép sinh hoạt, tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật đến các đoàn viên, hội viên; nhất là các quy định tác động nhiều, trực tiếp đến quyền và lợi ích của hội viên, đoàn viên. Phối hợp với Ban quản lý các khu phố, các câu lạc bộ nhà trọ, Công an phường tuyên truyền các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật sâu rộng trong quần chúng Nhân dân. Ngoài ra, UBND phường giao Trung tâm tổ chức sinh hoạt "Ngày pháp luật hàng quý" gắn với các nội dung quy định liên quan đến công tác xây dựng phường văn minh đô thị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội,…; từ đó nâng cao được ý thức chấp hành pháp luật của người dân; góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kết quả: đã tổ chức 09 hội nghị, phổ biến, giới thiệu các văn bản luật mới, Luật sửa đổi bổ sung theo yêu cầu với hơn 512 lượt người dự, tổ chức lồng ghép sinh hoạt của các hội, đoàn thể phường và khu phố được 148 cuộc với hơn 7.642 lượt người dự. Song song với hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Trung tâm đã tích cực thực hiện công tác tư vấn pháp luật cho các đối tượng công dân có yêu cầu; thực hiện cấp phát tờ gấp tuyên truyền tư vấn pháp lý; kết quả đã tư vấn, hướng dẫn cho 10 người. Ngoài ra, Ban chủ nhiệm Trung tâm còn cử thành viên tham dự tại các cuộc hòa giải khu phố.

Mô hình" Thông tin tuyên truyền pháp luật phát định kỳ" do UBND xã Nhơn Thạnh Trung chủ trì thực hiện

Hình thức: Thông tin tuyên truyền pháp luật phát định kỳ chiều thứ 6 hàng tuần trên hệ thống Đài truyền thanh của xã.

Nội dung, kết quả: Cung cấp thông tin kịp thời cho nhân dân về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự; các văn bản pháp luật mới được ban hành; đảm đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, tạo hiệu ứng rộng khắp trong nhân dân trên địa bàn xã; những quy định pháp luật thiết thực đến đời sống hàng ngày của người dân ở cơ sở; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; ý thức giữ gìn an ninh, trật tự; phòng, chống các tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình; bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu; an toàn thực phẩm; an toàn giao thông;.. pháp luật về phòng, chống dịch bệnh covid-19. Thời lượng 15 phút/chương trình tần suất phát sóng 04 số/tháng. Chương trình phát thanh được phát định kì vào chiều thứ sáu hàng tuần.

Ngoài ra trên địa bàn thành phố Tân An trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã có nhiều mô hình hay, hiệu quả về phổ biến giáo dục pháp luật như: bản tin pháp luật do Phòng Tư pháp thành phố biên soạn đăng tải trên Trang Thông tin đện thành phố (mỗi tháng 01 bản tin); mô hình "thông tin tuyên truyền cải cách hành chính" phát định kỳ chiều thứ 3 hàng tuần trên hệ thống Đài truyền thanh; mô hình "3 tuyên truyền, 1 vận động" xây dựng tên địa bàn xã Nhơn Thạnh Trung; "Tiếng loa lưu động" Công an thành phố; mô hình  "Toàn  dân bảo vệ  an  ninh Tổ quốc" gắn với phong trào "Toàn dân tham gia phòng ngừa, tố giác, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội" và phong trào "Toàn  dân  tham gia phòng chống ma túy"; mô hình "giáo dục người lầm lỗi ở cộng đồng dân cư...

Các mô hình nói chung đều tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, tự giác, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Qua các mô hình, người dân đã nhận thấy được tự phòng, tự bảo vệ là tự mình làm an ninh cho mình, cho gia đình rồi đến an ninh cho cộng đồng, lợi ích xã hội trong công tác bảo vệ an ninh trật tự. Từ đó, tạo động lực thúc đẩy sự tự giác của quần chúng nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, nâng cao vai trò chủ thể của người dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới và giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương; thông tin các thủ tục hành chính để người dân nắm biết trước khi đến cơ quan nhà nước thực hiện thủ tục hành chính được thuận lợi, nhanh chóng. Bên cạnh đó, các mô hình cũng đã thông tin kịp thời cho Nhân dân về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội góp phần phát triển kinh tế xã hội trật tự an ninh toàn xã hội địa phương.

Được biết, trong thời tới, thành phố Tân An sẽ lựa chọn một số mô hình mới, hay hiệu quả về phổ biến, giáo dục pháp luật đã thực hiện để tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nhân rộng trên địa bàn;…

Phan Thông

 


12/10/2021 3:00 CHĐã ban hành
Điều kiện xây dựng, lắp đặt bảng tin điện tử công cộng  trên địa bàn tỉnh Long AnĐiều kiện xây dựng, lắp đặt bảng tin điện tử công cộng  trên địa bàn tỉnh Long An
Nhằm thực hiện đầy đủ, đạt kết quả, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1381/QĐ-BTTTT ngày 07/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; hiện đại hóa phương tiện phục vụ hoạt động thông tin cơ sở, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin nguồn phổ biến đến người dân và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở, ngày 11/10/2021 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thiết lập hệ thống bảng tin điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025. Theo đó:

Kế hoạch đề ra mục tiêu từ nay đến năm 2025: Mỗi xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có ít nhất 01 bảng tin điện tử công cộng có kích thước tối thiểu 06 m2. Mỗi huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh có ít nhất 01 bảng tin điện tử công cộng (màn hình LED, màn hình LCD) có kích thước tối thiểu 20 m2.

Về điều kiện xây dựng, lắp đặt bảng tin điện tử công cộng:

Đầu tư xây dựng, lắp đặt bảng tin điện tử công cộng phải phù với quy hoạch cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Long An và các quy hoạch của địa phương; đảm bảo các quy định về xây dựng và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành có liên quan; tuân thủ các quy định về bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa; hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia, không được che khuất đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng; không được chăng ngang đường giao thông làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông; không ảnh hưởng đến kiến trúc, cảnh quan.

Kiểu dáng, kích thước, các yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật của bảng tin điện tử công cộng như: độ phân giải, góc nhìn, cường độ sáng, chỉ số chống bụi, chống nước, chỉ số sử dụng năng lượng tiết kiệm… phải phù hợp với khuôn viên vị trí xây dựng, lắp đặt; đảm bảo để mọi người dễ dàng nhìn thấy, đọc rõ thông tin.

Bảng tin điện tử công cộng chỉ hiển thị nội dung số dưới dạng chữ viết, hình ảnh; không dùng âm thanh để truyền tải thông tin.

Bảng tin điện tử công cộng phải đảm bảo các điều kiện kỹ thuật để có thể kết nối với hệ thống thông tin nguồn và thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở để lấy nội dung hiển thị thông qua Internet hoặc mạng viễn thông.

Đối với bảng tin điện tử thực hiện tuyên truyền chính trị kết hợp quảng cáo thương mại phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định pháp luật về quảng cáo.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện đảm bảo hoàn thành mục tiêu Kế hoạch đề ra./.

File kèm KH-UBND_11-10-2021_KH thiết lập hệ thống bảng tin điện tử công cộng giai đoạn 2021-2025.signed.pdf

PNT-PBGDPL


12/10/2021 10:00 SAĐã ban hành
Long An: từ ngày 13/10/2021 tất cả các hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô nội tỉnh được phép hoạt động trở lạiLong An: từ ngày 13/10/2021 tất cả các hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô nội tỉnh được phép hoạt động trở lại
Theo thông báo số 5528/TB-SGTVT ngày 11/10/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc tổ chức thực hiện hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Long An trong tình hình mới. Sở Giao thông vận tải Long An hướng dẫn vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô nội tỉnh: Cho phép hoạt động trở lại đối với tất cả các hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, bao gồm: tuyến cố định, tuyến buýt, xe hợp đồng, xe taxi, trong đó: Tuyến buýt và cố định nội tỉnh tổ chức hoạt động lại trên cơ sở đề nghị của các đơn vị vận tải và các điều kiện đáp ứng về công tác phòng chống dịch.  Xe hợp đồng, xe taxi  được phép hoạt động nội tỉnh với các điều kiện đáp ứng về công tác phòng chống dịch.

Hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô liên tỉnh: tiếp tục tạm ngưng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô đối với các loại hình vận tải: tuyến cố định; tuyến xe buýt; xe hợp đồng; xe taxi (trừ các trường hợp xe taxi vận chuyển với mục đích phục vụ người dân đi, đến các Bệnh viện, Trung tâm y tế ngoài địa bàn tỉnh trong trường hợp cấp thiết). Khi các tỉnh, thành phố trong "khu vực" đồng ý cho phép vận chuyển thì Sở Giao thông vận tải sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động trở lại dựa trên cơ sở đề nghị của các đơn vị vận tải.

Đối với xe hoạt động đưa, rước người lao động, chuyên gia thuộc các doanh nghiệp: tiếp tục thực hiện theo quy định tại mục 2.1 phần II của Kế hoạch số 3222/KH-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh phục hồi sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 5144/TB-SGTVT ngày 05/10/2021 của Sở Giao thông vận tải Long An về việc tổ chức thực hiện hoạt động vận tải đưa, rước công nhân trên địa bàn tỉnh Long An và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan của UBND tỉnh.

Đơn vị kinh doanh vận tải xây dựng và triển khai phương án tổ chức vận tải hành khách bảo đảm tuân thủ quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải và quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe đảm bảo đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 (tiêm 01 mũi đối với loại vaccine tiêm 01 mũi; tiêm 02 mũi đối với loại vaccine phải tiêm 02 mũi; trừ trường hợp có chỉ định của cơ quan y tế) và đủ 14 ngày sau khi tiêm; hoặc có Giấy chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 06 tháng kể từ ngày được cơ quan y tế có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận. Phải xét nghiệm SARS-CoV-2 hàng tuần (07 ngày/lần);…

THÔNG BÁO hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Long An 13.10.2021.signed (1).pdf

PBLA


12/10/2021 10:00 SAĐã ban hành
Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mớiĐẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Để triển khai thực hiện hiệu quả hơn công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 theo sự chỉ đạo của của Trung ương, của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh. Ngày 07/10/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Tiểu ban Thông tin, Truyền thông và Công nghệ ban hành văn bản số70- CV/TBTT,TT&CN về việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Theo đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện các nội dung sau:

 

Thông tin, tuyên truyền đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo Công văn số 9229/UBND-VHXH, ngày 20/9/2021 và Công văn số 9669/UBND-VHXH, ngày 04/10/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung dễ hiểu, dễ tiếp cận, chú trọng các nội dung: các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, giải trí được phép hoạt động lại; các quy định, yêu cầu đối với người dân khi tham gia lưu thông, đi lại; các yêu cầu, khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch (đặc biệt là không tập trung đông người, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách, thực hiện 5K), tránh chủ quan, lơ là.

