Tóm tắt
Nội dung
  
  
Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2023 với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn"NewỦy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2023 với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn"
Nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Giảm tai nạn giao thông (TNGT) từ 5-10% cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm, tại các khu, cụm công nghiệp và không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Ngày 27/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2023 với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn".

Yêu cầu của Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2023 là tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp từ tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2023. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động và bố trí kinh phí hợp lý để thực hiện nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương, đảm bảo tiết kiệm, tránh hình thức. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và  người lao động; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm TTATGT, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học dữ liệu trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về TTATGT.

 Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra  8 nhiệm vụ trọng tâm sau đây:  

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. 

Xây dựng, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới phát triển giao thông; lồng ghép mục tiêu bảo đảm TTATGT vào các loại quy hoạch.

Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường cao tốc; ngăn ngừa xử lý hoạt động lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. 

Nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải, nâng cao quy trình kiểm định phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và lưu hành đối với phương tiện thân thiện với môi trường.

Tái cơ cấu vận tải, nâng cao thị phần vận tải đường thủy nội địa, giảm dần phụ thuộc vào đường bộ, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển vận tải công cộng trong đô thị và liên tỉnh. 

Kiên trì xây dựng văn hoá giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số, vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm TTATGT vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp.

Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm TTATGT, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm bảo đảm an toàn giao thông, đẩy mạnh khai thác, sử dụng hệ thống xử lý dữ liệu từ các thiết bị giám sát hành trình phục vụ công tác quản lý vận tải; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo khả năng kết nối, sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành GTVT, Công an, Y tế (nạn nhân nhập viện, số liệu người chết, bị thương do TNGT), Tài chính.

Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông; cải thiện kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế cơ sở; nâng cao năng lực chuyên môn, phương tiện, trang thiết bị cho bệnh viện và trung tâm y tế tuyến huyện bảo đảm khả năng tiếp cận hiện trường và cứu chữa số thương tích cho nạn nhân TNGT; khẩn trương xây dựng ứng dụng báo thông tin TNGT trên nền kỹ thuật số nhầm kịp thời nắm bắt thông tin để xử lý và khắc phục hậu quả của TNGT.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh, các cơ quan là Ủy viên Ban An toàn giao thông tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023../.

PBLA


01/02/2023 11:00 SAĐã ban hành
UBND tỉnh Long An triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mớiNewUBND tỉnh Long An triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới
Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới (gọi tắt là Chỉ thị số 14-CT/TW); Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia tỉnh trong tình hình mới (gọi tắt là Chỉ thị số 34-CT/TU); nhằm phát huy hơn nữa vai trò của các cấp Hội Luật gia trong tỉnh, ngày 20/01/2023, tại văn bản số 525/UBND-NCTCD, UBND tỉnh yêu cầu:

Các sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thường xuyên phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW, Chỉ thị số 34-CT/TU và các chủ trương, quy định của trung ương, của tỉnh liên quan đến Hội Luật gia, nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò, trách nhiệm và tầm quan trọng, tính chất chính trị - xã hội - nghề nghiệp của Hội Luật gia các cấp trong tình hình hiện nay, xem đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội Luật gia các cấp. Thường xuyên chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ, hội viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng đẩy mạnh và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát hội viên trong tổ chức, hoạt động, trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nghiên cứu tham mưu chuyển giao những dịch vụ công phù hợp với khả năng của Hội Luật gia, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Luật gia hoạt động; thực hiện cơ chế Nhà nước giao nhiệm vụ, khoán kinh phí cho Hội Luật gia theo quy định của pháp luật. 

Đề nghị các cấp Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh: Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Luật gia, hướng về cơ sở; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ của Hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Hội. Nâng cao chất lượng, tham gia có hiệu quả trong hoạt động xây dựng pháp luật; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho hội viên và Nhân dân. Tích cực thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, nhất là cho người nghèo, đối tượng chính sách, vùng sâu, vùng xa;… Chủ động tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tham gia tư vấn, đặc xá, tái hòa nhập cộng đồng đối với các phạm nhân.

Phát huy hơn nữa vai trò trong công tác đối ngoại Nhân dân, công tác dân vận của Đảng và chính quyền, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Chủ động nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh các biện pháp, cơ sở pháp lý phục vụ cho việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, góp phần đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Hội Luật gia tỉnh: Tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động thiết thực, cụ thể, xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, phân công trách nhiệm rõ ràng, có lộ trình cụ thể, tính khả thi cao và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Hội Luật gia cấp huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Định kỳ (06 tháng và hàng năm) báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Hội; kết quả thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW và Chỉ thị số 34/CT-TU cho UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để UBND tỉnh nắm bắt và kịp thời lãnh đạo việc xây dựng và kiện toàn tổ chức của Hội Luật gia các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Sở Tư pháp: Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Hội Luật gia các cấp trong thực hiện nhiệm vụ được giao, Chỉ thị số 14-CT/TW, Chỉ thị số 34/CT-TU theo quy định./.

P.PBGDPL.STPLA


31/01/2023 9:00 SAĐã ban hành
UBND tỉnh Long An: Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bànUBND tỉnh Long An: Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đổi mới cách thức tổ chức thực hiện góp phần đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đi vào thực chất, đáp ứng yêu cầu của người dân và xã hội. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số, xây dựng hệ thống thông tin PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Ngày 19/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 196/KH-UBND về việc thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Long An. Theo đó Ủy ban nhân dâ tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân các cấp:

Quán triệt và thực hiện đầy đủ chủ trương của Đảng; quy định pháp luật về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bám sát nhiệm vụ được giao trong các văn bản pháp luật, các Quyết định, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền địa phương, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật thuộc trách nhiệm của sở, ngành, đoàn thể, địa phương. Bám sát và thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL, cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL, tổ chức pháp chế, đơn vị được giao nhiệm vụ PBGDPL. Bảo đảm thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, hiệu quả; đa dạng hóa, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án về PBGDPL. Triển khai, phổ biến các văn bản QPPL mới ban hành: Phổ biến các văn bản, chính sách cho cán bộ, Nhân dân, tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản quy phạm pháp luật mới của Trung ương, của tỉnh; các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; tiếp cận thông tin; các chính sách, quy định về thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các quy định về phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội; phòng, chống tội phạm, trong đó chú trọng thực hiện PBGDPL tại các địa bàn vùng sâu, vùng biên giới; hỗ trợ khởi nghiệp; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; an toàn giao thông; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên; Công ước, điều ước quốc tế, các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp;... Thực hiện PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL: người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới; người lao động trong doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tiếp tục nâng cao chất lượng PBGDPL trong nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023; nâng cao chất lượng sinh hoạt Ngày pháp luật định kỳ. Tiếp tục triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 5847/UBND-NCTCD ngày 24/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng, khai thác, quản lý Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Hội đồng  phối hợp PBGDPL cấp huyện, Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật, công chức pháp chế các sở ngành tỉnh,…; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác PBGDPL theo Chương trình khung của Bộ Tư pháp. Theo dõi, hướng dẫn, khảo sát, đánh giá các mô hình, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả về PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, khai thác có hiệu quả Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh; các ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động thông minh; thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, đáp ứng yêu cầu của tỉnh trong hình mới…

Đối với công tác hòa giải ở cơ sở: Tổ chức hướng dẫn Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành (có Kế hoạch riêng); tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở theo Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên. Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Long An lần thứ V. Củng cố, kiện toàn, đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng Tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở, chú trọng thu hút lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, cán bộ, công chức đã công tác trong lĩnh vực pháp luật tham gia công tác hòa giải ở cơ sở; phấn đấu tỷ lệ hòa giải thành trên 90%. Phối hợp với cơ quan dân vận các cấp trong công tác hòa giải ở cơ sở gắn với việc thực hiện phong trào thi đua "dân vận khéo".

Đối với công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho đội ngũ tham mưu công tác tiếp cận pháp luật ở cấp huyện, xã.

Tổ chức kiểm tra, khảo sát, hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ này ở cơ quan, đơn vị, địa phương (Thời gian, địa điểm, đơn vị kiểm tra có Thông báo cụ thể sau).

Trên cơ sở Kế hoạch này, các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, ban hành Kế hoạch, tổ chức thực hiện năm 2023 linh hoạt, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn; có giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 theo đúng quy định, bảo đảm thiết thực, hiệu quả

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp theo định kỳ 6 tháng (trước ngày 31/5/2023) và năm (trước ngày 31/12/2023).

KH 196 CONG TAC PBGDPL-HGCS-TCPL 2023.pdf

PBLA

19/01/2023 3:00 CHĐã ban hành
Tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Quý Mão 2023Tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Quý Mão 2023
Thực hiện Công điện số 05/CĐ-TTg ngày 08/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023, ngày 16/01/2023, tại văn bản số 388  /UBND-VHXH, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện nêu trên, trong đó tiếp tục tập trung:

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư; Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới; Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính  phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm; Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 30/12/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác y tế đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Thông báo số 29/TB-BYT ngày 09/01/2023 của Bộ Y tế; chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 145/UBND-VHXH ngày 06/01/2023 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân và các văn bản chỉ đạo khác liên quan.  

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đang thực hiện với 03 trụ cột "cách ly, xét nghiệm, điều trị", theo công thức "2K + vắc-xin, thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác", đồng thời tập trung triển khai quyết liệt một số nội dung sau:

+ Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh, trong nước và quốc tế, đặc biệt là tăng cường cảnh giác, giám sát phòng, chống dịch COVID-19 đối với các biến thể phụ mới, nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 để chủ động phối hợp với các Sở, ngành, địa phương chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch đảm bảo chủ động, sẵn sàng và kịp thời ứng phó với các diễn biến có thể xảy ra của dịch bệnh; thường xuyên cập nhật, đánh giá tình hình để điều chỉnh các phương án, biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, phù hợp, hiệu quả.

+ Tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại các cửa khẩu, đặc biệt với các trường hợp nhập cảnh về từ các khu vực đang bùng phát dịch, từ các nơi xuất hiện các biến thể mới, nguy hiểm của virus SARS-CoV-2; đẩy mạnh giám sát tại cộng đồng, tại các cơ sở khám, chữa bệnh; tăng cường lấy mẫu các trường hợp nghi ngờ, tăng số lượng mẫu tại các cửa khẩu đối với các trường hợp nhập cảnh từ quốc gia đang bùng phát dịch từ ngày 8 đến ngày 10/01/2023 để xét nghiệm, giải trình tự gen nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, các biến chủng, biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

+ Tiếp tục triển khai khẩn trương, hiệu quả việc tiêm vắc-xin phòng bệnh COVID-19, đặc biệt đối với các trường hợp nguy cơ cao, trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo tiêm đủ liều, đúng đối tượng.

+ Tiếp tục đảm bảo công tác phân luồng, thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19, chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp các ca mắc COVID-19 tăng cao; đảm bảo đủ thuốc, thiết bị, hóa chất, sinh phẩm phòng, chống dịch; chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất trong trường hợp phát sinh các tình huống mới của dịch bệnh, trong đó đảm bảo bố trí phòng cách ly cho trường hợp nhập cảnh bị mắc COVID-19 thể nhẹ và vừa, không cần nhập viện.

+ Tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa khẩu và tại cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của người dân bảo vệ sức khỏe trong tình hình mới.  Đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm khác như: Cúm, sốt xuất huyết, đậu mùa  khỉ... và thông tin, báo cáo tình hình dịch theo quy định.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch và người dân; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động, sự kiện dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm 2023, đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

- Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm an sinh, an ninh trật tự, an toàn xã hội và lưu thông hàng hóa trong thời gian Tết Nguyên đán và dịp lễ hội đầu năm để người dân được đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh; đồng thời tiếp tục bảo đảm các mục tiêu, yêu cầu của UBND tỉnh trong việc phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, giao thương, du lịch.

- Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An: Tiếp tục chủ động, làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền theo tinh thần "truyền thông chủ động, đi trước" để toàn xã hội đồng thuận, tham gia thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đặc biệt là các biện pháp dự phòng cá nhân như: Đeo khẩu trang nơi công cộng, thường xuyên khử khuẩn, rửa tay sạch, thực hiện nghiêm tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 đủ liều, đúng lịch theo khuyến cáo của ngành y tế…; kịp thời phản bác, đấu tranh chống các luận điệu, thông tin xấu độc; khẳng định sự nỗ lực, thành quả phòng, chống dịch bệnh của tỉnh.

- Đề nghị Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lãnh đạo các Đoàn thể tỉnh chỉ đạo cơ sở đẩy mạnh phối hợp với ngành Y tế và chính quyền địa phương thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Tiếp tục tích cực tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên, người thân, cộng đồng tham gia tiêm chủng đầy đủ, góp phần đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực quyết tâm lớn và hành động quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc-xin phòng COVID-19, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đảm bảo Nhân dân được đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh.  Tập trung, huy động, đảm bảo các nguồn lực phục vụ cho nhu cầu phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trên địa bàn./.

P.PBGDPL.STPLA


18/01/2023 4:00 CHĐã ban hành
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác tư pháp năm 2022 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện công tác năm 2023 trên địa bàn tỉnh; chiều ngày 17/01/2023, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2023. Chủ trì Hội nghị bà Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tư pháp; tham dự Hội nghị có các Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở; Lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An.