Thực hiện thông tin, tuyên truyền đậm nét Kế hoạch số 3222/KH-UBND, ngày 04/10/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An; nêu bật tình hình các doanh nghiệp đã, đang và sẽ hoạt động, số lượng lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, nhu cầu lao động, việc làm trong thời gian tới; kêu gọi người lao động ở lại tỉnh làm việc.

Tiếp tục thông tin, tuyên truyền chiến lược tiêm vắc xin (hiện tỉnh đang triển khai thực hiện tiêm mũi thứ 2). Tiếp tục thông tin, tuyên truyền chính sách an sinh xã hội theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của tỉnh.

Tiến hành rà soát để tháo dỡ các panô, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền không còn phù hợp, mất mỹ quan. Thực hiện thay mới các nội dung phù hợp, đặc biệt là tuyên truyền phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới./.

FILE KÈM 70-CV_TBTTTTCN_07-10-2021_70 CV TBTTTTCN.signed.pdf

Phan Thông

 

 


11/10/2021 3:00 CHĐã ban hành
Một số nhiệm vụ giải pháp thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Long AnMột số nhiệm vụ giải pháp thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Long An
Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và toàn xã hội trong công tác giảm nghèo bền vững, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hộ nghèo, hộ cận nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, hướng đến sự phát triển ổn định, bền vững của tỉnh, góp phần tích cực cùng cả nước chung tay thực hiện mục tiêu công tác giảm nghèo. Theo đó, ngày 08/10/2021, tại Kế hoạch số 3295/KH-UBND, UBND tỉnh Long An đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác giảm nghèo bền vững

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác giảm nghèo bền vững, xác định giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Công tác giảm nghèo bền vững là nội dung quan trọng trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 của các cơ quan, đơn vị từ tỉnh, huyện đến xã.

Triển khai xây dựng các mô hình giảm nghèo phù hợp với từng địa bàn, nhằm tạo việc làm, sinh kế bền vững, có thu nhập tốt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án về giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, ưu tiên người nghèo vùng sâu, vùng xa của tỉnh; tập trung đầu tư và kết nối đến các địa phương nghèo; đáp ứng nhu cầu của người dân về sử dụng các dịch vụ xã hội cơ bản như: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, thông tin... khơi dậy ý chí tự lực vươn lên của người nghèo. Nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, phát huy các sáng kiến giảm nghèo dựa vào cộng đồng từ đó từng bước tạo nguồn thu nhập cho các hộ nghèo để nâng cao đời sống của người dân.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác giảm nghèo đa chiều, về mục tiêu giảm nghèo bền vững với phương pháp và cách làm phù hợp, tạo sự đồng thuận, chung tay vì người nghèo của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo của người dân; xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội; giới thiệu các gương điển hình về giảm nghèo để thúc đẩy nhân rộng và lan tỏa, đồng thời lên án các hành vi trục lợi chính sách giảm nghèo.

Phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết "tương thân, tương ái" của dân tộc ta đối với người nghèo. Động viên, hướng dẫn, tạo mọi điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua"Long An chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", khuyến khích hộ nghèo vươn lên "thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no". Kịp thời biểu dương, khen thưởng các hộ nghèo nỗ lực vươn lên thoát nghèo tiêu biểu.

Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện chính sách giảm nghèo gắn với mục tiêu phát triển bền vững

Tiếp tục thực hiện Chương trình giảm 10% số hộ nghèo theo từng năm, đảm bảo mỗi hộ nghèo khi đăng ký thoát nghèo theo chương trình đều được hỗ trợ kinh phí phù hợp với nhu cầu gắn với điều kiện ràng buộc cụ thể. Đổi mới cách tiếp cận về giảm nghèo, tăng cường tín dụng chính sách xã hội cho người nghèo, bảo trợ xã hội đối với hộ nghèo không có khả năng lao động.

Tăng cường tín dụng chính sách cho người nghèo. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời ban hành chính sách tín dụng hộ nghèo. Lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững với việc sử dụng nguồn vốn tín dụng xã hội. Cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội.

Triển khai xây dựng các mô hình giảm nghèo phù hợp với từng địa bàn, trong đó, chú trọng các chính sách khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã liên kết phát triển đa dạng các mô hình sản xuất, kinh doanh có sự tham gia của hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ, khuyến khích các mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp với người nghèo, ưu tiên những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh. Nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, phát huy các sáng kiến giảm nghèo dựa vào cộng đồng, từng bước tạo nguồn thu nhập cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo để nâng cao mức sống ở mức bằng hoặc cao hơn bình quân chung cả nước. Tập trung đầu tư và tăng cường kết nối vùng khó khăn với vùng đã phát triển. Quan tâm hỗ trợ nhà ở, tạo việc làm, đảm bảo các dịch vụ y tế, giáo dục, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, thông tin và dịch vụ xã hội khác cho người nghèo.

Nghiên cứu tham mưu ban hành chính sách của tỉnh hỗ trợ một số đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội.

Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo

Sử dụng hiệu quả, kịp thời nguồn Ngân sách Trung ương, Ngân sách tỉnh và bố trí thêm nguồn vốn địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng mô hình giảm nghèo của tỉnh; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tập trung phát triển sản xuất, giáo dục nghề nghiệp cho người nghèo, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội ở các địa bàn đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Huy động nguồn vốn từ Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh: kêu gọi, vận động từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh thông qua các phong trào, cuộc vận động "Tháng hành động vì người nghèo" và chung tay ủng hộ Quỹ vì người nghèo. Huy động thêm sự đóng góp của người dân cùng góp vốn thực hiện các mô hình giảm nghèo nhằm tăng cường ý thức, trách nhiệm của người dân khi tham gia thực hiện Chương trình.

Triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo gắn với lồng ghép các chương trình, dự án khác triển khai trên địa bàn, đặc biệt ưu tiên thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo với các chính sách phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo của tỉnh ban hành.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giảm nghèo

Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp đảm bảo thống nhất, đủ năng lực, hoạt động chuyên nghiệp; tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực hiện công tác giảm nghèo. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin giúp người nghèo kết nối với thị trường lao động, thị trường hàng hóa.

Tiếp tục thực hiện phân cấp mạnh về nguồn lực, triển khai các mô hình, dự án giảm nghèo bền vững. Phát động phong trào thi đua xây dựng cộng đồng dân cư "Tổ, ấp, khu phố không có hộ nghèo". Tuyên truyền giáo dục cho hộ nghèo, hộ cận nghèo chủ động, tự giác, tăng cường ý thức trách nhiệm của mình đối với nhà nước, xã hội trong việc phấn đấu thoát nghèo; cấp cơ sở chủ động tổ chức thực hiện, cấp tỉnh và cấp huyện chịu trách nhiệm phân bổ, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đánh giá tình hình, kết quả thực hiện.

Thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. Chú trọng xây dựng đội ngũ rà soát viên có chất lượng, có kinh nghiệm để tổ chức thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, phản ảnh đúng thực trạng của từng địa phương; quản lý hồ sơ hộ nghèo, hộ cận nghèo một cách khoa học, làm cơ sở đề xuất các giải pháp hỗ trợ phù hợp với từng nhóm hộ nghèo.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm liên quan đến công tác rà soát hộ nghèo và việc thực hiện các chính sách, chương trình, đề án giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên phối hợp các đơn vị và địa phương theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; tham mưu UBND tỉnh sơ kết, tổng kết và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh đảm bảo kịp thời, đúng quy định./.

KH triển khai Chỉ thị 14 của BTVTU về giảm nghèo đến năm 2030 HOAN CHINH.signed.pdf

P.PBGDPL.STPLA

 


11/10/2021 10:00 SAĐã ban hành
 Long An chỉ đạo tiếp tục đôn đốc thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ Long An chỉ đạo tiếp tục đôn đốc thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ


Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2199/KH-UBND ngày 12/7/2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định số 6652/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo Nghị quyết số 68/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Long An và Quyết định số 8811/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 về việc sửa đổi Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 6652/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm kịp thời triển khai thực hiện trên tinh thần công khai, minh bạch. Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đến ngày 08/10/2021, tỉnh Long An đã triển khai hỗ trợ cho 435.738 người thuộc các nhóm đối tượng với tổng kinh phí 357.888.099.869 đồng, trong đó hỗ trợ trực tiếp cho 137.575 người với số tiền 245.343.375.000 đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều địa phương hiện nay thực hiện còn chậm, chỉ mới thực hiện hỗ trợ cho nhóm đối tượng (người lao động tự do, đối tượng tạm hoãn hợp đồng lao động) chưa chủ động rà soát, đề nghị hỗ trợ cho các nhóm đối tượng còn lại (chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh, chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em, người đang điều trị Covid-19, người cách ly y tế…) theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trước thực tế trên và để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 09/10/2021, tại văn bản số 9881/UBND-VHXH, UBND tỉnh Long An yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

          1. Đối với các nhóm đối tượng thụ hưởng đã được UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện chi hỗ trợ; báo cáo quyết toán kinh phí, đối tượng đã chi (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước cùng cấp) gửi về Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.

2. Đối với các nhóm đối tượng còn lại: Yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, lập danh sách, kinh phí đề nghị hỗ trợ cho các đối tượng, chậm nhất ngày 30/10/2021 hoàn thành, gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính để thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Sau thời hạn nêu trên, địa phương nào chưa hoàn thành việc rà soát danh sách, đề nghị hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ thì chịu trách nhiệm bố trí ngân sách của địa phương để chi trả và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 2199/KH-UBND ngày 12/7/2021 về việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 7131/UBND-VHXH ngày 20/7/2021, Công văn số 7233/UBND-VHXH ngày 21/7/2021 và Công văn số 8750/UBND-VHXH ngày 02/9/2021 cảu UBND tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện việc rà soát lập danh sách, đề nghị hỗ trợ cho các nhóm đối tượng, đảm bảo hoàn thành việc rà soát danh sách ở cấp huyện trước ngày 30/10/2021. Đồng thời, khẩn trương thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/11/2021.

P.PBGDPL.STPLA

 


11/10/2021 10:00 SAĐã ban hành
Long An: thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"Long An: thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"
Thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việ ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"; ngày 07/10/2021,UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3279/KH-UBND về việc thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" trên địa bàn tỉnh Long An,

Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch là: phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 với phương châm "phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên", thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép": vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân.

Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị và doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đảm bảo thiết thực, hiệu quả.Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu, những cách làm hay trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", các sở ban ngành tỉnh, địa phương, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hưởng ứng, triển khai các phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề, nội dung phù hợp, tạo động lực khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia thi đua đẩy lùi sự bùng phát của dịch bệnh, duy trì và thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh và an toàn xã hội; chăm lo đời sống, sức khỏe nhân dân.

Tiêu chí thi đua: các đơn vị từ tỉnh đến cơ sở, trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể thi đua thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống đại dịch Covid-19, thực hiện tốt biện pháp 5K và các tiêu chí thi đua cụ thể sau:

Các sở ban ngành tỉnh thi đua thực hiện tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19 được phủ giao. Năng động, sáng tạo, theo dõi sát diễn biến, chủ động phân tích, đánh giá, dự báo, đề xuất các phương án, kịch bản ứng phó, các giải pháp tổng thể, đồng bộ để tham mưu kịp thời; chủ động chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực được giao để phòng, chống đại dịch hiệu quả.

Cấp ủy và chính quyền các cấp đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng, chống đại dịch phù hợp, thi đua thực hiện "mục tiêu kép" vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống đại dịch; kiểm soát tốt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, dập dịch triệt để bên trong, thần tốc xét nghiệm và tiêm chủng vắc xin phòng Covid -19 khoa học, an toàn cho nhân dân, thực hiện tốt chiến lược 5K + vắc xin và thuốc, các biện pháp công nghệ, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể thi đua đồng hành cùng chính quyền và các ngành, các địa phương trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia, giám sát và thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch.

Các lực lượng chống dịch ở tuyến đầu: cán bộ, nhân viên y tế, quân đội, công an, nhà báo, tình nguyện... tiếp tục thi đua, thể hiện ý chí "chân cứng đá mềm", nhiệt huyết, tấm lòng nhân ái, tận tâm, tận lực với công việc, phục vụ đồng bào, đồng thời bảo đảm an toàn chống dịch.

Các doanh nghiệp, doanh nhân phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, cùng đồng lòng, đoàn kết, thể hiện ý chí, bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực vượt qua các khó khăn, thách thức thi đua vừa chống dịch, vừa duy trì và ổn định sản xuất kinh doanh, chăm lo việc làm, đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động, thực hiện "an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn"; đồng hành cùng chính quyền, địa phương trong phòng, chống đại dịch Covid-19.

Các tầng lớp nhân dân thi đua chấp hành tốt các quy định của chính quyền về phòng, chống đại dịch, nhất là những nơi phong tỏa, cách ly, phải thực hiện nghiêm ngặt người cách ly với người, ai ở đâu thì ở đó để ngăn chặn nguồn lây; hành động có trách nhiệm vì bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội; đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, góp phần sớm đẩy lùi và chiến thắng đại dịch.

Các cơ quan truyền thông, báo chí thi đua thực hiện tốt công tác tuyên truyền thông tin tới người dân một cách kịp thời, chính xác, hiệu quả về tình hình và các biện pháp phòng, chống đại dịch, góp phần tạo niềm tin, tạo đồng thuận xã hội, nâng cao nhận thức và sự chủ động của người dân trong phòng, chống đại dịch.

Hình thức khen thưởng: Huân chương Lao động; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; Huân chương Chiến công; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Giấy khen của Thủ trưởng sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố./.

KH 3279_QĐ-UBND_07-10-2021_KH thuc hien Phong trao Thi dua đac biet COVID (1).signed.pdf

PBLA

 

 


11/10/2021 10:00 SAĐã ban hành
Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CPHội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, ngày 07/10/2021, Sở Tư pháp Long An đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP cho đội ngũ cán bộ làm công tác chứng thực, bao gồm: đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Long An, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông; công chức Phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp; đại diện Văn phòng UBND; (công chức phụ trách công nghệ thông tin-IT); công chức làm công tác chứng thực, công chức văn thư của Phòng Tư pháp; lãnh đạo Trung tâm Hành chính công và công chức tiếp nhận; công chức trả kết quả hồ sơ chứng thực của Trung tâm Hành chính công (cấp huyện); Chủ tịch (hoặc Phó chủ tịch) UBND; công chức Tư pháp - hộ tịch; công chức văn thư (đóng dấu);  công chức bộ phận tiếp nhận - trả kết quả và các công chức tham gia chứng thực (cấp xã) trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị trực tuyến, các đại biểu sẽ được tập huấn về quy trình thực hiện việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trên hệ thống cổng Dịch vụ công Quốc gia; hướng dẫn công dân tạo tài khoản trên cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đồng thời, được hướng dẫn, thực hành quy trình trên máy và được báo cáo viên giải đáp kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hành. Thông qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác chứng thực nắm được quy trình chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và có thể thực hiện thủ tục này theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trên hệ thống cổng Dịch vụ công Quốc gia trong thời gian tới.

Về phía người dân, doanh nghiệp có yêu cầu truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia, vào thẻ "Thông tin và dịch vụ" chọn menu "Dịch vụ công nổi bật", tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ như sau:

Người dân, doanh nghiệp (ND/DN) chọn thủ tục: "Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận",

Tại màn hình hướng dẫn thông tin thủ tục hành chính, ND/DN chọn UBND cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện để đăng ký đặt lịch hẹn chứng thực, sau đó bấm nút [Đồng ý],

Sau khi chọn cơ quan chứng thực, hệ thống hiển thị màn hình đặt lịch hẹn, ND/DN chọn loại giấy tờ cần chứng thực, chọn ngày hẹn, giờ hẹn (những ngày, giờ hẹn nào đã đủ lượt đặt lịch hẹn, hệ thống tự động ẩn đi),

Sau khi chọn loại giấy tờ và chọn ngày giờ hẹn, ND/DN bấm nút [Đặt lịch hẹn], hệ thống hiển thị thông báo thành công và mã lịch hẹn, đồng thời hệ thống gửi sms tới số điện thoại của ND/DN thông báo mã lịch hẹn và thời gian hẹn. Trong trường hợp cán bộ tư pháp hẹn lại vào thời điểm khác, hệ thống sẽ gửi sms tới số điện thoại của ND/DN thông báo thời gian hẹn lại, đồng thời notify tới tài khoản Dịch vụ công Quốc gia của ND/DN. ND/DN đến cơ quan đã đăng ký chứng thực theo lịch hẹn, mang bản chính giấy tờ cần chứng thực, nộp lệ phí chứng thực.

      Để nhận kết quả chứng thực bản sao điện tử, trường hợp ND/DN có tài khoản cổng Dịch vụ công Quốc gia và đăng ký chứng thực bằng hình thức đặt lịch hẹn hoặc khi tới cơ quan tư pháp, ND/DN thông báo với cán bộ tư pháp có tài khoản Dịch vụ công Quốc gia và cung cấp CMND/CCCD hoặc mã số thuế (với doanh nghiệp), khi đó sau khi cơ quan tư pháp hoàn tất việc cấp bản chứng thực điện tử, thì hồ sơ sẽ được gửi về tài khoản Dịch vụ công Quốc gia của ND/DN. Để xem file kết quả, ND/DN bấm nút [Xem giấy tờ] trên hồ sơ, trên hệ thống hiển thị màn hình, ND/DN bấm nút [Xem chi tiết], hệ thống sẽ hiển thị file chứng thực điện tử.

      Trường hợp ND/DN không có tài khoản Dịch vụ công Quốc gia, khi tới cơ quan tư pháp, cán bộ tư pháp sẽ yêu cầu cung cấp email. Khi đó sau khi cơ quan tư pháp hoàn tất việc cấp bản chứng thực điện tử, thì file chứng thực điện tử sẽ được gửi về email mà ND/DN đã cung cấp./.

Phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp


08/10/2021 5:00 CHĐã ban hành
Huyện Đức Huệ: quan tâm kiện toàn và nâng cao chất lượng đối với công chức Tư pháp huyện, công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xãHuyện Đức Huệ: quan tâm kiện toàn và nâng cao chất lượng đối với công chức Tư pháp huyện, công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã
Thời gian qua, đội ngũ công chức Tư pháp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn (công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã) đã không ngừng được củng cố, kiện toàn về số lượng, nâng cao về chất lượng (trên địa bàn huyện hiện có 09 xã loại 1 đều được bố trí đủ 02 công chức Tư pháp - Hộ tịch; 02 xã, thị trấn loại 2, loại 3 bố trí 01 công chức đúng theo quy định; có 19/20 công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã có trình độ Đại học Luật, 01 công chức Tư pháp - Hộ tịch đang học Đại học Luật) để tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, quản lý và giải quyết các công việc tư pháp phát sinh ở cơ sở, kịp thời phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đời sống xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Nhìn chung, đội ngũ công chức Tư pháp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã cơ bản đủ về số lượng và trình độ chuyên môn theo quy định. Tuy nhiên, qua theo dõi, hiện tại vẫn còn hạn chế như: vẫn còn 01 trường hợp công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã chưa có trình độ chuyên môn Luật theo quy định mà chỉ có trình độ trung cấp khác; cụ thể là trường hợp điều chuyển công an xã sang giữ chức danh Tư pháp - Hộ tịch nhưng chưa có trình độ chuyên môn Luật và 01 trường hợp công chức Tư pháp - Hộ tịch được bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND xã, dẫn đến khuyết 01 công chức Tư pháp - Hộ tịch theo quy định. Phòng Tư pháp huyện được giao 05 biên chế. Tuy nhiên, từ ngày 01/9/2021, công chức hiện tại của Phòng Tư pháp chỉ có 04 (01 công chức đã nghỉ hưu).

Do đó, để đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy dân chủ ở cơ sở theo tinh thần các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; trong điều kiện yêu cầu nhiệm vụ công tác tư pháp các cấp, mà trực tiếp là của công chức Tư pháp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã ngày càng được mở rộng, khối lượng công việc gia tăng, tính chất công việc ngày càng phức tạp và để khắc phục những hạn chế từ thực tiễn tình hình nêu trên trong thời gian tới; ngày 06/10/2021 Huyện ủy Đức Huệ ban hành văn bản số 571-CV/HU về việc kiện toàn và nâng cao chất lượng đối với công chức Tư pháp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu UBND huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức Tư pháp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã đủ số lượng, ưu tiên bố trí công chức Tư pháp - Hộ tịch làm công tác hộ tịch chuyên trách tại các xã loại 1 theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Thực hiện việc tuyển dụng, bố trí công chức đảm nhận vị trí công tác Tư pháp - Hộ tịch có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn và Công văn số 2363/BNV-CQĐP ngày 24/5/2021 của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch; đảm bảo cán bộ thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức danh được phân công.