IMG_0193.JPG 

Bà Phan Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu kết luận Hội Nghị

Trong năm 2022,  Sở Tư pháp chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ đề ra (đạt tỷ lệ 100%) đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ tất cả các nội dung theo Kế hoạch đề ra (được cụ thể hóa với 78 đầu việc cụ thể; ngoài ra, đã tham mưu thực hiện hoàn thành 169 nhiệm vụ phát sinh do Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, không có nhiệm vụ nào quá hạn); chủ động, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chỉ đạo, hướng dẫn để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trên các lĩnh vực công tác Tư pháp trong toàn tỉnh; năm 2022 nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập, Sở Tư pháp Long An vinh dự được chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba, Sở Tư pháp Long An được Bộ Tư pháp đánh giá đạt loại A (Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ), xếp hạng 02/12 Sở Tư pháp trong Khu vực thi đua miền Tây Nam Bộ, xếp hạng 08/63 Sở Tư pháp trong cả nước;...

IMG_0189.JPG

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong công tác tư pháp năm 2022; đồng thời thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp và của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác tư pháp năm 2023 với 10 nội dung trọng tâm trên các lĩnh vực: Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật; Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước; Công tác bổ trợ tư pháp; Công tác trợ giúp pháp lý; Công tác pháp chế, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin; Công tác xây dựng ngành, đào tạo, bồi dưỡng và thi đua, khen thưởng.

IMG_0185.JPG

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2023, ngành Tư pháp xác định một số giải pháp chủ yếu sau đây:

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hiệu lực, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường công tác cải cách hành chính; thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch công tác, ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

IMG_0217.JPG

Tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành; chủ động, thường xuyên thực hiện chế độ thỉnh thị, báo cáo đề xuất giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

IMG_0221.JPG

Chú trọng đầu tư nguồn lực để đẩy mạnh việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Tư pháp; thực hiện đồng bộ, có hệ thống các giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tư pháp.

IMG_0228.JPG

Chủ động phối hợp với các ngành, cơ quan và cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh; kịp thời báo cáo, tham mưu các giải pháp đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để xin ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ngành.

IMG_0223.JPG

Đẩy mạnh công tác phát động, thực hiện các phong trào thi đua; kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân nỗ lực đạt kết quả cao, sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; chia sẻ, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước.

Tăng cường đoàn kết, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ. Phát huy hiệu quả các công cụ quản lý, kiểm tra, thanh tra; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, các hành vi vi phạm.

Phát biểu kết luận Hội nghị, bà Phan Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, nội dung thuộc thẩm quyền chủ động tham mưu UBND cùng cấp ban hành Kế hoạch thực hiện công tác tư pháp năm 2023 trên địa bàn đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương; kịp thời báo cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền để xin ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ngành;…

Nhân dịp này Giám đốc Sở Tư pháp tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 19 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2022./.

PBLA

 


18/01/2023 11:00 SAĐã ban hành
Sở Tư pháp Long An tổ chức tuyên truyền Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2023) gắn với sinh hoạt Ngày Pháp luật định kỳ tháng 01/2023Sở Tư pháp Long An tổ chức tuyên truyền Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2023) gắn với sinh hoạt Ngày Pháp luật định kỳ tháng 01/2023
Tiếp tục tuyên truyền Kỷ niệm các ngày Lễ lớn, sự kiện Lịch sử quan trọng đồng thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, kịp thời chính sách, pháp luật, các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Ngày 17/01/2023, Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) gắn với sinh hoạt Ngày Pháp luật định kỳ tháng 01/2023.

IMG_0170.JPG 

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tư pháp được xem clip Tuyên truyền Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023).

IMG_0173.JPG

Ngoài ra, tại buổi sinh hoạt công chức, viên chức và người lao động còn được nghe Báo cáo viên triển khai: Chỉ thị số 44/CT-TU ngày 03/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Văn bản số 42/UBND-THKSTTHC ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụ. Chỉ chị số 3893/CT-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Long An chỉ đạo tăng cường các biện pháp đảm bảo đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Công văn số 308/UBND-VHXH ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội và tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Một số quy định về công tác thi đua, khen thưởng hiện hành và tình hình khen thưởng tại Sở Tư pháp năm 2022;...

IMG_0167.JPG

Thông qua buổi sinh hoạt nhằm đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng cán bộ, đảng viên truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, của địa phương; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; góp phần nâng cao ý thức pháp luật, kỷ cương, phép nước, cùng tích cực hành động vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;…

PBLA


17/01/2023 10:00 SAĐã ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội và tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội và tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội, vui Xuân, đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm; ngày 11/01/2023, UBND tỉnh ban hành văn bản số 308  /UBND-VHXH về việc  tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội và tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về quản lý và tổ chức lễ hội: Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 274/CT-BVHTTDL ngày 23/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch; Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 16/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức các  hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Quý Mão năm 2023; Chỉ thị số 3893/CT-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm các hoạt động lễ hội, vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống... thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương.

Tổ chức lễ hội truyền thống theo đúng bản chất, ý nghĩa lịch sử văn hóa, phù hợp với thuần phong mỹ tục; loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển. Phát huy tính tích cực, sáng tạo của nhân dân trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Định hướng tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa giáo dục của lễ hội, di tích; vận động, thuyết phục người dân, du khách thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội.

Quản lý chặt chẽ hoạt động đăng ký và thông báo tổ chức lễ hội trên địa bàn. Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng mọi điều kiện để lễ hội diễn ra đảm bảo an toàn, không để xảy ra sai sót; bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; an toàn sông nước, thích ứng an toàn, phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19; đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc; tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm tràn lan gây tốn kém, lãng phí. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội - nhất là đối với 03 lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia (Lễ hội làm chay, huyện Châu Thành, Lễ hội Miếu bà Ngũ Hành Long Thượng, huyện Cần Giuộc, Đại lễ Kỳ Yên đình Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ) cùng một số lễ hội gắn với các di tích lịch sử - văn hóa, thu hút đông đảo Nhân dân đến tham dự như như: Lễ Vía Miếu Quan Thánh Đế (Phường 1, thành phố Tân An); lễ hội Chùa Nổi (xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng); Lễ hội Kỳ yên tại các ngôi đình như Đình Bình Cang (xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa), Đình Phước Lý (xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc), Đình Vạn Phước (xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước), Đình Chánh Tân Kim (xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc), Đình Vĩnh Phong (thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa)…

Riêng đối với 03 lễ hội: Lễ hội làm chay, Lễ hội Miếu bà Ngũ Hành Long Thượng, Đại lễ Kỳ Yên đình Tân Phước Tây đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia: Giao UBND các huyện Châu Thành, Cần Giuộc, Tân Trụ phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai công tác kiểm tra thường xuyên, liên tục trước, trong và sau khi kết thúc lễ hội; xây dựng kế hoạch chi tiết; đảm bảo an ninh trật tự, công tác bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm; không để xảy ra các hành vi phản cảm, chen lấn giành cướp lộc, các tệ nạn mê tín dị đoan, ăn xin, cờ bạc hoặc cờ bạc trá hình trong khu vực diễn ra lễ hội.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023 gắn với các hoạt động lễ hội đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, lành mạnh, an toàn phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán của địa phương.

Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không dùng xe công và các phương tiện công (hoặc thuê khoán phương tiện) tham gia lễ hội trong giờ hành chính (trừ trường hợp đang thực thi nhiệm vụ);…/.

PBLA

 


12/01/2023 10:00 SAĐã ban hành
UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Đông - XuânUBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân
Tính từ đầu năm 2022 đến ngày 25/12/2022 tỉnh Long An đã ghi nhận 9.195 ca mắc COVID-19 (trung bình 30 ca bệnh/tuần); bệnh tay chân miệng ghi nhận 1.533 ca (giảm 11% so với cùng kỳ); bệnh sốt xuất huyết ghi nhận 15.727 ca (tăng 9,6 lần so với cùng kỳ) trong đó có 11 trường hợp tử vong. Hiện tại, thời tiết mùa Đông - Xuân rất thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh và phát triển, nhất là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Công điện số 1669/CĐ-BYT ngày 12/12/2022 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; để tiếp tục duy trì kết quả và tăng cường công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, ngày 06/01/2023, tại văn bản số 145/UBND-VHXH, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Lãnh đạo các địa phương, các ngành, các cấp, mọi người dân không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nghiêm túc và có trách nhiệm cao trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trong cộng đồng. Tập trung chỉ đạo, rà soát, triển khai tích cực các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành liên quan, UBND tỉnh, trong đó tập trung các địa điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm cao như: Bệnh viện, trường học, khu, cụm công nghiệp, chợ, siêu thị, nhà hàng; nơi đã từng có các ổ dịch và bệnh dịch truyền nhiễm lưu hành.

2. Sở Y tế: Tham mưu kịp thời UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, trong nước và khả năng xâm nhập các loại dịch bệnh từ nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt là trên tuyến biên giới của tỉnh; chủ động cập nhật các kịch bản, phương án ứng phó với các tình huống của dịch COVID-19 và dịch bệnh nguy hiểm khác.

Tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh ây lan ra diện rộng; tổ chức tốt việc phân tuyến, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế, hạn chế thấp nhất tử vong trong cấp cứu và điều trị bệnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng, đặc biệt là việc tiêm vắc-xin phòng bệnh sởi, Rubella, ho gà, đảm bảo an toàn tiêm chủng và thực hiện đạt tỷ lệ cao trên 95% ở quy mô xã, phường, thị trấn.

Sẵn sàng phương án về nhân lực, các đội cơ động đáp ứng nhanh và đội thường trực phòng, chống dịch; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm, vật tư, thuốc chủ động đáp ứng cho các tình huống dịch, nhất là trong phòng, chống dịch COVID-19.

Chỉ đạo các đơn vị y tế dự phòng tăng cường giám sát tại cộng đồng, phát hiện sớm, đáp ứng kịp thời, khoanh vùng xử lý triệt để các ổ dịch, không để bùng phát lây lan rộng, đặc biệt là dịch COVID-19, MERS-CoV, các chủng cúm A (H5N1/H5N6/H7N9..), sốt xuất huyết, tay chân miệng, bạch hầu, sởi, dại,...

Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tăng cường giám sát, điều tra phát hiện sớm các ổ dịch trên các đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là cúm trên đàn gia cầm, thủy cầm; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan ngăn chặn nhập lậu, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc qua biên giới; thông báo kịp thời tình hình dịch bệnh cho ngành Y tế để phối hợp xử lý, không để lây nhiễm sang người; thực hiện tiêm phòng vắc-xin phòng dại cho đàn chó, mèo theo quy định.

Sở Công Thương: Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh gia cầm và các sản phẩm nhập khẩu trái phép, bảo đảm thực hiện tốt các hoạt động phòng, chống dịch nói chung và các hoạt động tịch thu, tiêu hủy gia cầm và các sản phẩm gia cầm nhập lậu; cung cấp đầy đủ phương tiện và bảo hộ cá nhân cho lực lượng tham gia trực tiếp công tác phòng, chống dịch bệnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; thực hiện vệ sinh lớp học thường xuyên, bố trí đầy đủ xà phòng, nước sạch và các phương tiện rửa tay cho học sinh; đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, căn tin của các trường học; phối hợp với ngành Y tế tổ chức quản lý tốt sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên….

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thực hiện các biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch bệnh mùa Đông -   Xuân tại địa phương, đặc biệt là vùng có nguy cơ cao, nơi trước đây đã từng có dịch bệnh xảy ra, kịp thời phát hiện và xử lý ngay, không để lây lan.

Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo chăm sóc bảo vệ sức khỏe Nhân dân, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo. Chỉ đạo, triển khai xây dựng kịch bản đáp ứng cho các tình huống dịch bệnh ở địa phương, đặc biệt là dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh; đảm bảo các hoạt động phòng, chống dịch bệnh phải được chỉ đạo, triển khai thực hiện tới từng xã, phường, thị trấn.

Tổ chức các đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các địa phương, đặc biệt là tại các địa điểm tập trung đông người; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quy định phòng, chống dịch. Xây dựng kế hoạch, dự trù trang thiết bị vật tư phòng, chống dịch; chuẩn bị sẵn sàng các tình huống khi có dịch bệnh xảy ra. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tại cộng đồng để nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh…/.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân.signed.pdf

 P.PBGDPL.STPLA


11/01/2023 11:00 SAĐã ban hành
UBND tỉnh Long An chỉ đạo tăng cường các biện pháp đảm bảo đón tết  Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệmUBND tỉnh Long An chỉ đạo tăng cường các biện pháp đảm bảo đón tết  Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 12/12/2022 của Bộ Tài chính; Chỉ thị số 10/CT-BCT ngày 08/12/2022 của Bộ Công Thương; Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 16/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2023 và vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế, quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; ngày 30/12/2022, tại Chỉ chị số 3893/CT-UBND, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị chức năng có liên quan và các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Long An triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Giao Sở Công Thương

- Theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có nhu cầu cao hoặc có biến động tăng giá nhiều trên địa bàn thời gian qua để chủ động có phương án hoặc đề xuất biện pháp chuẩn bị nguồn hàng, cung ứng hàng hóa kịp thời, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung, gây tăng giá đột biến trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. 

- Chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ tiêu dùng của người dân trong trường hợp có dịch bệnh và Tết; thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường theo quy định của pháp luật; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Long An hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng thiết yếu phục vụ Tết với các tổ chức tín dụng trên địa bàn để tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi; dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường dịp trước, trong và sau Tết.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị chức năng theo dõi sát tình hình sản xuất, đánh giá năng lực cung ứng nguồn hàng thịt lợn, thịt bò và các mặt hàng thực phẩm thiết yếu khác cho thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, chủ động có phương án hoặc đề xuất phương án để bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường các mặt hàng nông sản thực phẩm thiết yếu nói chung và mặt hàng thịt lợn nói riêng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, tránh tình trạng dư thừa hoặc thiếu cục bộ, ảnh hưởng đến thị trường.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức các hoạt động kết nối các doanh nghiệp phân phối và các nhà cung cấp thực phẩm thiết yếu tạo nguồn hàng bình ổn thị trường phục vụ Tết; phối hợp với các địa phương khác triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, áp dụng các phương thức mới (trực tuyến, sàn đấu giá điện tử,…) tạo nguồn hàng phục vụ Tết. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác giám sát thương mại biên giới, ngăn chặn các hành vi vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu qua biên giới thâm nhập vào thị trường nội tỉnh tiêu thụ.

- Triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước; tạo điều kiện doanh nghiệp mở rộng hệ thống phân phối, thực hiện chương trình khuyến mãi tập trung quốc gia gắn với phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, bán hàng lưu động về nông thôn, vùng sâu, vùng xa,… để cung ứng cho nhân dân các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, mặt hàng phục vụ Tết nhằm giúp người dân tiếp cận được hàng bình ổn. Triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là mặt hàng nông sản đến thời kỳ thu hoạch.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh có phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường giám sát, kiểm tra việc duy trì bán hàng và thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu, chất lượng, đo lường và giá bán xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Tổ chức đoàn công tác nắm tình hình sản xuất hàng hóa thiết yếu tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh thông tin đầy đủ và kịp thời về thị trường, giá hàng hóa thiết yếu, các chính sách bình ổn thị trường, công tác quản lý an toàn thực phẩm của nhà nước, thông tin các điểm bán hàng bình ổn và thực phẩm an toàn cho người dân. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các Hội chợ Xuân, các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, tiết kiệm trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát thị trường đối với các lĩnh vực giá, chất lượng sản phẩm, các quy định về an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ, găm hàng trái pháp luật. Tập trung bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh thực hiện niêm yết giá, kê khai giá các hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn.

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc bảo đảm cung ứng điện, có phương án dự phòng để đảm bảo đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Chú trọng công tác bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ tại các nơi công cộng, khu dân cư, khu vui chơi.

Giao Sở Tài chính

- Theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn trước, trong và sau tết, nhất là những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu trực tiếp của người dân và liên quan đến sản xuất; phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh quyết định áp dụng các biện pháp bình ổn giá theo thẩm quyền và theo quy định.

- Phối hợp Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải   và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh triển khai đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện niêm yết giá, kê khai giá các hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh (theo quy định tại Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ). Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá, thuế, phí lệ phí trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát quản lý chi ngân sách nhà nước đúng tiêu chuẩn, định mức, đảm bảo các khoản chi cho con người như: lương, trợ cấp đối tượng chính sách và các khoản chi cần thiết,... phục vụ tết Nguyên đán hoàn thành trước ngày nghỉ Tết. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương không sử dụng ngân sách để đi thăm, đi chúc Tết, tặng quà cơ quan cấp trên bằng mọi hình thức; không sử dụng phương tiện, tài sản công trái quy định vào dịp Tết. 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Theo dõi, chỉ đạo tình hình sản xuất; diễn biến thời tiết, dịch bệnh, nhất là Dịch tả heo Châu Phi đang có nguy cơ tái bùng phát, Viêm da nổi cục trên trâu, bò và dịch Cúm gia cầm để khuyến cáo, chủ động phòng, tránh kịp thời; phối hợp kiểm soát chặt chẽ nguồn cung, hoạt động buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và các sản phẩm liên quan nhất là tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở; xử lý nghiêm các hành vi mang gia súc, gia cầm, các sản phẩm bị nhiễm bệnh, mang mầm bệnh, giết mổ trái phép, buôn bán động vật hoang dã thuộc danh mục cấm buôn bán; kiểm soát sử dụng chất cấm trong sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp.

- Phối hợp với Sở Công Thương đánh giá nguồn cung thịt heo và các mặt hàng thực phẩm thiết yếu khác cho thị trường cuối năm và dịp Tết Nguyên đán để đảm bảo nguồn cung, ổn định thị trường, đồng thời đảm bảo theo đúng quy hoạch, kế hoạch và khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, bảo quản, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản, các mặt hàng nông sản thực phẩm được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết như: Giò, chả, lạp xưởng, thủy hải sản, trái cây, rau, củ, quả….

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là các vùng trọng điểm; tổ chức trực bảo vệ cơ quan kết hợp trực PCCC rừng trong các ngày nghỉ tết, đảm bảo phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng xảy ra; triển khai các biện pháp bảo vệ động vật hoang dã; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý tình trạng mua bán, giết mổ động vật hoang dã trái phép tại các tụ điểm, chợ trên địa bàn tỉnh, nhất là chợ nông sản Thạnh Hóa.

Sở Y tế

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong thời gian trước, trong và sau Tết; phối hợp kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho người bệnh; dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh. Bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, đặc biệt các trường hợp tai nạn giao thông, thương tích, ngộ độc…Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm, nhất là vi phạm về chất lượng thuốc, thuốc giả, thuốc không được phép lưu hành.

- Tổ chức thăm hỏi và đón Tết cho người bệnh còn điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết, đặc biệt chú ý người bệnh thuộc hộ nghèo, người bệnh thuộc đối tượng chính sách. Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh thực hiện niêm yết giá, kê khai giá các hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và thực hiện chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, kiên quyết không để bất cứ người dân nào bị thiếu đói trong dịp Tết.

- Phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh theo dõi tình hình lao động của doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho người lao động nghỉ Tết và trở lại làm việc sau Tết. Phòng ngừa, hạn chế, xử lý tranh chấp lao động có thể xảy ra trong dịp Tết. Khuyến khích doanh nghiệp tự kiểm tra, thực hiện tuyệt đối an toàn lao động. Chủ động nắm bắt tình hình về tiền lương, tiền công, tiền thưởng tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp có nhiều lao động; yêu cầu các doanh nghiệp đảm bảo chính sách tiền lương, tiền thưởng cho người lao động theo quy định của pháp luật trước dịp nghỉ Tết.

- Chủ động nắm bắt tình hình đời sống người dân, huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng xã hội, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; nhất là công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ..., bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết. Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng.

- Tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bảo đảm mọi trẻ em đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm; theo dõi, kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ sở cai nghiện; quản lý chặt chẽ không để xảy ra tình trạng học viên bỏ trốn, phá hoại tài sản, cơ sở vật chất, gây mất ổn định chính trị - xã hội trong dịp tết Nguyên đán.

Sở Giao thông vận tải

- Quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, phục vụ vận chuyển hàng hóa, nhu cầu đi lại của người dân dịp tết Nguyên đán thông suốt. Kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật các phương tiện tham gia giao thông. Đảm bảo công tác trật tự, an toàn giao thông tại các bến xe, bến phà; kiểm tra việc thực hiện kê khai, niêm yết giá cước theo đúng quy định.

- Hoàn thành công tác nâng cấp, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông và các tuyến giao thông trọng điểm trước ngày 14/01/2023. Chỉ đạo các đơn vị thi công phải đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông đối với các công trình vừa thi công vừa khai thác; thực hiện đúng phương án thi công, trả lại mặt bằng phục vụ giao thông trong những ngày tạm dừng thi công.

- Triển khai các giải pháp phân luồng, kịp thời xử lý, giải tỏa phương tiện, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; phòng ngừa tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; tăng cường các điều kiện để bảo đảm cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra sự cố về giao thông. Phối hợp với các cơ quan truyền thông, tăng cường tuyên truyền các quy định pháp luật về an toàn giao thông; các quy định của nhà nước trong hoạt động kinh doanh vận tải. Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh thực hiện niêm yết giá, kê khai giá các hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn…

UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Có kế hoạch cụ thể, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ và hiệu quả các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh cho nhân dân trong dịp Tết, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn phù hợp. Có kế hoạch cụ thể, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ và hiệu quả các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhân dân dịp Tết.

- Theo dõi cung cầu hàng hóa, giá cả đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trên địa bàn quản lý, kịp thời phối hợp với các sở, ngành để có biện pháp can thiệp, ổn định thị trường. Sắp xếp bố trí các điểm họp chợ đảm bảo an toàn, thể hiện nét văn hóa, văn minh thương mại.

- Phối hợp với thành viên Ban chỉ đạo 389 triển khai thực hiện kế hoạch số 3642/KH-UBND ngày 02/12/2022 của UBND tỉnh về cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả thời điểm trước, trong, sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023…

P.PBGDPL.STPLA

  

 


06/01/2023 11:00 SAĐã ban hành
Tuyên truyền, phổ biến "Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng"Tuyên truyền, phổ biến "Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng"
Ngày 27/12/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức công bố "Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng" (Cẩm nang), theo đó Cẩm nang được xây dựng dựa trên các quy định của pháp luật và các vấn đề thực tế mà người dùng thường gặp khi tương tác trên môi trường mạng.

Để phổ biến rộng rãi đến mọi người nhận biết, ứng xử phù hợp và chung tay loại trừ tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng; ngày 30/12/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 2969/STTTT-BCTT về việc triển khai, phổ biến   Cảm nang. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh:

Thông tin, phổ biến nội dung Cẩm nang đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong toàn hệ thống và nhân dân trên địa bàn; đăng tải Cẩm nang lên Trang thông tin điện tử và chia sẻ trên các kênh mạng xã hội.

Tổ chức tuyên truyền Cẩm nang trên các phương tiện báo chí, truyền thông, thông tin cơ sở với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đạt hiệu quả cao.

(Đính kèm: Tài liệu tuyên truyền "Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng") Cam nang phong chong tin gia.pdf

Tải Video tuyên truyền theo đường dẫn sau đây:https://drive.google.com/file/d/1jVC-n5aQ7Zbke3pYcHzfFIsONyU9rn_6/view?usp=drivesdk

PBLA


05/01/2023 10:00 SAĐã ban hành
UBND tỉnh Long An chỉ đạo chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần, trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụUBND tỉnh Long An chỉ đạo chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần, trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụ
Thời gian qua, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và công tác cải cách hành chính nhà nước.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; còn dư luận phản ánh tình trạng tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụ, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, đơn vị.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, ngày 04/01/2023, tại văn bản số 42/UBND-THKSTTHC, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Đối với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị

- Tiếp tục quán triệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ; thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước.

- Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội quan tâm.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính bao gồm cả giám sát từ Nhân dân về văn hóa công vụ, về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

- Thường xuyên rà soát, giải quyết và trả lời kịp thời các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp hoặc các phương tiện thông tin đại chúng chuyển đến, đặc biệt lưu ý những phản ánh, kiến nghị do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chuyển.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

- Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền; nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp; không lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải quán triệt sâu sắc các quy định của pháp luật, quy định của tỉnh, của cơ quan, đơn vị về kỷ luật, kỷ cương hành chính; luôn nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân, tuân thủ nghiêm các quy định khi thực trong công vụ, kỷ luật lao động, thực hiện tốt văn hóa, văn minh công sở. Tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, thức uống có cồn trong giờ làm việc.

- Căn cứ nội dung chỉ đạo này, yêu cầu Thủ trưởng sở, ngành tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả; đồng thời, chịu trách nhiệm liên đới khi để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi tiêu cực. 

- Giao Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý cụ thể các trường hợp vi phạm.

Theo nội dung trên, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

P.PBGDPL.STPLA

 


05/01/2023 10:00 SAĐã ban hành
Triển khai Nghị định số 99 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm Triển khai Nghị định số 99 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm
Ngày 29/12, Sở Tư pháp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai, thực hiện Nghị định số 99 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh. Giám đốc Sở Tư pháp – Phan Thị Mỹ Dung chủ trì hội nghị.Giám đốc Sở Tư pháp - Phan Thị Mỹ Dung phát biểu tại hội nghị

Giám đốc Sở Tư pháp – Phan Thị Mỹ Dung khẳng định, sau gần 5 năm thực hiện, Nghị định số 102 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm đã có nhiều tác động tích cực, hiệu quả đối với đời sống KT-XH nói chung và công tác đăng ký biện pháp bảo đảm nói riêng.

Từ đó, tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ cho sự vận hành của thiết chế đăng ký biện pháp bảo đảm, tăng khả năng và cơ hội tiếp cận vốn cho người dân, doanh nghiệp cũng như phát huy vai trò của đăng ký biện pháp bảo đảm là một trong những công cụ pháp lý để đảm bảo an toàn, phòng ngừa rủi ro, hạn chế tranh chấp phát sinh trong giao dịch.

Tuy nhiên, qua 5 năm thực hiện, đến nay, Nghị định số 102 đã bộc lộ những hạn chế nhất định, chưa bao quát được hết hiệu quả, hiệu lực của việc đăng ký, từ chối đăng ký, thông tin về bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm; ngôn ngữ sử dụng, chữ ký, con dấu trong đăng ký; trả kết quả đăng ký; đăng ký thay đổi, xóa đăng ký; việc tách bạch giữa xóa đăng ký với hủy đăng ký do có bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án, trong đó có quyết định về việc đăng ký phải bị hủy; cơ chế chỉnh lý thông tin có sai sót,…

Các đại biểu dự hội nghị triển khai 

Để khắc phục những tình trạng trên, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển KT-XH, hội nhập quốc tế trong thời gian qua cho thấy, thể chế về đăng ký biện pháp bảo đảm, hệ thống đăng ký biện pháp bảo đảm phải được đổi mới hơn, hoàn thiện hơn để thực sự là công cụ pháp lý, bảo chứng cho sự an toàn, minh bạch về tài sản, giao dịch; người dân, doanh nghiệp tiếp cận được các nguồn vốn với chi phí thấp để phát triển sản xuất, kinh doanh; chủ thể tài trợ vốn an tâm hơn khi cung ứng vốn cho thị trường một cách an toàn, ổn định,…

Riêng trên địa bàn tỉnh, trong năm 2022, Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã tiếp nhận trên 139.400 đơn đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, kết quả đã giải quyết 100% số đơn yêu cầu, qua đó góp phần chung vào sự phát triển KT-XH của tỉnh. Bên cạnh đó, cũng ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của các tổ chức tín dụng, tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm về thực tiễn thực hiện việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Trần Văn Năm triển khai các nội dung của Nghị định số 99 đến các đại biểu

“Chính vì vậy, việc triển khai, thực hiện Nghị định số 99 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh đồng bộ, hiệu quả sẽ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, góp phần vào sự phát triển KT-XH của tỉnh”, Giám đốc Sở Tư pháp – Phan Thị Mỹ Dung khẳng định.

Đồng thời, Giám đốc Sở Tư pháp – Phan Thị Mỹ Dung cũng khẳng định, sau hội nghị, các đơn vị có liên quan cần tổ chức triển khai, quán triệt, tập huấn chuyên sâu nội dung của Nghị định số 99 đến cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng về đăng ký biện pháp bảo đảm và nắm vững những quy định mới của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm để triển khai, thực hiện đúng, đủ, hiệu quả hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh./.


30/12/2022 8:00 SAĐã ban hành
Sở Tư pháp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai  Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022  của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảmSở Tư pháp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai  Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022  của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm
Thực hiện Kế hoạch số 3782/KH-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Long An, ngày 29/12/2022, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 99/2022/NĐ-CP cho đại diện các cơ quan, đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường; Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Long An; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Long An; các Ngân hàng thương mại cổ phần; pháp chế các sở, ngành tỉnh; UBND, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp Chủ trì Hội nghị.


HINH 1 GD.jpg


Bà Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Ngày 30/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2023[1].

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Trần Văn Năm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo các nội dung cơ bản của Nghị định số 99/2022/NĐ-CP, đặc biệt lưu ý những nội dung mới của Nghị định số 99/2022/NĐ-CP so với Nghị định số 102/2017/NĐ-CP trước đây. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, thảo luận, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh như: việc đăng ký thế chấp giữa cá nhân với cá nhân; quy định pháp luật liên quan về người yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm; việc sử dụng các giấy tờ tùy thân,…

HINH 3 PGD NAM.jpg

Ông Trần Văn Năm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo các nội dung cơ bản của Nghị định số 99/2022/NĐ-CP, đặc biệt lưu ý những nội dung mới của Nghị định số 99/2022/NĐ-CP so với Nghị định số 102/2017/NĐ-CP trước đây

HINH 2 TONG THE.jpg

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Tư pháp mong muốn với những gì đã trao đổi tại Hội nghị này, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan như: Các sở, ngành tỉnh; Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Long An; UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tiếp tục triển khai, tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng Nghị định số 99/2022/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm. Đồng thời, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh liên quan đến hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; từ đó đưa hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, hiệu quả, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tổ chức, cá nhân./.

Thanh Liêm[1] Thay thế Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.


30/12/2022 8:00 SAĐã ban hành
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh kiểm tra tại Sở Giáo dục và Đào tạoHội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh kiểm tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày 23/12/2022, Đoàn kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh do Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - đại diện Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác PBGDPL năm 2022 tại Sở Giáo dục và Đào tạo Long An; tham gia với Đoàn kiểm tra còn có Bà Lê Thị Thu Cúc - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đại diện các cơ quan thành viên của Hội đồng (Tỉnh đoàn, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội), Tổ thư ký Hội đồng tỉnh.

IMG_0014.JPG

 Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - đại diện Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh làm Trưởng đoàn, phát biểu tại buổi kiểm tra​

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có Bà Phan Thị Dạ Thảo - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo các Phòng thuộc Sở.

IMG_0037.JPG

Bà Phan Thị Dạ Thảo - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi kiểm tra;

Tại buổi kiểm tra, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện công tác PBGDPL của Sở trong năm 2022. Theo đó, ngay từ đầu năm, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều Chương trình, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác PBGDPL trong toàn Ngành Giáo dục và Đào tạo, kết quả đạt được nổi bậc như sau:

Công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ tham gia làm công tác PBGDPL: Toàn ngành hiện có 550 tổ tuyên truyền, PBGDPL với 2.748 thành viên, 3.501 Tuyên truyền viên và 1.482 công chức, viên chức kiêm nhiệm công tác pháp chế tại các đơn vị. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Tư pháp tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật trực tuyến đối với 243 cán bộ quản lý, giáo viên dạy bộ môn GDCD cấp THCS, THPT, viên chức thực hiện nhiệm vụ pháp chế  tại các đơn vị.

IMG_0035.JPG

Thành viên Đoàn kiểm tra tham gia phát biểu 

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị lồng ghép các chương trình, đề án đạt yêu cầu theo kế hoạch đề ra; triển khai thực hiện đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các đơn vị trường học theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT... Lồng ghép việc sơ kết, tổng kết các chương trình, đề án trong năm 2022 như: tổng kết 10 năm triển khai thi hành Luật PBGDPL; Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật; triển khai có hiệu quả hoạt động hưởng ứng 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam.

IMG_0010.JPG

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nội dung tiêu chí, giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường trong năm 2022 và những năm tiếp theo; Đề án"Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027"; hướng dẫn triển khai quy định về kinh phí, công nhận Tuyên truyền viên tại các đơn vị trường học.

Tính đến thời điểm cuối tháng 11/2022, tổng số sách pháp luật là 74.650  quyển trong đó đầu tư mua sắm 6.561 bản;  tài liệu hỏi đáp 5.281 quyển; tờ rơi 8.338 tờ; pano, áp phích là 1.212 bảng.  Toàn Ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức được 7.455 cuộc tuyên truyền với tổng số lượt người tham dự là 1.206.119 người trong đó đối tượng là CB, CC, VC là 3.846 cuộc với 144.050 lượt người tham dự, học sinh là 3.609 cuộc tuyên truyền với 1.062.069 lượt người tham dự; tổ chức phát thanh 3.171 cuộc, tổ chức 702 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 148.617 người dự thi trong đó: tổ chức thi bài bản là 157 cuộc thi với 25.093 người dự thi, tổ chức thi bỏ túi là 545 cuộc thi với 123.524 người dự thi.   

Phát biểu kết luận cuộc kiểm tra Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác PBGDPL mà Sở Giáo dục và Đào tạo đã đạt được. Đồng thời, đề nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong công tác PBGDPL; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền PBGDPL; tiếp tục tăng cường phối hợp các sở, ngành, địa phương linh hoạt, sáng tạo, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác PBGDPL phù hợp với điều kiện, từng nhóm đối tượng quản lý trong thời gian tới;.../.

Phan Đức Bộ


26/12/2022 10:00 SAĐã ban hành
Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luậtTiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Chiều 22/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh và Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật Lê Vệ Quốc đồng chủ trì.

Nội dung PBGDPL ngày càng phong phú, đa dạng
Theo báo cáo tại hội nghị, qua 10 năm thực hiện, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã phát huy vai trò là thiết chế nền tảng để tạo lập khuôn khổ pháp lý, đưa công tác PBGDPL hoạt động và phát triển ổn định, ngày càng có chiều sâu, thực chất, hiệu quả, góp phần đảm bảo quyền được thông tin pháp luật, hình thành thói quen chủ động học tập, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Kết quả thực hiện PBGDPL cũng đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước và tăng cường quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật.

Cụ thể, có sự chuyển biến tích cực về nội dung PBGDPL theo hướng ngày càng đa dạng, phong phú hơn. Bám sát các quy định của Luật PBGDPL, nội dung PBGDPL trọng tâm hằng năm luôn được các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương hướng tới đáp ứng nhu cầu thông tin, tìm hiểu pháp luật của người dân, doanh nghiệp, yêu cầu quản lý nhà nước, thực tiễn thi hành pháp luật.

Thể chế về PBGDPL đã cơ bản được hoàn thiện, đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, toàn diện, chặt chẽ, tạo cơ sở pháp lý để các bộ, ngành, địa phương triển khai công tác PBGDPL có hiệu quả. Số lượng, chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL từng bước được cải thiện, nâng cao; nội dung PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhu cầu xã hội, nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, địa phương.

Trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, toàn quốc đã tổ chức 9.429.104 cuộc PBGDPL trực tiếp; biên soạn và cấp phát miễn phí 511.988.157 tài liệu PBGDPL, trong đó có nhiều tài liệu phổ thông được dịch ra tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài. Bên cạnh đó, nhiều hình thức mới để "mềm hoá" thông tin pháp luật đã được triển khai, như: Giới thiệu văn bản bằng trình chiếu kết hợp hình ảnh, phim tư liệu, sân khấu hoá, lồng ghép trong các phong trào, biểu diễn văn hoá văn nghệ, hội trại…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác PBGDPL chưa được sự quan tâm đúng mức ở một số cơ quan, tổ chức. Công tác phối hợp trong triển khai công tác PBGDPL tại nhiều nơi chưa thực sự được coi trọng; việc định hướng nội dung PBGDPL đôi lúc chưa sát với nhu cầu thực tiễn, còn dàn trải, có lúc chưa trọng tâm, trọng điểm. Cơ sở vật chất, kinh phí dành cho công tác PBGDPL chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là ở vùng sâu, vùng xa hoặc những địa bàn khó khăn…
 
Phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL
Tại hội nghị, bà Nguyễn Kim Ánh, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (Ban Tuyên giáo Trung ương) cho rằng, cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL, trọng tâm là Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, tổ chức pháp chế các bộ, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp. Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Hội đồng phối hợp PBGDPL và các thành viên của Hội đồng trong việc tham mưu tổ chức thực hiện kế hoạch PBGDPL ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước đều được phổ biến kịp thời, đầy đủ.

Để đổi mới hình thức PBGDPL trong các cơ sở giáo dục thời gian tới, bà Mai Thị Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ GD&ĐT) nêu ý kiến, việc thống nhất nhận thức công tác giáo dục pháp luật là một phần hoạt động chuyên môn quan trọng của ngành giáo dục, trọng tâm hướng vào người học, lấy giáo dục tuân thủ pháp luật làm gốc rễ. Đồng thời đổi mới hình thức PBGDPL theo hướng đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn và hiệu quả.
Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh, công tác PBGDPL có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân; là tiền đề, cơ sở quan trọng để tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả, qua đó góp phần thiết thực phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Để triển khai hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới bảo đảm bám sát các yêu cầu nhiệm vụ của Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, Thứ trưởng đề nghị, tiếp tục quán triệt đầy đủ, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; nghiên cứu, nhận diện chính xác, cụ thể những vướng mắc, bất cập, quy định thiếu khả thi để xem xét, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hoặc có giải pháp để khắc phục kịp thời.

Cùng với đó, tăng cường phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, cũng như trách nhiệm các thành viên Hội đồng trong triển khai công tác PBGDPL; đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức, cách thức PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL. Ngoài ra, cần tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ tham mưu công tác PBGDPL; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo hướng chuyên sâu, chuyên biệt cho đối tượng đặc thù, yếu thế.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật PBGDPL.
Theo https://pbgdpl.moj.gov.vn/


23/12/2022 10:00 SAĐã ban hành
Một năm nhìn lại công tác triển khai, thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường của Ngành Giáo dục và Đào tạo Long An.Một năm nhìn lại công tác triển khai, thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường của Ngành Giáo dục và Đào tạo Long An.
          Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh về công tác PBGDPL năm 2022, ngay từ đầu năm, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều Chương trình, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác PBGDPL trong toàn Ngành Giáo dục và Đào tạo, kết quả đạt được nổi bậc như sau:

 Công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ tham gia làm công tác PBGDPL: Toàn ngành hiện có 550 tổ tuyên truyền, PBGDPL với 2.748 thành viên, 3.501 Tuyên truyền viên và 1.482 công chức, viên chức kiêm nhiệm công tác pháp chế tại các đơn vị. SGiáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Tư pháp tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật trực tuyến đối với 243 cán bộ quản lý, giáo viên dạy bộ môn GDCD cấp THCS, THPT, viên chức thực hiện nhiệm vụ pháp chế  tại các đơn vị.

z3751783689170_4a046ac810a76d71a9d529c417f4e163.jpg

Tuyên truyền Luật Trẻ em cho học sinh tại trên địa bàn thành phố Tân An

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị lồng ghép các chương trình, đề án đạt yêu cầu theo kế hoạch đề ra: Đề án "Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật" theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đề án "Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân". Đề án tuyên truyền, phổ biến trong CB, CC, VC và Nhân dân về nội dung của Công ước Chống tra tấn và  pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn. Đề án "Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" trong giai đoạn tiếp theo đối với Ngành GD&ĐT tỉnh Long An; Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027".  Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" ; Triển khai thực hiện đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các đơn vị trường học theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.........

z3860664743721_187b23e7669c84ae4d66762ed4761182.jpg

Lồng ghép việc sơ kết, tổng kết các chương trình, đề án trong năm 2022 như: tổng kết 10 năm triển khai thi hành Luật PBGDPL; Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật; triển khai có hiệu quả hoạt động hưởng ứng 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam.

          Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nội dung tiêu chí, giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường trong năm 2022 và những năm tiếp theo; Đề án"Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027"; hướng dẫn triển khai quy định về kinh phí, công nhận Tuyên truyền viên tại các đơn vị trường học.

z3842830009435_2040e14e5949bd5a19b899869f89cd13.jpg

          Tuyên truyền phòng, chống bạo  lực học đường tại Trường THCS Trần Phú - Tp Tân An

Tính đến thời điểm cuối tháng 11/2022, tổng số sách pháp luật là 74.650  quyển trong đó đầu tư mua sắm 6.561 bản;  tài liệu hỏi đáp 5.281 quyển; tờ rơi 8.338 tờ; pano, áp phích là 1.212 bảng.  Toàn Ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức được 7.455 cuộc tuyên truyền với tổng số lượt người tham dự là 1.206.119 người trong đó đối tượng là CB, CC, VC là 3.846 cuộc với 144.050 lượt người tham dự, học sinh là 3.609 cuộc tuyên truyền với 1.062.069 lượt người tham dự; tổ chức phát thanh 3.171 cuộc, tổ chức 702 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 148.617 người dự thi trong đó: tổ chức thi bài bản là 157 cuộc thi với 25.093 người dự thi, tổ chức thi bỏ túi là 545 cuộc thi với 123.524 người dự thi.   

z3842405398818_b6f86d74e20dc278809baf2bae64ab76.jpg

Sinh hoạt Tiết pháp luật cho học sinh trên địa bàn huyện Thủ Thừa

Trong năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp Sở Tư pháp  thực hiện kiểm tra, giám sát thực tế công tác tuyên truyền, PBGDPL tại các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Mộc Hoá, Tân Thạnh, Đức Hoà và Đức Huệ. Đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát tại 23 đơn vị, cụ thể: 04 Phòng Giáo dục và Đào tạo, 09 trường THPT và giám sát đối với 04 trường MN, 03 trường TH, 03 trường THCS thuộc Phòng GD&ĐT và có đánh giá, kết luận đề nghị các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh rút kinh nghiệm chung và tiếp tục rà soát triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới./.

                                      Đặng Thanh Tuyền - Sở GD&ĐT Long An

 


22/12/2022 3:00 CHĐã ban hành
Long An: Tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo, bình đẳng giới  và trợ giúp pháp lýLong An: Tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo, bình đẳng giới  và trợ giúp pháp lý
Sáng ngày 21/12/2022, tại nhà khách Tổng liên đoàn lao động  - phường 3, TP Tân An Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB-XH) phối hợp cùng Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (TGPLNN) tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai lớp tập huấn kỹ năng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo, bình đẳng giới  và trợ giúp pháp lý cho 430 cán bộ cấp huyện, xã và ấp, khu phố đại diện của 5 địa phương thuộc cụm TP Tân An (gồm các huyện Thủ Thừa, Tân Trụ, Châu Thành, Bến Lức và TP Tân An).

Phát biểu khai mạc hội nghị Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Phan Thị Nguyệt nhấn mạnh vai trò của công tác giảm nghèo đặc biệt là công tác TGPL cho đối tượng người yếu thế, người thuộc diện hộ nghèo. Hội nghị nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo, bình đẳng giới và TGPL trên địa bàn tỉnh.

z3976265309580_6fd9fca02b615176433b9d25803b33cd.jpg

Ông Lê Trung Trực - Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Long An triển khai tập huấn cụ thể cho các đại biểu tham dự về Nghị định 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL. Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động TGPL; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ TGPL và quản lý chất lượng vụ việc TGPL.

Ông Đặng Tấn Thảo-Trưởng phòng Quản lý công tác xã hội –Sở LĐTB-XH triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (Kèm theo Quyết định phê duyệt số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ). Kế hoạch số 1823/KH-UBND ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh Long An về Triển khai thực hiện chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Được biết, ngay sau khi triển khai tập huấn tại cụm TP Tân An các báo cáo viên sẽ tiếp tục triển khai tập huấn kỹ năng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo, bình đẳng giới  và TGPL tại hai cụm là huyện Tân Thạnh (khu vực Đồng Tháp Mười) và huyện Đức Hòa.

Tâm An – Trung tâm TGPLNN tỉnh


21/12/2022 11:00 SAĐã ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh Long An: Chỉ đạo chấn chỉnh việc treo cờ Tổ quốcỦy ban nhân dân tỉnh Long An: Chỉ đạo chấn chỉnh việc treo cờ Tổ quốc
Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (kể cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp) và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh rất quan tâm và thực hiện nghiêm túc việc treo cờ Tổ quốc vào các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước và của tỉnh. Cờ Tổ quốc được treo ngay ngắn, nghiêm túc, cùng một kích cỡ, vị trí, độ cao, tạo nên sự trang trọng và không khí rực rỡ, vui tươi trong các ngày lễ, tết.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân chưa thực sự quan tâm đến việc treo cờ Tổ quốc; treo cờ không đúng thời gian, màu cờ đậm, nhạt, kích thước cờ không thống nhất; treo cờ không theo quy cách; vị trí treo cờ không phù hợp, không trang trọng; cờ treo bị rách nhưng không kịp thời thay thế,… nên phần nào làm mất mỹ quan và sự tôn nghiêm.

Thực hiện Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL ngày 02/10/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Hồ Chí Minh và để chấn chỉnh những hạn chế trong việc treo cờ Tổ quốc, nhằm tạo sự trang nghiêm, vẻ mỹ quan và không khí phấn khởi nhân các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước và của tỉnh; ngày 15/12/202, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 11815/UBND-VHXH về việc chấn chỉnh việc treo cờ Tổ quốc. Theo đó, ỦY ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ sau đây:

Thường xuyên thực hiện việc tuyên truyền, hướng dẫn, giáo dục, vận động, nhắc nhở các tổ chức và cá nhân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện việc treo cờ Tổ quốc.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở chủ động, tích cực phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hướng dẫn Nhân dân về vị trí, cách thức treo cờ, bảo đảm sự trang trọng, thẩm mỹ, thể hiện sự văn minh, hiện đại, tình cảm thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Ủy ban nhân dân  giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh về vị trí, cách thức treo cờ theo đúng quy định hiện hành; đồng thời có Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung này của các sở, ngành, địa phương để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh./.

PBLA

 


21/12/2022 9:00 SAĐã ban hành
Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2023Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2023
Ngày 19/12/2022, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2023, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến dự và chỉ đạo Hội nghị.
Dự Hội nghị, về phía các ban, bộ, ngành ở Trung ương có đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương; đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; đồng chí  Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Về phía địa phương có sự tham dự của đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình; đồng chí Bùi Văn Quang, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy tỉnh Lai Châu; đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; đồng chí Trương Hải Long, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; đồng chí Lê Văn Thắng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh; đồng chí Lữ Quang Đời, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Trịnh Xuân Trường Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.
Về phía Bộ Tư pháp có đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, các đồng chí Thứ trưởng: Nguyễn Khánh Ngọc, Đặng Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Tịnh và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp.
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các bộ, cơ quan ngang bộ, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, Thủ trưởng các tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các Sở Tư pháp, các Cục Thi hành án dân sự các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
 Tại các điểm cầu địa phương có đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì điểm cầu; đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ban nội chính các Sở, ban, ngành tại địa phương.
Hội nghị triển khai công tác Tư pháp toàn quốc năm 2023 gồm 2 phiên, phiên buổi sáng là Hội nghị nội bộ, phiên buổi chiều là hội nghị toàn thể. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, trong phiên buổi sáng, Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt về công tác tư pháp năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023. Các đại biểu đã trao đổi chuyên sâu về một số chuyên đề, tập trung vào những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp. Thứ trưởng đánh giá các ý kiến tại Hội nghị hết sức tâm huyết, trách nhiệm, có tính xây dựng cao, phản ánh xác thực tình hình triển khai thực hiện các mặt công tác tư pháp tại địa phương. Đồng thời, một số lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ đã giải đáp nhằm tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan tư pháp địa phương.
Trong phiên hội nghị toàn thể chiều nay, Hội nghị sẽ xem báo cáo hình về tình hình kết quả công tác tư pháp năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023.
Công tác tư pháp đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước và của từng địa phương.
Theo Báo cáo Tổng kết công tác tư pháp năm 2022, Bộ, ngành Tư pháp đã bám sát các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các Nghị quyết, Chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp; đồng thời, bám sát mục tiêu, chương trình phát triển KTXH năm 2022 tại các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ và của từng địa phương. Việc triển khai chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, địa phương hoặc các nhiệm vụ đột xuất thuộc lĩnh vực quản lý được Bộ, ngành Tư pháp thực hiện chủ động, ban hành sớm để tổ chức thực hiện với tinh thần vào cuộc “từ sớm, từ xa”. 
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Một số lĩnh vực công tác đạt kết quả nổi bật như: Công tác xây dựng pháp luật nói chung, công thẩm định, rà soát VBQPPL nói riêng đã được các Bộ, ngành quan tâm, chú trọng triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực. Các báo cáo thẩm định của Bộ, ngành Tư pháp được các cơ quan, người có thẩm quyền ban hành VBQPPL coi là kênh ý kiến quan trọng để quyết định ban hành văn bản. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã cùng với các Bộ, ngành nỗ lực thực hiện tốt việc tham mưu, thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL. Công tác pháp điển hệ thống QPPL tiếp tục đạt được những kết quả tích cực với tinh thần khẩn trương, đã cơ bản hoàn thành Bộ Pháp điển sớm hơn so với lộ trình đề ra. Công tác PBGDPL tiếp tục đổi mới, bám sát yêu cầu đời sống thực tiễn, lấy người dân là trung tâm thụ hưởng. Công tác THADS đạt kết quả cao hơn so với năm 2021. Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tiếp tục được xây dựng và vận hành hiệu quả, duy trì kết nối, chia sẻ thông suốt với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Toàn ngành đã giải quyết kịp thời hàng triệu yêu cầu của người dân trong công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. Thể chế trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp tiếp tục được nghiên cứu hoàn thiện đáp ứng yêu cầu phòng chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý nhà nước. Công tác TGPL có nhiều dấu ấn nổi bật khi lần đầu tiên nhiệm vụ về TGPL được triển khai đồng bộ trong tất cả Chương trình mục tiêu quốc gia. Công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế có nhiều dấn ấn quan trọng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, viên chức, cán bộ làm công tác pháp luật, tư pháp tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Công tác nghiên cứu khoa học pháp lý tiếp tục đạt nhiều kết quả ấn tượng, có nhiều đóng góp thiết thực phục vụ trực tiếp cho công tác tham mưu triển khai Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, cung cấp nhiều luận cứ khoa học cho việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp. 
Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác tư pháp năm 2022 còn có một số tồn tại, hạn chế như: tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết các Luật, Nghị quyết đã có hiệu lực vẫn chưa được khắc phục triệt để; việc theo dõi thi hành pháp luật còn có lúng túng nhất định; công tác PBGDPL có nơi, có lúc còn nặng về hình thức dẫn tới hiệu quả chưa cao;...

Năm 2023, ngành Tư pháp tập trung 09 định hướng nhiệm vụ trọng tâm.
Để công tác tư pháp đạt hiệu quả cao, trong năm 2023, toàn ngành Tư pháp sẽ tập trung 09 định hướng nhiệm vụ trọng tâm, gồm: tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện và thể chế hóa, tham mưu thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức THPL; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; tập trung thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ của ngành Tư pháp theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm hình đến năm 2030; tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; nâng cao hiệu quả phòng ngừa và tăng cường năng lực tham mưu cho Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp; tập trung nâng cao hiệu quả thực hiện đầu tư công, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp; thực hiện tốt các nhiệm vụ về CCHC, giải quyết kịp thời yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đăng ký biện pháp bảo đảm.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc trình bày Báo cáo chuyên đề “Xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật theo Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các đại biểu cũng có thời gian trao đổi, thảo luận, đề xuất các kiến nghị, giải pháp trong xây dựng, thực thi pháp luật và công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác tư pháp trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cho biết, trong năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội đã có những bước phục hồi, phát triển tích cực. Điểm lại một số kết quả nổi bật, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, Bộ, ngành Tư pháp đã tham gia rà soát 27.830 VBQPPL, tập trung xử lý các vấn đề tồn động, vướng mắc, từ đó kiến nghị xử lý (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới) đối với 5.729 văn bản; tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua 12 Luật, 06 Nghị quyết; tham mưu xây dựng Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành xây dựng, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thông qua nhiều dự án luật quan trọng. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng thể chế, quy định nội bộ tiếp tục được chú trọng thực hiện theo đúng tinh thần tại các Nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Chính phủ, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật tiếp tục được quan tâm, chú trọng thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã phát huy vai trò cơ quan đại diện pháp lý Chính phủ trong các tranh chấp đầu tư quốc tế, bảo đảm lợi ích của quốc gia, dân tộc; công tác hợp tác quốc tế về pháp luật tư pháp ngày càng hiệu quả. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy tiếp tục được chú trọng thực hiện theo đúng tinh thần tại các Nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Chính phủ đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế nhất định của công tác tư pháp như: chất lượng pháp luật trong một số lĩnh vực còn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu; công tác tổ chức thi hành pháp luật chưa có giải pháp thực sự đột phá, nhất là trong việc đảm bảo tính răn đe nên hiệu quả chưa cao; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có việc còn hình thức, nội dung chưa thực sự phù hợp với đối tượng, địa bàn.
Cơ bản nhất trí với các phương hướng, giải pháp, nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp được nêu tại Báo cáo, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đề nghị Bộ, ngành Tư pháp tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
Tiếp tục quán triệt, thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, chính xác các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là các nhiệm vụ đã được xác định cụ thể tại Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham mưu thực hiện thực chất, hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, pháp luật về tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật; xác định rõ cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát, giám sát giữa các cơ quan trong thi hành pháp luật. Các Bộ, ngành, địa phương cần tăng cường hơn nữa năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật, nhất là trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.
Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp; tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật trong lĩnh vực này; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục đảm bảo phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội, người dân. Chú trọng kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THA hành chính được Quốc hội giao; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện cơ chế để chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, thực chất. Tiếp tục phát huy vai trò Cơ quan đại diện pháp lý của Chính phủ trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế.
Chú trọng kiện toàn tổ chức, bộ máy của Bộ, ngành Tư pháp, các tổ chức pháp chế, các cơ quan tư pháp, THADS theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 98/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.
Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Bộ, ngành Tư pháp để làm tốt các nhiệm vụ được giao, tiếp tục nghiên cứu, kiện toàn, đổi mới về tổ chức, bộ máy, biên chế người làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế, THADS; đề nghị Quốc hội, UBTV Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các Bộ, ngành trong việc triển khai có hiệu quả các đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị.
 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu bế mạc Hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long hứa tiếp thu đầy đủ và quán triệt sâu sắc trong toàn ngành các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, nghiên cứu kỹ các ý kiến góp ý, đề xuất, đóng góp của của các đại biểu tham dự Hội nghị trong quá trình tham mưu về công tác pháp lệnh và tư pháp cho Chính phủ nói chung và cho Bộ, ngành Tư pháp nói riêng; đồng thời tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó, Bộ trưởng bày tỏ mong muốn ngành Tư pháp sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương.
 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp trao Cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích thi đua xuất sắc trong năm 2022.
 