Quan tâm bố trí, tạo điều kiện cho đội ngũ công chức Tư pháp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, nhất là các trường hợp hiện nay chưa có đủ tiêu chuẩn yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ được tham gia đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa, nâng cao trình độ chuyên môn Luật và nghiệp vụ về công tác hộ tịch, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, công tác Tư pháp địa phương đang được ứng dụng mạnh mẽ về công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu trên một số lĩnh vực như: hộ tịch, chứng thực, phổ biến, giáo dục pháp luật, …. nên cần thiết phải được đầu tư kinh phí, trang bị đầy đủ các phương tiện, máy móc, cơ sở vật chất cho Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã để thực hiện được và đáp ứng yêu cầu công việc được giao./.

cong van 571 cua huyen uy duc hue.pdf

Phan Thông

 

 


08/10/2021 3:00 CHĐã ban hành
Đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tậtĐẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật
Nhằm góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và "Chương trình sức khỏe Việt Nam". Ngày 06/10/2021, UBND tỉnh Long An ban hành Kế hoạch số 3261/KH-UBND về việc triển khai thực hiện hướng dẫn toàn dân tập luyện  thể dục, thể thao (TDTT) nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, UBND chỉ đạo:

Các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể, gia đình về vai trò, tác dụng của tập luyện TDTT, coi TDTT là công cụ hữu hiệu để nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, chất lượng cuộc sống của nhân dân và đẩy lùi dịch bệnh.

Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân gắn với Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" nhằm tuyên truyền, vận động mọi người lựa chọn môn thể thao thích hợp, cách thức luyện tập phù hợp để duy trì nề nếp, thói quen luyện tập TDTT hàng ngày.

Phối hợp các cơ quan báo chí, truyền thông viết bài, đưa tin và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, biểu dương, giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về tập luyện, thi đấu các môn thể thao và đóng góp phát triển phong trào TDTT ở các đơn vị, địa phương.

Xây dựng tài liệu phổ biến kiến thức về phương pháp, cách thức, nguyên tắc tập luyện TDTT đảm bảo vệ sinh, an toàn trong điều kiện bình thường, trong môi trường đặc biệt và trong bối cảnh dịch bệnh; hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp và dịch Covid-19 trong các hoạt động TDTT.

Xây dựng, phổ biến tài liệu, tranh ảnh, video clip về chuyên môn, kỹ thuật các môn thể thao từ cơ bản đến nâng cao; hướng dẫn các bài tập phù hợp lứa tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe, đặc điểm ngành nghề, điều kiện thực tiễn và nhu cầu, sở thích của nhân dân.

Xây dựng tài liệu hướng dẫn tập luyện TDTT kết hợp sử dụng thực phẩm chức năng, dinh dưỡng bổ sung trong trường hợp cần thiết đối với từng đối tượng tập luyện TDTT để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật.

Nâng cao năng lực cho đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ hướng dẫn tập luyện TDTT

Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các sơ sở, doanh nghiệp tổ chức hướng dẫn tập luyện, thi đấu các môn thể thao. Lồng ghép triển khai các đề án, dự án về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Duy trì, phát triển hệ thống các giải thể thao trong các cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn, trường học, khu công nghiệp, khu dân cư nhằm đánh giá chất lượng phong trào luyện tập TDTT; Phát hiện, tuyển chọn, đào tạo nhân tài thể thao thành tích cao, tạo động lực, khích lệ phong trào TDTT của mọi đối tượng ngày càng phát triển mạnh mẽ;...

KH-triển khai thực hiện hướng dẫn toàn dân tập luyện TDTT HC.signed.pdf

PBLA

 

 


08/10/2021 11:00 SAĐã ban hành
UBND tỉnh: Thông báo về việc tiếp công dân trực tiếp tại các Trụ sở, địa điểm  tiếp công dân trên địa bàn tỉnhUBND tỉnh: Thông báo về việc tiếp công dân trực tiếp tại các Trụ sở, địa điểm  tiếp công dân trên địa bàn tỉnh
Trên cơ sở diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, để thực hiện đồng bộ các giải pháp, khắc phục có hiệu quả tác động của dịch Covid-19, từng bước phục hồi và phát triển kinh tế, duy trì mức tăng trưởng, tạo công ăn việc làm, bảo đảm an sinh xã hội cho mọi người dân, vừa đảm bảo phòng, chống dịch vừa đảm bảo nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị. Ngày 06/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Thông báo số 3259/TB-UBND về việc tiếp công dân trực tiếp tại các Trụ sở, địa điểm tiếp công dân trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo tới tất cả công dân, cơ quan tổ chức như sau:

Các cơ quan được thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tùy theo điều kiện cụ thể của cơ quan đơn vị, được mời công dân để phối hợp giải quyết đơn theo quy trình, tuy nhiên phải đảm bảo phòng, chống dịch, đảm bảo tiến độ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật trong thời điểm chuyển từng bước sang trạng thái "bình thường mới". Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo văn bản số 9229/UBND-VHXH ngày 20/9/2021; văn bản số 9669/UBND-VHXH ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh.

Điều kiện cụ thể: Công dân, thành phần có liên quan theo quy định pháp luật đến nơi công sở làm việc và nơi tiếp công dân phải đảm bảo các yêu cầu sau đây: Thực hiện nghiêm 5K (Khẩu trang - Khoảng cách - Khai báo y tế - Khử khuẩn - Không tụ tập đông người). Phải được tiêm ít nhất 01 mũi vacxin phòng Covid-19 (ít nhất 14 ngày sau khi tiêm) được ký tên và đóng dấu của cơ sở tiêm chủng cấp. Hoặc Giấy chứng nhận đã khỏi bệnh không quá 6 tháng kể từ ngày được cơ quan y tế có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận (có thể xác nhận thông qua ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử hoặc ứng dụng PC - COVID). Có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu.

Các cơ quan được thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo không tập trung quá 20 người một phòng (kể cả người làm việc và người được mời).

Thông báo này thay thế Thông báo số 1634/TB-UBND ngày 31/5/2021 và Thông báo số 2018/TB-UBND ngày 30/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh  về việc tạm dừng tiếp công dân trực tiếp tại các Trụ sở, địa điểm tiếp công dân trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện quy định trên kể từ ngày ký thông báo này cho đến khi có thông báo mới. Chủ tịch UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân trên địa bàn tỉnh biết và phối hợp thực hiện./.

Thông báo số 3259 Về việc tiếp công dân - T 10.signed.pdf

PBLA


06/10/2021 4:00 CHĐã ban hành
Long An: triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luậtLong An: triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
 Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (gọi tắt là Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg), gắn với thực hiện có hiệu quả tiêu chí tiếp cận pháp luật trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Long An. Ngày 04/10/2021, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 9670/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh  Long An.

999999ghjghjg.png 

Yêu cầu việc triền khai Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg  phải đảm bảo tính kế thừa, phát huy kết quả đạt được trong quá trình thực hiện xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, đề ra các biện pháp, giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp thực hiện xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg trên địa bàn. Nội dung, nhiệm vụ, kết quả thực hiện phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, đạt chất lượng, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

UBND tỉnh giao: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định với các nội dung và thời gian thực hiện cụ thể như sau:

Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện; tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành trên Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, trên Cổng/Trang thông tin điện tử, các Đài/Trạm truyền thanh. Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp; Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An; các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện. Thời gian thực hiện: quý IV năm 2021 và thường xuyên.

Tổ chức biên soạn, phát hành Sổ tay Hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Nội dung Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ bao gồm: một số nội dung cơ bản của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành, trọng tâm là nguyên tắc, các tiêu chí đánh giá, trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp. Thời gian thực hiện: quý II, III năm 2022.

Tổ chức triển khai, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đại diện các sở, ngành, đoàn thể tỉnh liên quan; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; công chức Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch; các ngành, đoàn thể cấp huyện, cấp xã liên quan. Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. Cơ quan phối hợp: các sở, ngành, đoàn thể liên quan; Ủy ban nhân dân cấp huyện. Thời gian thực hiện: quý II, III  năm 2022.

Triển khai sử dụng Phần mềm điện tử được Bộ Tư pháp xây dựng nhằm phục vụ quản lý, theo dõi, chấm điểm, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp). Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. Cơ quan phối hợp: các sở, ngành, đoàn thể có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện. Thời gian thực hiện: theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành; tổ chức khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân về hiệu quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: hàng năm tổ chức kiểm tra chuyên đề hoặc kết hợp lồng ghép kiểm tra trong công tác tư pháp, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo định kỳ 6 tháng và năm. Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện.  Cơ quan phối hợp: các sở, ngành, đoàn thể liên quan. Thời gian thực hiện: hàng năm.

Tổ chức khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân về hiệu quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp).  Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện.  Cơ quan phối hợp: các sở, ngành, đoàn thể liên quan. Thời gian thực hiện: hàng năm.

Tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng việc thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành. Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện.  Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh), các sở, ngành, đoàn thể liên quan. Thời gian thực hiện: theo định kỳ (năm, giai đoạn); theo chuyên đề, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: làm đầu mối theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh. Đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc  trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;...

File kèm:

LONG AN QĐ-UBND_04-10-2021_9-QD BAN HANH KH Chuan tiep can TT.signed.pdf

LONG AN BAN HANH KH Chuan tiep can TT.docx

PBLA


06/10/2021 4:00 CHĐã ban hành
Cần Giuộc: 'Điểm sáng' trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốcCần Giuộc: 'Điểm sáng' trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Mặc dù tình hình dịch Covid-19 khiến việc triển khai, thực hiện công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với nhiều cách làm sáng tạo, nhiều mô hình tiếp tục được củng cố, nhân rộng, góp phần rất lớn trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Cần Giuộc: 'Điểm sáng' trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đổi mới công tác tuyên truyền

Thông tin từ Công an huyện Cần Giuộc, với đặc thù là huyện giáp ranh TP.HCM, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh nên tình hình ANTT trên địa bàn huyện có lúc, có nơi vẫn còn diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 59 vụ phạm pháp hình sự, lực lượng công an điều tra, làm rõ 55 vụ, đạt 93,22%. Trong đó, tội phạm xâm phạm sở hữu như trộm cắp tài sản, cướp giật, lừa đảo tài sản chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm và chiếm 83% trong tổng số vụ với phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, chủ yếu ở các tuyến đường trọng điểm, địa bàn giáp ranh; tình hình tội phạm liên quan đến "tín dụng đen", cho vay nặng lãi vẫn còn diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó, tình trạng buôn bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy vẫn còn xảy ra. Riêng từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng công an trong toàn huyện phát hiện, triệt xóa 56 vụ, trong đó có 5 vụ mua bán, 51 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy; phát hiện, xử lý 189 vụ liên quan đến các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, đá gà, game bắn cá, đá gà qua mạng,...