 Theo https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo.aspx?ItemID=5548


20/12/2022 4:00 CHĐã ban hành
Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ IIĐại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ II
Sáng 18/12, tại Hà Nội, Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ II. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dự và chỉ đạo Đại hội.


cong-chung-vien-18122022-04.jpg

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Dự Đại hội có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương cùng trên 200 đại biểu, đại diện cho khoảng 3.000 công chứng viên trên toàn quốc.

Nhiệm kỳ thứ I, hoạt động của Hiệp hội đã đạt những kết quả nhất định, đáng ghi nhận. Hiệp hội, Hội đã phát huy được vai trò của mình, thực hiện khá tốt chức năng đại diện, tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; thực hiện đúng chế độ tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Hiệp hội cũng tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào nhiều văn bản quy phạm pháp luật nói chung, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công chứng nói riêng do Bộ Tư pháp chủ trì và các bộ, ngành liên quan xây dựng; thực hiện tốt các hoạt động hợp tác quốc tế về công chứng. Hiệp hội có sự phối hợp thường xuyên với Bộ Tư pháp trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập sự hành nghề công chứng…

Để hoạt động nhiệm kỳ II đạt hiệu quả, chất lượng, Hiệp hội đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ. Theo đó, nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi của hội viên và kiểm tra, giám sát hội viên; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động nghề công chứng. Hiệp hội đóng vai trò tích cực, chủ động trong quá trình chuyển đổi số hoạt động công chứng; đẩy mạnh hoạt động hợp tác về công chứng ở trong nước, quốc tế theo văn bản đã ký kết và quy định của pháp luật.

cong-chung-vien-18122022-01.jpg

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ghi nhận và biểu dương thành tích mà các công chứng viên, các tổ chức xã hội nghề nghiệp của công chứng viên đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng chỉ rõ: Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đã đề ra nhiều chủ trương quan trọng. Trong lĩnh vực công chứng, Nghị quyết xác định: “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế huy động nguồn lực để xã hội hóa và phát triển các lĩnh vực công chứng…; xây dựng đội ngũ hành nghề công chứng đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng, hoạt động chuyên nghiệp, tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội…”. Như vậy, thời gian tới, yêu cầu, nhiệm vụ đối với hoạt động công chứng sẽ ngày càng cao hơn.

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp mà Đại hội đề ra, Phó Thủ tướng đề nghị, nhiệm kỳ II, Hiệp hội tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực công chứng, nhất là Nghị quyết số 27-NQ/TW; Nghị quyết số 172/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng, đảm bảo phát huy đầy đủ, trọn vẹn hơn vai trò của hoạt động công chứng trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Định hướng phát triển phải bảo đảm tính bền vững, lấy nguyên tắc an toàn pháp lý cao nhất cho các hợp đồng, giao dịch là điều kiện hàng đầu và thước đo giá trị cho hoạt động này, đồng thời thể hiện rõ trách nhiệm đối với xã hội, người dân.

Hiệp hội phối hợp chặt chẽ với Bộ, ngành Tư pháp, các bộ, ngành hữu quan nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật về công chứng, pháp luật khác có liên quan. Bên cạnh đó, chú trọng thu hút, huy động trí tuệ của đội ngũ công chứng viên, chủ động tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp cụ thể về chuyển đổi số trong hoạt động công chứng, góp phần thiết thực triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi sổ quốc gia”.

Phó Thủ tướng lưu ý, Hiệp hội chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, các cơ quan của Hiệp hội, các Hội công chứng viên ở địa phương theo hướng khoa học, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành, đảm bảo thông suốt, thông nhất.

Hiệp hội cần có giải pháp cụ thể để đảm bảo tối đa quyền, lợi ích chính đáng của hội viên; phối hợp với Bộ Tư pháp tập trung phát triển đội ngũ công chứng viên có chất lượng, số lượng phù hợp với nhu cầu xã hội, có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên phù hợp với quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế.

cong-chung-vien-18122022-02.jpg

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cùng Ban thường vụ Hiệp hội nhiệm kỳ II. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục phát huy vai trò tham mưu giúp Chính phủ trong quản lý Nhà nước về công chứng; bảo đảm vai trò định hướng, điều tiết của Nhà nước trong việc hỗ trợ phát triển nghề công chứng; nghiên cứu chuẩn hóa quy trình, thủ tục công chứng gắn với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiến tới thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch trên môi trường điện tử.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong quá trình sửa đổi, bổ sung các đạo luật liên quan đến hoạt động công chứng (như: Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản...), đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong các quy định về các giao dịch, hợp đồng phải công chứng; chia sẻ thông tin trong các cơ sở dữ liệu về dân cư, doanh nghiệp, đất đai, bất động sản, đảm bảo các hoạt động công chứng được thực hiện chính xác, thuận lợi, nhanh chóng, chi phí thấp, góp phần bảo đảm an toàn pháp lý cho hợp đồng, giao dịch; phòng ngừa rủi ro, tranh chấp, tăng cường quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực đất đai, bất động sản, nhà ở, tránh thất thu thuế.

Phó Thủ tướng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo Sở Tư pháp, các sở, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý Nhà nước, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời tạo các điều kiện cần thiết nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động công chứng tại địa phương.

cong-chung-vien-18122022-05.jpg

Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội nhiệm kỳ II ra mắt Đại hội. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tại Đại hội, Ban Thường vụ (gồm 15 thành viên), Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội nhiệm kỳ II đã ra mắt. Công chứng viên Nguyễn Chí Thiện (Hội Công chứng viên thành phố Hà Nội) được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Công chứng viên nhiệm kỳ II.

Theo https://baotintuc.vn/thoi-su/dai-hoi-dai-bieu-cong-chung-vien-toan-quoc-lan-thu-ii-20221218144026222.htm
19/12/2022 4:00 CHĐã ban hành
Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Sở Công thươngKiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Sở Công thương
Ngày 16/12/2022, Đoàn công tác của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh do Bà Phan Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Tư pháp - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác PBGDPL năm 2022 tại Sở Công thương Long An; tham gia với Đoàn kiểm tra còn có Ông Huỳnh Văn Thanh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan thành viên của Hội đồng (Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Báo Long An, Đài phát thanh và Truyền hình Long An, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh), Tổ Thư ký Hội đồng tỉnh.

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có ông Nguyễn Tuấn Thanh - Giám đốc Sở Công thương; đại diện lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở.

IMG_9922.JPG

Bà Phan Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, phát biểu tại buổi kiểm tra

Tại buổi kiểm tra, đại diện Sở Công thương đã báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện công tác PBGDPL của Sở trong năm 2022. Theo đó, Sở Công Thương đã triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các Chương trình, Đề án về PBGDPL của tỉnh và Trung ương, kết quả đã: Tổ chức Hội thảo tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tuyên truyền đợt cao điểm về thực hiện hóa đơn điện tử; tuyên truyền Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022; tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên cài đặt, sử dụng Ứng dụng Long An ID; tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu 55 năm tỉnh Long An được phong tăng danh hiệu "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc"; tuyên truyền Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; tổ chức tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các Sở; tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng;….

IMG_9906.JPG

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Giám đốc Sở Công thương, tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Hội đồng tỉnh

Bên cạnh những kết quả đạt được, Sở Công Thương đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế cũng như việc triển khai tuyên truyền, phổ biến một số văn bản pháp luật mới còn chậm, hiệu quả chưa thực sự rõ nét; nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL còn yếu, thiếu kinh nghiệm;…

IMG_9925.JPG

Phát biểu kết luận cuộc kiểm tra, Bà Phan Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác PBGDPL mà Sở Công Thương đã đạt được. Đồng thời, bà yêu cầu Sở Công Thương cần quán triệt, nhận thức rõ công tác PBGDPL là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi sự quan tâm phối hợp, sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành và toàn xã hội. Ngoài ra, bà Dung còn đề nghị Sở Công Thương cần có giải pháp thực hiện tốt những ý kiến của các thành viên trong Đoàn kiểm tra; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền PBGDPL; thường xuyên cập nhật các thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở; khai thác có hiệu quả Trang thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Long An, các trang mạng xã hội trong công tác tuyên truyền; tăng cường phối hợp các sở, ngành, địa phương linh hoạt, sáng tạo, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác PBGDPL phù hợp với điều kiện, từng nhóm đối tượng quản lý trong thời gian tới;.../.

Phan Đức Bộ

 


16/12/2022 10:00 SAĐã ban hành
Sở Tư pháp thực hiện hiệu quả công tác cải cách tư phápSở Tư pháp thực hiện hiệu quả công tác cải cách tư pháp
Theo Giám đốc Sở Tư pháp Long An - Phan Thị Mỹ Dung, năm 2022, Sở Tư pháp tập trung xây dựng, triển khai, thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp (CCTP) một cách toàn diện, hiệu quả trên cơ sở bám sát nhiệm vụ công tác và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác CCTP giai đoạn 2021-2026 của Ban Chỉ đạo CCTP; các chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp; các nghị quyết, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Từ đó, góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tại địa phương.


Năm 2022, Sở Tư pháp vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Trong lĩnh vực thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), ngành Tư pháp tổ chức thẩm định 96 dự thảo VBQPPL, trong đó, Sở Tư pháp thẩm định 68 dự thảo. Báo cáo thẩm định của ngành Tư pháp ngày càng chất lượng và thể hiện rõ quan điểm về điều kiện trình các dự thảo VBQPPL, được các cơ quan liên quan đánh giá cao, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng VBQPPL.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh tự kiểm tra 55 quyết định, kiểm tra 30 văn bản của UBND cấp huyện. Qua tự kiểm tra, phát hiện 3 quyết định do UBND tỉnh ban hành chưa phù hợp với quy định pháp luật và Sở Tư pháp có thông báo đến cơ quan tham mưu ban hành văn bản tiến hành tự kiểm tra, xử lý theo quy định. Đồng thời, thông qua công tác góp ý, thẩm định dự thảo VBQPPL, Sở Tư pháp phối hợp các sở, ngành kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các VBQPPL cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình KT-XH tại địa phương.

Trong lĩnh vực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được 327 cuộc với gần 30.000 lượt người dự. Bên cạnh đó, qua trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh giúp cung cấp kịp thời các thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, cá nhân tra cứu, khai thác và sử dụng. Ngoài ra, năm 2022, ngành Tư pháp đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác hành chính tư pháp, xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật và lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

Hiện toàn tỉnh có 38 văn phòng công chứng với 77 công chứng viên hành nghề bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu công chứng cho người dân (Ảnh TL)

Thông tin từ Sở Tư pháp, để tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác CCTP trong những năm tới, Sở Tư pháp tập trung các giải pháp trọng tâm công tác CCTP giai đoạn 2021-2026 thuộc phạm vi, lĩnh vực ngành theo chương trình của Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh. Trong đó, Sở sẽ tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thẩm định, góp ý các dự thảo VBQPPL gắn với tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, khả thi của hệ thống pháp luật cũng như có giải pháp tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành; các chính sách, pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; chú trọng các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đồng thời, tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, công tác bổ trợ tư pháp và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính./.

Theo https://baolongan.vn/


15/12/2022 9:00 SAĐã ban hành
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân năm 2023UBND tỉnh ban hành Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân năm 2023
Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2023, đón Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân năm 2023 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho nhân dân; ngày 13/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Kế hoạch số 3705/KH-UBND về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân năm 2023.

Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch là bảo đảm giao thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa, bảo đảm đi lại thuận tiện, trật tự, an toàn cho người dân trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân năm 2023. Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện các biện pháp phòng, tránh tai nạn giao thông. Giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, số người bị thương và ùn tắc giao thông.

Một số nội dung chính của Kế hoạch là: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; Chú trọng vận động nhân dân thực hiện: "Đã uống rượu, bia - không lái xe"; không phóng nhanh, vượt ẩu; không chở quá số người quy định; không sử dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô; mặc áo phao đúng quy định khi tham gia giao thông đường thủy đối với các phương tiện theo quy định; Vận động người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng đi lại trong dịp nghỉ Tết và dự Lễ hội xuân. Cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trong dịp Tết và tại khu vực diễn ra Lễ hội xuân trong các bản tin thời sự.

Tổ chức đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 05/02/2023. Tập trung kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm thường xảy ra trong dịp cuối năm và Tết, như: Lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn, sử dụng ma túy, vi phạm quy định tốc độ; chở quá tải trọng, quá số người quy định; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; lập phương án đấu tranh phòng, chống đua xe trái phép và tội phạm trên các tuyến giao thông. Kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về bảo đảm an toàn trong hoạt động tại bến khách ngang sông, bến tàu chở khách, trên các tuyến, luồng đường thủy. 

Nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về TTATGT, đặc biệt là tại các đầu mối giao thông chính, trên phương tiện vận tải hành khách công cộng, cũng như đội ngũ người điều khiển và nhân viên phục vụ trên phương tiện. Có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, không để hành khách không kịp về quê đón Tết do thiếu phương tiện; giảm thiểu tối đa tình trạng chậm, huỷ chuyến; xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé trái quy định.

Kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông; khắc phục kịp thời các đoạn đường bị hư hỏng; rà soát bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông, thiết bị cảnh báo phản quang tại các nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Các đơn vị thi công và bảo trì kết cấu hạ tầng, tăng cường hướng dẫn, bảo đảm giao thông, có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố về hạ tầng; hoàn thành công tác nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các tuyến giao thông trọng điểm, trong đô thị và trả lại lòng đường phục vụ giao thông trước ngày 12/01/2023. Có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông; bố trí lực lượng kịp thời giải tỏa khi xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông, không để phát sinh ùn tắc kéo dài, nhất là trong ngày đầu và ngày cuối đợt nghỉ Tết trên các tuyến đường chính và khu vực tổ chức Lễ hội xuân.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố công bố số điện thoại đường dây nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận phản ánh về vận tải hành khách và trật tự, an toàn giao thông tại địa phương; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này, bảo đảm kịp thời, hiệu quả;…

PBLA

 

 


14/12/2022 9:00 SAĐã ban hành
Khối Cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Tây Nam Bộ: “Tăng cường truyền thông để nhân rộng mô hình thi đua khen thưởng hiệu quả”Khối Cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Tây Nam Bộ: “Tăng cường truyền thông để nhân rộng mô hình thi đua khen thưởng hiệu quả”
(PLVN) -  Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh tại Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Tây Nam Bộ, tại Trà Vinh, ngày 12/12.

Thi đua, khen thưởng là động lực, nền tảng phát triển

Hội nghị còn có sự tham gia của ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh; lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục THADS các địa phương trong khu vực; các Phòng Tư pháp, Chi cục THADS được bình xét, suy tôn.

Khối Cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Tây Nam Bộ: “Tăng cường truyền thông để nhân rộng mô hình thi đua khen thưởng hiệu quả” ảnh 1

Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Lâm Sáng Tươi – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh, Trưởng Khu vực thi đua cho biết, năm 2022 với sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, cùng quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của lãnh đạo, tập thể và cá nhân trong Sở Tư pháp, Cục THADS các địa phương đã giúp các đơn vị hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thi đua đề ra.

Khối Cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Tây Nam Bộ: “Tăng cường truyền thông để nhân rộng mô hình thi đua khen thưởng hiệu quả” ảnh 2

Ông Lâm Sáng Tươi – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh, Trưởng Khu vực thi đua báo cáo tại Hội nghị

Từ đầu năm, các đơn vị đã ban hành đầy đủ văn bản triển khai và phát động thi đua. Căn cứ vào tình hình thực tế, các đơn vị đã đề ra nhiều cách thức triển khai phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả. Các phong trào thi đua thật sự là động lực, nền tảng thúc đẩy tập thể, cá nhân cùng nhau vượt khó, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, bám sát vào nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và tình hình thực tiễn nhiệm vụ cụ thể của ngành.

Khối Cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Tây Nam Bộ: “Tăng cường truyền thông để nhân rộng mô hình thi đua khen thưởng hiệu quả” ảnh 3

Quang cảnh Hội nghị

Đối với công tác kiểm tra, xử lý VBQPPL, các đơn vị thực hiện gắn với theo dõi thi hành pháp luật, hình thành cơ chế đồng bộ trong việc theo dõi, phát hiện, xử lý và kiến nghị hoàn thiện các VBQPPL. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được quan tâm thực hiện. Công tác PBGDPL được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Phát huy hiệu quả tuyên truyền pháp luật thông qua Trang thông tin điện tử PBGDPL của tỉnh, Trang thông tin điện tử các sở ngành tỉnh, các trang Facebook, nhóm Zalo, Fanpage… để cán bộ và nhân dân dễ tiếp cận hệ thống thông tin pháp luật số hóa; kết nối, chia sẻ thông tin trong PBGDPL. Hoạt động trợ giúp pháp lý tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ.

Khối Cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Tây Nam Bộ: “Tăng cường truyền thông để nhân rộng mô hình thi đua khen thưởng hiệu quả” ảnh 4

Ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh ghi nhận những đóng góp tích cực của tư pháp địa phương

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin từng bước được các cơ quan tư pháp địa phương đưa vào áp dụng trong các hoạt động quản lý, điều hành của. Đối với công tác THADS, trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 124.619 việc, đạt tỉ lệ 75,73%. Về tiền, trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong hơn 7.461 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 49,01% (chỉ tiêu giao 41,10%).

Bên cạnh đó, các đơn vị còn thực hiện tốt các phong trào thi dua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ phát động; Phong trào thi đua Công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 – 2025; Phong trào thi đua “Cán bộ ngành Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Khối Cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Tây Nam Bộ: “Tăng cường truyền thông để nhân rộng mô hình thi đua khen thưởng hiệu quả” ảnh 5

Các Sở Tư pháp bỏ phiếu bình bầu, suy tôn

Ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của ngành Tư pháp, THADS Trà Vinh trong thời gian qua. Công chức, viên chức ngành Tư pháp tỉnh Trà Vinh đã có nhiều cố gắng, phấn đấu vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những kết quả đạt được của tỉnh Trà Vinh có sự đóng góp tích cực của ngành Tư pháp nhất là góp phần quan trọng, tích cực trong xây dựng các tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật của xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Lấy kết quả thi đua làmtiêu chí đánh giá công chức

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đánh giá cao và biểu dương kết quả, thành tích các đơn vị trong khu vực thi đua đã đạt được. Công tác thi đua khen thưởng đã trực tiếp thúc đẩy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Các đơn vị đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp và cấp ủy, chính quyền địa phương giao phó, hỗ trợ tích cực trong việc phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương

Khối Cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Tây Nam Bộ: “Tăng cường truyền thông để nhân rộng mô hình thi đua khen thưởng hiệu quả” ảnh 6

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh trao quyết định, tặng hoa cho Trưởng, Phó khu vực thi đua năm 2023 và chúc mừng Trưởng, Phó khu vực thi đua 2022 đã hoàn thành nhiệm vụ

Theo Thứ trưởng, bên cạnh kết quả đạt được, cần thẳng thắn nhìn nhận tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và thi đua, khen thưởng. Theo đó, đề nghị Vụ Thi đua – Khen thưởng, các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ cùng với các Sở Tư pháp, Cục THADS bàn bạc, đề xuất giải pháp khắc phục.

Khối Cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Tây Nam Bộ: “Tăng cường truyền thông để nhân rộng mô hình thi đua khen thưởng hiệu quả” ảnh 7

Các cơ quan THADS bỏ phiếu bình bầu, suy tôn

Thứ trưởng thông tin, vừa qua, BCH Trung ương đảng đã thông qua Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”. Với mục tiêu đến năm 2030, thượng tôn pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội. “Vị trí, vai trò, trách nhiệm nhiệm của Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục được đề cao, đòi hỏi, Bộ, Ngành và toàn thể công chức, viên chức cần cố gắng, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, trong đó, thi đua, khen thưởng là giải pháp tiếp tục để thúc đẩy hiệu quả”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Theo đó, Thứ trưởng yêu cầu, tiếp tục nâng cao nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng. Phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Thực hiện phong trào theo hướng gắn thi đua, khen thưởng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tạo dựng, duy trì, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực cống hiến, đức hy sinh trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Khối Cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Tây Nam Bộ: “Tăng cường truyền thông để nhân rộng mô hình thi đua khen thưởng hiệu quả” ảnh 8

Các Sở Tư pháp ký kết giao ước thi đua năm 2023

Đồng thời, “đổi mới nội dung và hình thức các phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, hiệu quả, khen thưởng khách quan, đúng người, đúng việc, đúng thành tích và kịp thời; ưu tiên khen thưởng người làm trực tiếp, có kết quả đóng góp cụ thể. Lãnh đạo đơn vị, đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá công chức; bảo đảm gắn kết giữa công tác thi đua, khen thưởng với việc quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, tạo động lực cho các cá nhân trong quá trình phấn đấu rèn luyện”, Thứ trưởng yêu cầu.

Khối Cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Tây Nam Bộ: “Tăng cường truyền thông để nhân rộng mô hình thi đua khen thưởng hiệu quả” ảnh 9

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu, tăng cường truyền thông để nhân rộng mô hình thi đua khen thưởng hiệu quả.

Bên cạnh đó, chú trọng phát hiện, lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình từ các phong trào thi đua làm nòng cốt. Đặc biệt, cần đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến cách làm hay, mô hình mới, các gương điển hình trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang thông tin về thi đua khen thưởng để tôn vinh, động viên các tập thể, cá nhân điển hình. “Cần quan tâm, phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam lựa chọn nhân tố tiêu biểu để giới thiệu cho Chương trình Gương sáng pháp luật, được tôn vinh vào dịp hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tháng 11 hàng năm”, Thứ trưởng lưu ý.

Khối Cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Tây Nam Bộ: “Tăng cường truyền thông để nhân rộng mô hình thi đua khen thưởng hiệu quả” ảnh 10

Các Cục THADS ký kết giao ước thi đua năm 2023

Sau hội nghị này, từng đơn vị trong khu vực thi đua cần kịp thời quán triệt, phát động phong trào thi đua ở đơn vị mình sao cho phong trào thi đua thực sự bám sát nhiệm vụ chính trị chuyên môn của từng đơn vị, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng các nhiệm vụ được xác định trong kế hoạch công tác năm 2023 của từng đơn vị, địa phương.

Hội nghị đã bình xét và suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2022. Theo đó, thống nhất suy tôn Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh, Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng nhận Cờ thi đua của Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu nhận Bằng khen của Bộ Tư pháp. Khối các cơ quan THADS thống nhất suy tôn Cục THADS tỉnh Kiên Giang, Cục THADS tỉnh Sóc Trăng, Chi cục THADS huyện Giồng Trôm (Bến Tre), Chi cục THADS huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), Chi cục THADS TP Trà Vinh (Trà Vinh) nhận Cờ thi đua của Bộ Tư pháp.

Tại hội nghị, cũng công bố quyết định cử Trưởng, Phó trưởng khu vực thi đua năm 2023. Theo đó, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang làm Trưởng Khu vực và Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hậu Giang làm Phó Trưởng khu vực thi đua năm 2023.


13/12/2022 9:00 SAĐã ban hành
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh kiểm tra công tác PBGDPL năm 2022 tại huyện Châu ThànhHội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh kiểm tra công tác PBGDPL năm 2022 tại huyện Châu Thành
Thực hiện Kế hoạch số 497/HĐPH ngày 21/02/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh về hoạt động của Hội đồng năm 2022, chiều ngày 02/11/2022, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tiến hành kiểm tra công tác PBGDPL năm 2022 tại đơn vị huyện Châu Thành; Đoàn kiểm tra tỉnh do bà Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh uỷ viên - Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh làm Trưởng đoàn, tham gia với Đoàn kiểm tra có đại diện các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương và thành viên Tổ Thư ký Hội đồng tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra tỉnh có Ông Nguyễn Văn Khải, Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Châu Thành, các thành viên Hội đồng, Tổ Thư ký Hội đồng huyện, cùng với sự có mặt của đại diện UBND và công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn.

z3937385261022_d5c226792891136cd0e47cda43ec9169.jpg

Bà Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh uỷ viên - Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, phát biểu tại buổi kiểm tra

Trong năm 2022, Hội đồng huyện Châu Thành tiếp tục triển khai, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư và các Đề án về PBGDPL, tại các địa phương, đơn vị, trong năm tổ chức được 11 cuộc với 643 lượt cán bộ, công chức và nhân dân tham dự. Tập trung truyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của Trung ương, địa phương mới ban hành trong năm 2022, các luật có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệpđến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức như: thông qua Hội nghị trực tuyến, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của huyện, hội nghị, các cuộc họp của UBND các cấp, sinh hoạt các đoàn thể,... được 1.289 cuộc với 44.078 lượt người tham dự; tuyên truyền trên đài truyền thanh huyện, xã 1.870 lần và phát trên phương tiện truyền thông đại chúng 630 tin, bài...

z3937385121974_45c1f109c369dad097b5a99c26ae118d.jpg

Ông Nguyễn Văn Khải, Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Châu Thành, tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn kiểm tra của tỉnh đã trao đổi, đề nghị Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện thông tin, làm rõ thêm một số nội dung như: công tác phối hợp tuyên truyền, PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo quy định của pháp luật: người dân ở vùng sâu, vùng xa, người lao động trong doanh nghiệp; nạn nhân bị bạo lực gia đình, người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc...; một số mô hình PBGDPL thiết thực, hiệu quả; quan tâm khai thác, nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử; …

Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh uỷ viên -Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh - Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá, ghi nhận các kết quả đạt được trong năm 2022 của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Châu Thành, đồng thời để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới, Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị Hội đồng phối hợp huyện quan tâm củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL, đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng theo hướng chất lượng, hiệu quả, có phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, quan tâm kiểm tra, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực, địa phương…; quan tâm lựa chọn nội dung triển khai, phổ biến phù hợp với nhu cầu thông tin từng đối tượng tuyên truyền (như: pháp luật về dân sự, hình sự, hôn nhân - gia đình, đất đai…); hình thức tuyên truyền cần đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, khai thác hiệu quả Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Long An, Trang thông tin điện tử của địa phương, nhóm Zalo, Facebook... Quan tâm xây dựng, khảo sát, đánh giá, nhân rộng mô hình mới, cách làm hay trong công tác PBGDPL. Quan tâm khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL…/.