Công an huyện Cần Giuộc đồng hành, hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong những ngày dịch bệnh Covid-19 bùng phát

Trước tình hình đó, từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào TDBVANTQ huyện tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Trong tuyên truyền, huyện chú trọng đổi mới hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh. Trong đó, tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tận dụng ưu thế tuyên truyền trên mạng xã hội Zalo, Facebook nhằm thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia; đồng thời, phát động 4 đợt cao điểm vận động quần chúng tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước.

Ngoài ra, lực lượng công an còn tổ chức họp dân, phát động phong trào được 249 cuộc với 6.470 lượt người dự; phối hợp tuyên truyền bằng mô hình Tiếng loa ANTT ở các xã được 2.592 cuộc; dán 2.500 tờ cảnh báo, 4.000 tờ bướm phòng, chống Covid-19 và phát 1.000 móc khóa phòng, chống tội phạm;... Nội dung tuyên truyền chú trọng đến các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác bảo đảm ANTT như Luật Hình sự, Luật Tố tụng Hình sự, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa,...

Thiếu tá Nguyễn Thị Lệ Oanh - Phó Đội trưởng phụ trách Đội Xây dựng phong trào TDBVANTQ, Công an huyện Cần Giuộc, cho biết: “Lực lượng công an các cấp tập trung tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, cách thức phòng, chống, vây bắt tội phạm; qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân trong phòng ngừa, tố giác tội phạm. Qua công tác tuyên truyền, ý thức phòng, chống tội phạm và bảo vệ tài sản của người dân được nâng lên rõ rệt, góp phần rất lớn trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn huyện”.

Xây dựng nhiều mô hình hiệu quả

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Quân - Trưởng Công an huyện Cần Giuộc, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công an huyện tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào TDBVANTQ huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học căn cứ tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị để xây dựng mô hình mới hoặc củng cố, nâng chất các mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả. Trong đó, các địa bàn dân cư tiếp tục duy trì, nâng chất các mô hình, phong trào như Camera giám sát ANTT; Bảo đảm ANTT trước các cổng trường học; Móc khóa tố giác tội phạm và củng cố, duy trì các mô hình hoạt động có hiệu quả hiện có ở địa phương: Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy và đẩy lùi ma túy trong cộng đồng dân cư; Nhà trọ an toàn không có tội phạm; Cổng ANTT; Nhóm hộ gia đình tự quản về ANTT gắn với camera an ninh.

Riêng trong năm 2021, Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào TDBVANTQ huyện xây dựng mới mô hình Câu lạc bộ tài xế lái xe an toàn và tham gia phòng, chống tội phạm, chọn xã Phước Hậu và Phước Lý làm điểm xây dựng mô hình Xã an toàn về an ninh nông thôn, đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, gắn với Huyện ủy viên phụ trách và chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường nâng chất mô hình Tiếng loa ANTT. Đồng thời, Công an huyện khảo sát và đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống camera trong toàn huyện.

Trong đó, có 120 camera cần sửa chữa và cần lắp đặt thêm 277 điểm camera để bảo đảm khép kín địa bàn. Hiện trên địa bàn huyện lắp đặt 9 camera chất lượng cao tại các điểm giao lộ trung tâm như ngã tư Gia Bảo, ngã tư Chợ Trạm, ngã tư Phước Lý, có thể quan sát được hình ảnh vào ban đêm, phục vụ tốt công tác bảo đảm ANTT và an toàn giao thông.

Ngoài ra, Công an huyện còn phối hợp MTTQ và các đoàn thể triển khai nhiều mô hình trong cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư như Nhà trường an toàn về ANTT; Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân; Câu lạc bộ niềm tin; Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trước các cổng trường học; Địa chỉ tin cậy; mô hình 3 giảm (tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông); Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội; Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền; Đường quê ánh sáng an toàn; Câu lạc bộ Nhà trọ 3 giúp; Camera an ninh; Móc khóa tố giác tội phạm;...

Ngoài ra, phong trào TDBVANTQ được gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong bảo đảm ANTT.

Lực lượng Công an huyện Cần Giuộc đổi mới công tác tuyên truyền trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Từ các phong trào, người dân đã cung cấp gần 600 tin liên quan đến ANTT, trong đó lực lượng công an đã tiếp nhận 431 tin có giá trị, giúp điều tra, làm rõ 54 vụ phạm pháp hình sự, khởi tố 58 đối tượng; 55 vụ vi phạm về ma túy, khởi tố 60 đối tượng; triệt xóa 180 điểm tệ nạn xã hội, xử lý 737 đối tượng; lập hồ sơ áp dụng NĐ111/CP đối với 61 trường hợp, đề nghị áp dụng NĐ221/CP đối với 44 trường hợp; vận động, bắt 12 đối tượng truy nã và mời làm việc, răn đe 198 đối tượng.

Bên cạnh đó, theo Thiếu tá Nguyễn Thị Lệ Oanh, trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng Công an huyện còn phối hợp MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể huyện thực hiện tốt công tác vận động mạnh thường quân đóng góp tiền, quà, nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân, lực lượng tuyến đầu chống dịch, các khu cách ly,... nhất là công nhân, người lao động, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vận động các chủ nhà trọ giảm giá tiền thuê trọ để hỗ trợ, chia sẻ một phần khó khăn trong những ngày dịch bệnh bùng phát.

“Từ các phong trào đã giúp xây dựng, gắn kết tình quân - dân, được người dân tin yêu và ngày càng tích cực tham gia các phong trào TDBVANTQ, giúp huyện tiếp tục giữ vững vị trí là một trong các địa phương dẫn đầu trong xây dựng phong trào TDBVANTQ” - Thiếu tá Nguyễn Thị Lệ Oanh thông tin./.

BLA


06/10/2021 10:00 SAĐã ban hành
Sự cần thiết phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2030Sự cần thiết phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2030
Trong những năm qua số lượng vụ việc thụ lý, giải quyết và hồ sơ, giấy tờ tống đạt của các cơ quan Tòa án nhân dân (TAND) trên địa bàn tỉnh có xu hướng ngày càng tăng (năm 2019 là 18.261 văn bản tống đạt; năm 2020 là 23.227 văn bản tống đạt); Cơ quan Thi hành án dân sự (THADS ) các cấp trong tỉnh (năm 2019 là 63.052  văn bản tống đạt;  năm 2020 là 57.257 văn bản tống đạt). Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã góp phần giảm tải công việc cho cơ quan Tòa án các cấp, đồng thời tạo thêm công cụ pháp lý để tổ chức, cá nhân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia các giao dịch dân sự, kinh tế và trong quá trình tố tụng. 

5689678.png   

Từ cơ sở pháp lý và tình hình thực tiễn tại địa phương, ngày 04/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 9688/QĐ-UBND về việc phê Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2030. Việc xây dựng Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2030 là cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các giao dịch dân sự, kinh tế và trong quá trình thi hành các bản án, quyết định của TAND, giảm tải công việc cho cơ quan Tòa án, cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Quan điểm xây dựng Đề án: xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại nhằm triển khai chủ trương cải cách tư pháp của Đảng tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội; tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong hoạt động THADS và sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước đối với hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh. Việc phát triển Văn phòng Thừa phát lại nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân về bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của mình theo quy định pháp luật.

Mục tiêu chung của Đề án: đảm bảo tổ chức thực hiện chế định Thừa phát lại đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và tình hình thực tiễn tại từng địa phương. Hoạt động của Thừa phát lại nhằm góp phần giảm áp lực công việc, giảm chi tiêu ngân sách và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp hiện nay.

Mục tiêu cụ thể của Đề án:  việc phát triển Văn phòng Thừa phát lại phải theo lộ trình cụ thể; phân bố phù hợp với tình hình thực tiễn và điều kiện kinh tế, xã hội của các địa phương trên địa bàn tỉnh; vừa đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân khi tham gia các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại và trong hoạt động tố tụng, vừa đảm bảo các Văn phòng Thừa phát lại hoạt động có hiệu quả. Thành lập không quá 02 Văn phòng Thừa phát lại tại thành phố Tân An và thị xã Kiến Tường; các huyện còn lại, mỗi huyện thành lập không quá 01 Văn phòng Thừa phát lại theo lộ trình của Đề án.

Việc thành lập các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh thực hiện theo 02 giai đoạn: Giai đoạn từ năm 2021 - 2025 và giai đoạn từ năm 2026 - 2030.

Giai đoạn từ năm 2021 – 2025:  tiếp tục duy trì, ổn định các Văn phòng Thừa phát lại hiện có.  Thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên cơ sở nhu cầu thực hiện các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại, hoạt động tố tụng, THADS của các tổ chức, cá nhân tại từng địa bàn cấp huyện và định hướng phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Theo đó, Văn phòng Thừa phát lại được thành lập thêm ở các địa bàn sau:

+ Thành phố Tân An: 01 Văn phòng Thừa phát lại.

+ Huyện Bến Lức: 01 Văn phòng Thừa phát lại.

+ Huyện Đức Hòa: 01 Văn phòng Thừa phát lại.

+ Huyện Cần Giuộc: 01 Văn phòng Thừa phát lại.

Giai đoạn từ năm 2026 – 2030: tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2021 - 2025; sửa đổi, bổ sung Đề án cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn tại địa phương (nếu có). Duy trì hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại được thành lập trong giai đoạn 2021 - 2025 và trước đó. Quyết định thành lập Văn phòng Thừa phát lại tại các đơn vị cấp huyện còn lại trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2021 - 2025 với số lượng tại địa bàn phù hợp với tình hình thực tiễn và nhu cầu của từng đơn vị cấp huyện.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp: chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án. Tham mưu UBND tỉnh cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh theo Đề án, đạt hiệu quả, chất lượng. Thông báo Đề án và số lượng phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh sau khi UBND tỉnh Quyết định phê duyệt. Tổ chức xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại theo Quy định của tỉnh về tiêu chí và cách thức thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Long An. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chế định Thừa phát lại; thực hiện, tham mưu thực hiện để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh. Thực hiện rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong việc thực hiện chế định Thừa phát lại;…

Phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2030.pdf

Bổ trợ tư pháp


05/10/2021 12:00 CHĐã ban hành
Kể từ ngày 05/10/2021, UBND tỉnh Long An điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mớiKể từ ngày 05/10/2021, UBND tỉnh Long An điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh hiện nay cơ bản đã được kiểm soát, ngày 04/10/2021, tại văn bản số 9669/UBND-VHXH, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện như sau:

12134.png

1. Điều chỉnh một số nội dung Công văn số 9229/UBND-VHXH ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh

1.1 Điều chỉnh điểm b khoản 1.1 mục 1 như sau:

Dừng các hoạt động thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

Riêng các môn thể thao ngoài trời không có tiếp xúc trực tiếp (như: quần vợt, cầu lông, đá cầu), các hoạt động thể dục (như đi bộ, đạp xe đạp, thể dục dưỡng sinh tại các công viên, nơi công cộng) và môn Golf thì được hoạt động trở lại nhưng phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch như sau:

- Người tham gia là những người đã tiêm ít nhất 01 mũi vắc-xin (đủ 14 ngày sau khi tiêm) và không tập trung quá 10 người trong cùng một thời điểm.

- Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K.

- Không được tổ chức ăn, uống tại chỗ nơi công viên, công cộng.

- Đối với môn Golf: ngoài các quy định trên, chủ cơ sở còn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, hướng dẫn của cơ quan y tế và thực hiện xét nghiệm định kỳ theo quy định.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Y tế có văn bản hướng dẫn cụ thể.

1.2. Điều chỉnh điểm c khoản 1.1 mục 1 như sau:

Đối với hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh và nội tỉnh: Giao Sở Giao thông vận tải có văn bản hướng dẫn cụ thể theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

1.3. Điều chỉnh điểm đ khoản 1.1 mục 1 như sau:

Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, nhà hàng được phép hoạt động, nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng.

Cơ sở dịch vụ ăn, uống, giải khát được hoạt động, nhưng chỉ phục vụ mang về, không phục vụ tại chỗ và phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Riêng đối với chợ truyền thống: Giao Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao phối hợp với cơ quan y tế rà soát, kiểm tra, đánh giá tiêu chí an toàn của từng chợ truyền thống thuộc thẩm quyền quản lý để cho hoạt động trở lại khi đảm bảo an toàn . Đồng thời có nội qui tạm thời về phân luồng, số lượng... phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

1.4. Điều chỉnh điểm e khoản 1.1 mục 1 như sau:

Công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu; vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp; dịch vụ chính phục vụ sản xuất, lưu thông…); tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động tín dụng, chi nhánh ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm...), chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám chữa bệnh, tang lễ...được hoạt động, nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Người đứng đầu các cơ sở nêu trên chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; trong đó lưu ý đảm bảo yêu cầu 5K của Bộ Y tế và khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc.

Riêng nhà máy, cơ sở sản xuất: thực hiện theo Kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan của UBND tỉnh.

1.5. Điều chỉnh điểm k khoản 1.1 mục 1 như sau:

Tiếp tục duy trì hoạt động các trạm, chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại các vị trí ra, vào giữa tỉnh Long An với các tỉnh, thành phố lân cận.

Giao Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp rà soát, bố trí lại các trạm, chốt kiểm soát phòng, chống dịch theo nguyên tắc trên, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện, vào địa bàn tỉnh (kể cả các đường mòn lối mở).

Đối với việc giám sát, xét nghiệm, cách ly theo dõi đối với những trường hợp người dân di chuyển từ các tỉnh, thành phố vào tỉnh Long An và ngược lại: thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 8318/BYT-DP ngày 03/10/2021. Giao Sở Y tế có văn bản hướng dẫn cụ thể, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh.

2. Đối với người dân

- Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động, linh hoạt và động viên người thân cùng gia đình tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và sống an toàn.

- Thực hiện nghiêm 5K (Khẩu trang – Khoảng cách – Khai báo y tế - Khử khuẩn – Không tụ tập đông người).

- Khi tham gia lưu thông trong phạm vi nội tỉnh, phải xuất trình một trong các giấy tờ sau khi được cơ quan chức năng yêu cầu:

+ Giấy xác nhận đã tiêm ít nhất 01 mũi vắc-xin phòng COVID-19 (ít nhất 14 ngày sau khi tiêm) được ký tên và đóng dấu của cơ sở tiêm chủng cấp.

Hoặc Giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 được in từ kết quả tiêm chủng tra cứu trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 (https://tiemchungcovid19.gov.vn).

+ Giấy chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng kể từ ngày được cơ quan y tế có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

+ Các ứng dụng công nghệ được cài đặt trên điện thoại thông minh, như: ứng dụng Bluezone, ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử (hoặc ứng dụng PC-COVID).

+ Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu (nếu không xuất trình được các giấy tờ nêu trên)./.

Văn bản số 9669/UBND-VHXH

P.PBGDPL.STPLA

 


05/10/2021 8:00 SAĐã ban hành
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệpThủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp
Ngày 03/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

GHFJGHFJGHFJ.png

Chỉ thị nêu rõ dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19.

Với sự vào cuộc tích cực của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tới nay dịch bệnh đã từng bước được kiểm soát và cơ bản được đẩy lùi. Tại Hội nghị trực tuyến với các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp và UBND 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, cơ quan Trung ương, các doanh nghiệp đã có phản ánh và kiến nghị về các khó khăn trong sản xuất kinh doanh: Nhiều chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa bị đứt gãy, phải hủy nhiều đơn hàng sản xuất trong nước, thiếu hụt lao động phục vụ sản xuất,... Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp với nguyên tắc sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các doanh nghiệp với vai trò là chủ thể của quá trình phục hồi sản xuất kinh doanh, phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thống nhất phương án sản xuất, lưu thông hàng hóa, đi lại và ăn ở của người lao động, phương án phải bảo đảm an toàn tuyệt đối phòng, chống dịch trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

2. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với trách nhiệm là cơ quan trực tiếp quản lý doanh nghiệp trên địa bàn, khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất, phân công nhiệm vụ cụ thể (có thể hình thành nhiều tổ công tác) để triển khai kế hoạch, thông qua phương án sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn, bảo đảm vừa duy trì sản xuất kinh doanh vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chủ động phối hợp với Bộ Y tế để phân bổ kịp thời vắc-xin tiêm phòng cho người lao động tại các doanh nghiệp; xem xét quyết định cho mở lại một số dịch vụ cần thiết để phục vụ đời sống người lao động; phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý và thống nhất phương án di chuyển của người lao động giữa các địa phương bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, tạo điều kiện thuận lợi khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là tại các địa phương dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

3. Bộ Y tế khẩn trương ban hành các quy định cụ thể về giãn cách, xét nghiệm trong quá trình tổ chức sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; quy định về điều kiện sản xuất và cách thức xử lý khi phát hiện người lao động trong khu, cụm công nghiệp nhiễm Covid-19; quy định về biện pháp cách ly người tiếp xúc gần nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tổ chức phân bổ kịp thời vaccine cho các địa phương để tiêm phòng cho người lao động tại các doanh nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận kịp thời nguồn cung cấp kit xét nghiệm để các doanh nghiệp chủ động về vật tư y tế trong kiểm soát phòng, chống dịch.

4. Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn các địa phương bảo đảm lưu thông hàng hóa, phục vụ tốt cho quá trình phục hồi sản xuất, kinh doanh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm của các tập thể, cá nhân không thực hiện đúng các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lưu thông, vận tải hàng hóa.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế.

6. Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, lao động nước ngoài được nhập cảnh và thực hiện cách ly theo quy định của Bộ Y tế.

7. Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát, kịp thời hướng dẫn các chính sách, quy định về miễn giảm thuế, triển khai để ban hành cơ chế hỗ trợ lãi suất, tín dụng cho các doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ./.

CHI THI CUA TTg.pdf

P.PBGDPL.STPLA

 


04/10/2021 4:00 CHĐã ban hành
Tuyên truyền, cảnh báo đến người dân về nguy cơ mất an toàn thông tinTuyên truyền, cảnh báo đến người dân về nguy cơ mất an toàn thông tin
Hiện nay, theo xu thế phát triển, nhiều người phải sử dụng mạng để làm việc, học tập,… nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể lộ lọt, mất an toàn thông tin từ việc mất cảnh giác.

hkh.png

Đề kịp thời tuyên truyền, cảnh báo đến người dân về nguy cơ mất an toàn thông tin, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất 04 tập phim sitcom tuyên truyền các nguy cơ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng mạng.

Các tập phim được đăng tải trên trang Youtube An toàn không gian mạng cụ thể như sau:

Tập 1: https://www.youtube.com/watch?v=YrucOqyZhuw

Tập 2: https://www.youtube.com/watch?v=uPC0U_A0pog

Tập 3: https://www.youtube.com/watch?v=9fLYZhRuLQs

Tập 4: https://www.youtube.com/watch?v=rcSl_Zq7wCw

Nội dung các phim được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên phương tiện phù hợp như đăng tải lên website, chia sẻ trong các fanpage, nhóm mạng xã hội (Facebook, Zalo,…) để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân nắm biết, nâng cao ý thức cảnh giác.

Tuyen truyen cac phim ve ATTT.signed.pdf

PBLA


 

 


04/10/2021 4:00 CHĐã ban hành
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030
Thực hiện Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 (Chiến lược), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3220/KH-UBND ngày 04/10/2021 triển khai Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030.

kj.png

Mục đích nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chiến lược, xác định rõ lộ trình, tiến độ thực hiện bảo đảm kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện Chiến lược, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch đề ra các nội dung từ năm 2021-2030, cụ thể:

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt nội dung của Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng các hình thức phù hợp như: tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật; đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Chiến lược phát triển thanh niên.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Chiến lược cho thanh niên là học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp; phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Chiến lược cho các đối tượng thanh niên thuộc thẩm quyền quản lý.

- Xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030: UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Long An giai đoạn 2021 – 2030;  UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Long An giai đoạn 2021 – 2030.

- Tổ chức triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các chương trình, đề án, dự án phát triển thanh niên tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2030. Căn cứ Chiến lược, Nghị quyết, Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2030, các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành Kế hoạch phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030; theo từng giai đoạn và hàng năm với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các chương trình, đề án, dự án phát triển thanh niên cụ thể theo ngành, lĩnh vực được giao.

- Theo dõi, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện và sơ kết, tổng kết thực hiện Chiến lược. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý ít nhất 1 lần/1năm, làm cơ sở để xem xét điều chỉnh, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên phù hợp với thực tiễn; đồng thời là căn cứ để bình xét thi đua, khen thưởng sơ kết, tổng kết.

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên lồng ghép trong báo cáo quản lý nhà nước về thanh niên hàng năm theo quy định. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan, các đơn vị lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện./.  

File kèm KH-UBND_04-10-2021_KH-thuc hien QD 1331 của TTCP.signed.pdf

Phạm Ngọc Tuấn

 


04/10/2021 11:00 SAĐã ban hành
Sở Tư pháp Long An phối hợp Văn phòng Công chứng Đức Huệ, Ngân hàng Aribank Chi nhánh Đức Hòa trao tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khănSở Tư pháp Long An phối hợp Văn phòng Công chứng Đức Huệ, Ngân hàng Aribank Chi nhánh Đức Hòa trao tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn
Ngày 02/10/2021, ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Long An, ông Tạ Hồng Trang - UV.BTV Huyện Ủy- Trưởng Ban Tổ chức- Trưởng phòng Nội vụ huyện Đức Huệ, cùng với đại diện Văn phòng Công chứng Đức Huệ, đại diện Ngân hàng Aribank Chi nhánh huyện Đức Hòa phối hợp với UBND xã Mỹ Thạnh Bắc trao tặng 50 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn ấp 5 của xã.

z2815545551359_4a4c9db217be6dad590cf7810b80c773.jpg

Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Long An 

thăm và  tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 tại huyện Đức Huệ

Mỗi suất quà trị giá khoảng 350 ngàn đồng, gồm gạo, tập vở và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác, tổng trị giá gần 18 triệu đồng.

Với phương châm "Không để bất kỳ người nghèo, người khó khăn nào không được hỗ trợ, chăm lo". Trong đợt dịch Covid - 19 lần này xã Mỹ Thạnh Bắc đã tích cực vận động và tiếp nhận nguồn hỗ trợ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài địa phương để chăm lo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch.

z2815542999281_21fd06e34ad94b9c05a20ee338952960.jpg

Những suất quà nghĩa tình trao gửi trong thời điểm này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, kịp thời giúp đỡ các gia đình giảm bớt khó khăn trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Long An./.

Nguyễn Tấn Phát

 

 


04/10/2021 10:00 SAĐã ban hành
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đề ra nhiều nội dung tuyên truyền thực hiện Luật Thanh niênHội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đề ra nhiều nội dung tuyên truyền thực hiện Luật Thanh niên
Căn cứ Kế hoạch số 1504/KH-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Thanh niên; ngày 10/10/2021, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ban hành Kế hoạch số 285/KH-BTV về việc xây dựng Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Luật Thanh niên cụ thể như sau:

Đối với công tác tuyên truyền: tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua, hoạt động của Hội và Luật Thanh niên đến cán bộ, hội viên, phụ nữ nắm và thực hiến tốt. Nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của thanh niên nói chung và nữ thanh niên nói riêng để tạo điều kiện thuận lợi phát huy năng lực và thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên. tuyên truyền cho phù hợp với nhu cầu phát triển hiện nay. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các hoạt động xã hội và phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng nhất là nữ thanh niên. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để Luật đi vào chiều sâu và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Đối với tổ chức tốt phong trao thi đua, các cuộc vận động nhằm phát huy vai trò phụ nữ trong chăm sóc thế hệ trẻ: thông qua "Phong trào thi đua tích cực học tập lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", 2 cuộc vận động "Xây dựng Gia đình 5 không, 3 sạch", "Rèn luyện các phẩm chất Tự tin - tự tọng - trung hậu - đảm đang", giúp nhau vượt khó, phát triển kinh tế, hỗ trợ học sinh để mỗi gia đình có con em tuổi nhỏ và tuổi thanh niên có đời sống ổn định. Phát huy các mô hình xây dựng đời sống văn hóa, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc như Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc, Học bổng cho học sinh, Hỗ trợ gia đình có thanh niên thực hiện Nghĩa vụ quân sự. Phát huy các mô hình phát triển kinh tế; triển khai tốt nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội: học sinh sinh viên, sản xuất kinh doanh, làm nhà xã hội, giải quyết việc làm; phôi hợp tốt giới thiệu việc làm, dạy nghề cho hộ phụ nữ có con còn nhỏ, dạy nghề cho nữ thanh niên. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của nữ thanh niên mở các lớp nghề, giới thiệu việc làm phù hợp tạo việc làm ổn định. Giới thiệu và hỗ trợ cho nữ thanh niên tiếp cận và tham gia các loại hình tiết kiệm giúp nhau, các nguồn vốn vay phát triển kinh tế gia đình làm giàu chính đáng,...               

Đối với xây dựng và củng cố nâng cao chất lượng tham gia sinh hoạt tổ chức Hội: các cấp Hội chủ động xây dựng các mô hình phù hợp để tập hợp thu hút nữ thanh niên tham gia sinh hoạt góp phần nâng cao tỷ lệ tập hợp phụ nữ vào tổ chức Hội. Xây dựng và duy trì các mô hình để nữ thanh niên tham gia sinh hoạt là nơi rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đối với các đơn vị có các khu, cụm công nghiệp các cấp Hội chủ động xây dựng các tổ, mô hình phù hợp với điều kiện để vận động nữ thanh niên tham gia sinh hoạt, các hoạt động ở địa phương.

Với mục đích là nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ Hội về Luật Thanh niên; tuyên truyền rộng rãi trong hội viên, phụ nữ về những nội dung cơ bản của Luật Thanh niên tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ. Các hoạt động tuyên truyền cần tổ chức triển khai một cách thiết thực và hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của hội viên, phụ nữ và người dân;…

Phan Thông

                                                                                                          


04/10/2021 10:00 SAĐã ban hành
Long An - Đẩy mạnh truyên truyền, vận động và có sự hỗ trợ cần thiết để động viên nhân dân không tự ý di chuyển về quê khi chưa được tổ chức an toàn, chu đáoLong An - Đẩy mạnh truyên truyền, vận động và có sự hỗ trợ cần thiết để động viên nhân dân không tự ý di chuyển về quê khi chưa được tổ chức an toàn, chu đáo
Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Long An tại văn bản số 9568/UBND-VHXH ngày 30/9/2021 thực  hiện chỉ đạo  của  Thủ tướng  Chính  phủ tại  Công  điện  số  1265/CĐ-TTg ngày 30/9/2021 về việc tiếp tục kiểm soát người ra, vào Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển  khai  thực  hiện  chỉ đạo  của  Thủ tướng  Chính  phủ tại  Công  điện  nêu  trên,  đảm bảo nghiêm túc kịp thời, hiệu quả, trong đó tập trung:

-  Tiếp  tục  thực  hiện  nghiêm  việc  kiểm  soát  người  ra,  vào  tỉnh.  Việc đưa đón người ra, vào tỉnh phải được thực hiện theo Quyết định số 9069/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 về việc phê duyệt Phương án đón người dân Long An hiện đang lưu trú tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong khu vực đang có dịch COVID-19 diễn biến phức tạp có nguyện vọng trở về địa phương, Công văn số9186/UBND-VHXH ngày 19/9/2021 về việc phối hợp quản lý, kiểm  soát  sự di chuyển  của  người  dân  qua  địa  bàn  tỉnh  Long  An,  Công  văn  số  9583/UBND-KTTC ngày 30/9/2021 về việc  phối  hợp tổ  chức đón người  dân  có  nhu  cầu trở về các địa phương và các văn bản chỉ đạo khác liên quan của UBND tỉnh, đảm bảo nguyên tắc có sự thống nhất giữa các cơ quan chức năng của tỉnh Long An và các tỉnh, thành phố về phương án quản lý người dân di chuyển trước khi thực hiện.  UBND  các  huyện,  thị  xã,  thành  phố  chịu  trách  nhiệm  trước  Chủ tịch UBND tỉnh nếu để người dân tự phát ra khỏi địa phương mình về các tỉnh, thành phố.

- Đẩy mạnh truyên truyền, vận động và có sự hỗ trợ cần thiết để động viên nhân dân không tự ý di chuyển về quê khi chưa được tổ chức an toàn, chu đáo.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, UBND  các  huyện,  thị  xã,  thành  phố  và  các  cơ  quan,  đơn  vị  liên  quan  tổ  chức kiểm soát người ra, vào tỉnh theo tinh thần chỉđạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện nêu trên.

3.  Sở Kế  hoạch  và  Đầu  tư,  Sở  Công  Thương,  Ban  Quản  lý  Khu  kinh  tế, UBND  các  huyện,  thị  xã,  thành  phố  chủ động  phối  hợp  với  Sở  Lao  động  -  Thương  binh  và  Xã  hội  và  ngành  chức  năng  liên  quan  làm  việc  với  các  chủ doanh nghiệp sớm tiếp nhận người lao động trở lại làm việc theo kế hoạch của tỉnh.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình  Long  An  đẩy  mạnh  thông  tin,  tuyên  truyền để tất  cả  người  dân,  các  cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định nêu trên theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

5. Đề  nghị Ủy  ban  Mặt  trận  Tổ  quốc  và  các  Đoàn  thể tỉnh  tiếp  tục  lãnh  đạo,  chỉ đạo  trong  hệ  thống đẩy  mạnh  việc  vận động đoàn  viên,  hội  viên  và  Nhân dân thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện nêu trên và chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản có liên quan./.

P.PBGDPL.STPLA

 


04/10/2021 9:00 SAĐã ban hành
UBND tỉnh Long An chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030UBND tỉnh Long An chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2030. UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

Tập trung quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh CCHC, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. CCHC phải xuất phát từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, mạnh dạn thí điểm những vấn đề mới, chưa có quy định hoặc quy định đã vượt qua thực tiễn thì vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội. CCHC là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, do vậy cần tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng và sự đồng thuận, thống nhất của người dân, tổ chức và xã hội trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC. Trong quá trình tổ chức triển khai, cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền một cách sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa và các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả thực hiện đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, của UBND tỉnh và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ CCHC được giao; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan kết quả thực hiện CCHC; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong triển khai từng nhiệm vụ CCHC. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá Chỉ số CCHC; thực hiện đo lường, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đánh giá sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ giáo dục, y tế công lập phải phù hợp với Chương trình tổng thể và với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm đánh giá toàn diện, khách quan, công bằng, kịp thời, phản ánh đầy đủ, đa chiều kết quả triển khai CCHC tại các cơ quan, đơn vị.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm, năng lực của cơ quan thường trực CCHC của tỉnh (Sở Nội vụ) và các cơ quan chủ trì triển các nội dung CCHC trong Chương trình tổng thể của Chính phủ, UBND tỉnh; thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể, rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai các nội dung CCHC để bảo đảm nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, thống nhất theo lộ trình và mục tiêu đã đề ra.

Tập trung triển khai có hiệu quả và hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

- Tiếp tục rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các văn bản quy phạm pháp luật có sai phạm, khi ban hành văn bản mới phải dễ hiểu, dễ thực hiện, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển lành mạnh, giảm thiểu chi phí giao dịch không chính thức, tăng cường công khai, minh bạch và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh và hoàn thiện thể chế, cơ chế phân cấp, phân quyền nhằm phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền và trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm quản lý nhà nước thống nhất, phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, nhất là người đứng đầu.

- Triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính một cách quyết liệt, thực chất, hiệu quả hơn. Trong đó, tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh và các quy định thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, không cần thiết, trọng tâm là các thủ tục hành chính đang gây trở ngại, kìm hãm hoạt động sản xuất, kinh doanh và các thủ tục hành chính khác liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số để chuẩn hóa, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ; tích hợp các mẫu đơn, tờ khai và các giấy tờ có nội dung thông tin trùng lặp; cung cấp các tiện ích thông minh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cho cấp đó giải quyết, đảm bảo nguyên tắc quản lý ngành, lãnh thổ, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực, phiền hà cho nhân dân.

Thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của địa phương, giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn. Thường xuyên theo dõi, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc của công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa các cấp; xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, thân thiện và tận tình phục vụ nhân dân.

- Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn cơ cấu tổ
  chức của các cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định
  số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn
  của Trung ương để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính. Rà soát, đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ. Rà soát, tham mưu thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm theo quy định; kịp thời sơ kết, tổng kết và mở rộng dần những mô hình phù hợp, hiệu quả.

- Rà soát, hoàn thiện và bố trí công chức, viên chức theo trí việc làm đảm bảo quy định; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt công chức, viên chức. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức.

- Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số theo lộ trình, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; đổi mới lề lối, phương thức làm việc, thay đổi căn bản phương thức chỉ đạo điều hành, quản lý từ thủ công truyền thống chuyển sang điện tử và dựa trên dữ liệu số; vận hành có hiệu quả Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Tăng cường sử dụng và khai thác các phần mềm quản lý đã được tỉnh triển khai, bảo đảm quản lý thống nhất, đồng bộ và kết nối thông suốt giữa các cấp trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2021 và các năm tiếp theo./.

P.PBGDPL.STPLA.

 


04/10/2021 9:00 SAĐã ban hành
Đảm bảo truyền thông nội dung quan trọng trong Dự thảo văn bản QPPLĐảm bảo truyền thông nội dung quan trọng trong Dự thảo văn bản QPPL
Sáng ngày 29/9, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập Đề án “Tổ chức thông tin, phổ biến chính sách quan trọng trong Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để tạo đồng thuận xã hội”.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Phan Hồng Nguyên cho biết, trong những năm qua, thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 theo Nghị quyết số 48/NQ-TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị, công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật của nước ta đã ngày càng được hoàn thiện về chất lượng và số lượng, đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển đất nước, đặc biệt sau khi Quốc hội ban hành Hiến pháp năm 2013. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đã điều chỉnh, giải quyết kịp thời những vấn đề cụ thể, cấp bách được đông đảo người dân, dư luận xã hội quan tâm, góp phần tạo đồng thuận trong xã hội.
Thực hiện Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), các đề xuất chính sách, dự thảo VBQPPL đã được tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản. Việc đăng tải công khai dự thảo VBQPPL trên các Cổng/Trang thông tin điện tử để lấy ý kiến người dân đã được thực hiện theo quy định. Một số dự thảo văn bản có nội dung chính sách quan trọng đã được cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, nhà khoa học, cán bộ quản lý, chuyên gia về lĩnh vực liên quan. Hoạt động phản biện xã hội đối với các dự thảo VBQPPL đã thu hút được sự tham gia của các chủ thể trong vai trò thực hiện phản biện xã hội.
  
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc lấy ý kiến, truyền thông đối với đề nghị xây dựng VBQPPL, dự thảo VBQPPL còn hạn chế, bất cập như: việc tổ chức lấy ý kiến, truyền thông đề xuất chính sách, dự thảo VBQPPL nhìn chung còn mang tính hình thức, nhiều ý kiến góp ý còn chung chung, chưa bảo đảm chất lượng; việc tổ chức lấy ý kiến, truyền thông về dự thảo VBQPPL còn chưa đa dạng về hình thức, chủ yếu được thực hiện thông qua việc đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương, ít khi thông qua hình thức hội thảo hoặc thông qua phương tiện thông tin đại chúng; chất lượng lấy ý kiến, truyền thông đối với dự thảo VBQPPL còn hạn chế nên đã ảnh hưởng đến chất lượng soạn thảo của một số dự thảo VBQPPL.

Vì vậy, Dự thảo Đề án đưa ra mục tiêu nhằm thông tin, phổ biến về chính sách quan trọng trong dự thảo VBQPPL đến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo văn bản nói riêng, các tầng lớp Nhân dân nói chung nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của người dân, tạo sự đồng thuận xã hội; góp phần tăng cường hiệu quả việc lấy ý kiến, chất lượng xây dựng VBQPPL và tổ chức thi hành pháp luật trong thực tiễn, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay.
 
Dự thảo Đề án tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của công tác thông tin; Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan chủ trì soạn thảo trong thực hiện thông tin, phổ biến chính sách quan trọng của dự thảo VBQPPL; Hoàn thiện thể chế, chính sách về thông tin, phổ biến dự thảo chính sách, dự thảo VBQPPL; Chỉ đạo, định hướng nội dung chính sách pháp luật quan trọng của dự thảo VBQPPL cần tập trung thông tin, truyền thông, phổ biến; Triển khai các hình thức thông tin, phổ biến về chính sách quan trọng trong dự thảo VBQPPL phù hợp với đối tượng và địa bàn cụ thể; Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện thông tin, phổ biến chính sách quan trọng trong dự thảo VBQPPL; Huy động nguồn lực xã hội tham gia vào công tác thông tin, phổ biến chính sách quan trọng trong dự thảo VBQPPL; Tổ chức khảo sát đánh giá mức độ tiếp cận thông tin chính sách quan trọng trong dự thảo VBQPPL của người dân, doanh nghiệp và thực hiện sơ kết, tổng kết Đề án.
Tiếp đó, Vụ trưởng Vụ PBGDPL Lê Vệ Quốc gợi ý một số vấn đề cần lấy ý kiến của các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập, bao gồm: tên gọi, sự cần thiết, tính hợp lý phù hợp của quá trình thực hiện Đề án. Về những nội dung cụ thể, Vụ trưởng Lê Vệ Quốc nhấn mạnh các thành viên thảo luận, cho ý kiến sâu về phạm vi của Đề án, nội dung của đối tượng, đối tượng áp dụng…
 
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Thúy Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ khẳng định về sự cần thiết của Đề án; qua đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ chính sách nào là quan trọng trong dự thảo văn bản QPPL và các nhiệm vụ và giải pháp của Đề án này ban hành sẽ triển khai như thế nào và những cơ quan nào là cơ quan thực hiện...
Nhất trí về sự cần thiết ban hành Đề án, đồng chí Nguyễn Quỳnh Liên, Phó Vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự-hành chính, Bộ Tư pháp cho rằng, việc đẩy mạnh thông tin truyền thông trong quá trình soạn thảo một số dự án luật là một trong yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng của các dự án, dự thảo luật. Sự thông qua cao hay thấp của các dự án luật hay các văn bản QPPL chính là từ dư luận xã hội, sự đồng thuận xã hội. Việc xây dựng Đề án để đẩy sớm quá trình đưa chính sách các dự án, dự thảo luật đến người dân ngay từ giai đoạn soạn thảo giúp người dân có thể tiếp cận thông tin sớm. Đồng thời, nắm bắt được tinh thần cũng như chuẩn bị các điều kiện sau khi các văn bản QPPL được thông qua và triển khai thi hành, tạo sự thông suốt trong quá trình dự thảo. 
 
Cũng theo Phó Vụ trưởng Nguyễn Quỳnh Liên, Đề án cần xác định rõ trong quy trình soạn thảo văn bản QPPL gồm tinh thần truyền thông đối với những chính sách quan trọng, còn các quy trình hoặc các bước bắt buộc trong xây dựng văn bản là quy trình lấy ý kiến đối với dự án, dự thảo văn bản; xác định rõ lấy ý kiến là một quy trình bắt buộc, được quy định cụ thể, đầy đủ trong Luật ban hành VBQPPL và không thể dùng một phương thức khác để thay thế cho hoạt động lấy ý kiến. Do vậy, cần phân biệt rõ hoạt động lấy kiến và hoạt động tạo đồng thuận xã hội. Từ đó, hình thức, nội dung truyền thông cũng phải khác quy trình lấy ý kiến.
“Ngành truyền thông là ngành mới và có vai trò quan trọng trong xã hội hiện nay, cần bám sát vào những đặc trưng của truyền thông cũng như ảnh hưởng, tác động của truyền thông đối với quá trình xây dựng pháp luật; sử dụng truyền thông để nâng cao hiệu quả hoạt động của xây dựng pháp luật, tạo đồng thuận trong xã hội và xử lý khủng hoảng truyền thông, nếu không sẽ đi chệch hướng”, đồng chí Nguyễn Quỳnh Liên nhận định.

Tại cuộc họp, thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập là đại diện các Bộ, ngành đã tập trung trao đổi, thảo luận tích cực nhằm góp ý kiến đối với các vấn đề liên quan đến nội dung Dự thảo Đề án.
 
Nhấn mạnh đến vai trò của truyền thông trong hoạt động xây dựng pháp luật, phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần xác định rõ mục tiêu, chính sách của Đề án và khẳng định phải tổ chức truyền thông. Về mục tiêu, chính sách không những nhằm thực hiện truyền thông nội dung quan trọng trong dự thảo VBQPPL để tạo sự đồng thuận xã hội mà còn là biểu hiện của việc tôn trọng nhân dân, coi nhân dân là chủ thể trong hoàn thiện pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền. Phương thức thực hiện phải bảo đảm tránh trùng lặp với phương thức lấy ý kiến của quy trình soạn thảo văn bản QPPL. Bên cạnh đó, cần thống nhất phương thức thực hiện là truyền thông gắn liền với truyền tải, tương tác thông tin để tạo sự đồng thuận trong xã hội; tăng cường nhận thức, công khai, minh bạch, tăng cường trách nhiệm của cơ quan soạn thảo.

Thứ trưởng cũng gợi ý cơ quan chủ trì soạn thảo về tên gọi, phạm vi, mục tiêu, trách nhiệm thực hiện…của Đề án. Qua đó, Thứ trưởng yêu cầu Thủ trưởng cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo văn bản QPPL tổ chức truyền thông nội dung quan trọng trong dự thảo và ban hành Kế hoạch truyền thông về dự thảo văn bản QPPL cũng như truyền thông ngay từ khi Đề án được đưa vào Chương trình.


01/10/2021 3:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next