Thay mặt huyện Châu Thành, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện - Ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch UBND huyện tiếp thu các ý kiến phát biểu của các thành viên Đoàn kiểm tra, nhất là ý kiến kết luận của Trưởng Đoàn kiểm tra tỉnh; huyện Châu Thành sẽ quan tâm chỉ đạo, định hướng các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện công tác này tốt hơn trong thời gian tới./.

                                                   P.PBGDPL.STPLA.                                                            

                                                                                     


06/12/2022 11:00 SAĐã ban hành
Tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tố giác hoạt động cá độ bóng đáTăng cường tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tố giác hoạt động cá độ bóng đá
Đó là một trong những nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 11454/UBND-NCTCD ngày 02/12/2022 tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá.

Thời gian qua, các loại tội phạm liên quan đến cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Công an một số địa phương trên toàn quốc đã chủ động, tích cực phát hiện, triệt xóa nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá, trong đó có vụ cá độ bóng đá quy mô lớn, với số tiền gần 30.000 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Tuy nhiên lợi dụng sự kiện giải vô địch bóng đá thế giới "World Cup 2022", hoạt động cá độ bóng đá đang diễn ra hết sức phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự.

Thực hiện Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá; nhằm kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi, châm dứt tệ nạn cá độ bóng đá, đảm bảo giữ vừng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện ngay các nội dung trọng tâm sau:

- Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"; Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới". Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện các chương trình, kế hoạch liên tịch về tuyên truyền phòng, chống tội phạm.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, gắn với công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm; tổ chức quán triệt cho cán bộ, công nhân viên chức tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm, nhất là trong tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tố giác hoạt động cá độ bóng đá; đồng thời, tăng cường công tác vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, đây là điều kiện cần để kiềm chế phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp lực lượng Công an tấn công, trấn áp mạnh mẽ, xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá trên địa bàn; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các hoạt động cá độ bóng đá, bảo đảm ANTT; tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tố giác hoạt động cá độ bóng đá.

- Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến đánh bạc, cá độ bóng đá. Kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh:

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp Công an nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng, địa bàn trọng điểm; tổ chức đấu tranh triệt phá các ổ nhóm, đường dây, đối tượng hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, nhất là trong giai đoạn diễn ra vòng chung kết World Cup 2022; đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá, như "tín dụng đen", lừa đảo, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản…

- Tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; phối hợp lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn dân cư, nhất là người có tiền án, tiền sự, đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến đánh bạc, cá độ bóng đá.

- Khai thác, sử dụng đồng bộ, phát huy giá trị của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá. Tăng cường năng lực cho lực lượng Công an xã, phường, thị trấn để chủ động nắm tình hình, sớm phát hiện, xử lý ngay các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá ngay từ cơ sở.

- Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh, tập trung triệt xóa các ổ, nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, nhất là ổ nhóm có biểu hiện hoạt động theo kiểu "xã hội đen", "bảo kê", liên quan đến "tín dụng đen"…, trong đó có tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá... Làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì phối hợp các ngành tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, không tham gia các hoạt động cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá qua mạng internet; phối hợp với lực lượng Công an ngăn chặn các trang website cờ bạc, cá độ và thực hiện các mặt công tác để chủ động phát hiện đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, đường dây cá độ bóng đá.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên: Tăng cường tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên các cấp và trong Nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá nói riêng; củng cố, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm hoạt động có hiệu quả, gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm.

Báo Long An và Đài phát thanh-Truyền hình Long An: Tăng cường thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phối hợp với cơ quan, tổ chức xây dựng các chương trình, phóng sự, bản tin, bài viết tuyên truyền, giáo dục pháp luật, cảnh báo hậu quả tác hại, hệ lụy của việc vi phạm pháp luật liên quan đến đánh bạc, cá độ bóng đá./.

P.PBGDPL.STPLA

 

 

 


05/12/2022 10:00 SAĐã ban hành
ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH LÀM VIỆC TẠI HUYỆN CẦN GIUỘCĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH LÀM VIỆC TẠI HUYỆN CẦN GIUỘC
Chiều ngày 30/11/2022, Đoàn Kiểm tra liên ngành do ông Nguyễn Văn Lâm-Phó Giám đốc Sở Tư pháp kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh làm Phó Trưởng đoàn cùng các thành viên tiếp tục làm việc tại Công an huyện Cần Giuộc để kiểm tra công tác phối hợp TGPL, thực hiện theo Kế hoạch số 1990/KH-HĐPH ngày 03/10/2022 của Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh về việc kiểm tra và tự kiểm tra việc thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT về TGPL trong hoạt động tố tụng. Tham dự buổi kiểm tra có đại diện Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, phòng Tư pháp và đại diện các ngành Tòa án, Viện Kiểm sát và Công an huyện.

z3924848005851_c712f37ca3afd25f44c7595b527b523f (1).jpg

Ông Nguyễn Văn Lâm-Phó Giám đốc Sở Tư pháp kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Tại buổi làm việc, đại diện các ngành Công an, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân  huyện Cần Giuộc đã báo cáo với Đoàn về công tác phối hợp TGPL, trình bày những thuận lợi, khó khăn khi TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2022. Trong thời gian tới, Công an huyện tiếp tục phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TGPL để các đối tượng thuộc diện được TGPL được thụ hưởng các chính sách của Đảng, Nhà nước. Trong năm 2022, theo báo cáo của các cơ quan bảo vệ pháp luật của huyện Cần Giuộc đã phối hợp với các Trợ giúp viên pháp lý-Trung tâm TGPLNN tỉnh Long An tham gia tố tụng 09 vụ án cho các đối tượng thuộc nhóm yếu thế (được TGPL) qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng nêu trên, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thực hiện có hiệu quả chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước.

z3924848849812_40c67364146f45f73d9bd2a2938d098a.jpg

Được biết, huyện Cần Giuộc là địa bàn giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh, lại có nhiều Khu cụm công nghiệp và cảng biển Quốc tế Long An đã đi vào hoạt động chính vì vậy, lượng người dân từ nơi khác đến địa bàn sinh sống làm việc có chiều hướng gia tăng. Tình hình tội phạm liên quan đến nhóm đối tượng thanh thiếu niên (từ 16 đến dưới 18 tuổi) có diễn biến phức tạp. Hành vi phạm tội chủ yếu là trộm và cướp tài sản (09 vụ).

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra kịp thời giải đáp và hướng dẫn cho các đơn vị khi thực hiện trình tự, thủ tục trong việc TGPL cho các đối tượng được TGPL trong hoạt động tố tụng.

Kết thúc buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Lâm-Phó Giám đốc Sở Tư pháp kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao sự quan tâm của các cơ quan bảo vệ pháp luật của huyện về công tác TGPL. Đoàn ghi nhận về những đề xuất, kiến nghị của các ngành để công tác TGPL ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến Luật TGPL tạo dựng niềm tin đối với nhóm người được TGPL.

Tâm An-Trung tâm TGPLNN tỉnh Long An.


01/12/2022 3:00 CHĐã ban hành
 UBND tỉnh Long An chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết UBND tỉnh Long An chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết
Hiện tại, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê của Sở Y tế, tính từ đầu năm đến ngày 20/11/2022 số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận là 14.909 ca (10.017 ca nội trú, 4.892 ca ngoại trú), tăng 9,5 lần so với cùng kỳ (2021: 1.576 ca), tăng 2,3 lần so với cùng kỳ (2019: 6.565 ca), có 11 trường hợp đã tử vong. Số ca mắc cao tập trung tại các huyện: Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc và thành phố Tân An (chiếm 74,2% số ca mắc của toàn tỉnh). Trong đó, riêng địa bàn huyện Đức Hòa đã ghi nhận 5.311 ca, chiếm 35,6% tổng số ca mắc trên toàn tỉnh.

Theo dự báo của ngành Y tế, trong thời gian tới tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, có nguy cơ bùng phát mạnh trên địa bàn tỉnh do đang thời điểm mùa mưa, chỉ số côn trùng tăng cao.

Thực hiện Công điện số 1576/CĐ-TTg ngày 24/11/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết (đính kèm), ngày 25/11/2022, tại văn bản số 11161/UBND-VHXH, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng và nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công điện nêu trên, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6944/UBND-VHXH ngày 29/7/2022 về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm khác và các văn bản khác có liên quan, trong đó tiếp tục tập trung:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục huy động các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội phối hợp với ngành y tế triển khai ngay chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy, đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức tiêu diệt bọ gậy hiệu quả.

2. Giao Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai giám sát chặt chẽ việc xử lý triệt để ổ dịch sốt xuất huyết tại địa phương. Tổ chức phun hóa chất 100% các hộ gia đình thuộc khu vực ổ dịch. Đảm bảo phun hóa chất đúng kỹ thuật, đánh giá chỉ số véc tơ trước và sau phun để có chỉ định phun cụ thể. Xác định khu vực có nguy cơ cao để tổ chức phun hóa chất diệt muỗi chủ động.

- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, tập huấn hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sốt xuất huyết, cập nhật và theo dõi chặt chẽ nhóm người bệnh có nguy cơ cao (người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, người bệnh nền mãn tính), chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ vật tư, trang thiết bị và thuốc để hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết; đồng thời rà soát, điều chỉnh quy trình tiếp nhận, sàng lọc, phân loại ca bệnh, có kế hoạch phân tuyến điều trị, hỗ trợ tuyến dưới, tránh tình trạng quá tải bệnh viện.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch và có phương án hỗ trợ tuyến dưới kịp thời, hiệu quả.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân tự giác thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng, chủ động tham gia thu dọn vật dụng phế thải gây đọng nước, nơi bọ gậy, muỗi phát triển, đậy kín nắp và thả cá vào bể, các dụng cụ chứa nước sinh hoạt.

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan lắp đặt các pano, áp phích tuyên truyền tại các tuyến giao thông chính, nơi tập trung đông dân cư, các cơ quan hành chính nhà nước... nhằm nâng cao nhận thức và ý thức phòng, chống dịch bệnh cho cộng đồng.

- Tiếp tục phối hợp hiệu quả với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch để người dân chủ động, tích cực thực hiện phòng, chống dịch, đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị khi có dấu hiệu mắc bệnh.

4. Sở Tài chính trình UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí cho công tác phòng, chống sốt xuất huyết căn cứ theo tình hình dịch bệnh và hướng dẫn các nội dung chi, mức chi theo quy định để triển khai các hoạt động phòng, chống dịch sốt xuất huyết đạt hiệu quả.

5. Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An

Tăng cường hơn nữa thời lượng đăng tin, phát sóng tuyên truyền các thông điệp, biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết vào giờ cao điểm và liên tục trong ngày để người dân biết và chủ động phòng tránh dịch bệnh.

6. Đề nghị Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và lãnh đạo các Đoàn thể tỉnh tiếp tục chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Tham gia hỗ trợ nhân lực cùng ngành Y tế, chính quyền địa phương triển khai các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, vệ sinh môi trường tại địa phương./.

P.PBGDPL.STPLA

 


01/12/2022 11:00 SAĐã ban hành
UBND tỉnh Long An chỉ đạo truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnhUBND tỉnh Long An chỉ đạo truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh
Thực hiện chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 là "Toàn diện, Nâng cao và Bền vững", cùng với phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Do đó, truyền thông, tuyên truyền về xây dựng NTM phải được tổ chức có hệ thống, đồng bộ, đa dạng về hình thức, đổi mới về nội dung và luôn đi trước một bước với cách tiếp cận mới, tư duy mới trong phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng NTM với nguyên tắc "Cơ cấu lại nền nông nghiệp là động lực, nông thôn mới là nền tảng, nông dân là chủ thể", hướng đến xây dựng "Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh" theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1828/QĐ-BNN-VPĐP ngày 23/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Chương trình truyền thông phục vụ Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025… Ngày 21/11/2022, UBND tỉnh Long An ban hành Kế hoạch số 3500/KH-UBND về truyền thông Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh đề ra mục tiêu chung của truyền thông là góp phần đưa các chủ trương, chính sách, định hướng, nội dung về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đi vào cuộc sống, tạo được sự thống nhất trong triển khai thực hiện từ tỉnh đến địa phương, cơ sở; góp phần chuyển đổi tư duy, nhận thức và nâng cao năng lực cho cán bộ, đảng viên, người dân và cộng đồng trong xây dựng NTM với nguyên tắc "Cơ cấu lại ngành nông nghiệp là động lực, nông thôn mới là nền tảng, nông dân là chủ thể"; phát huy được sức mạnh toàn dân, tinh thần đoàn kết và vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng NTM theo phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng", huy động được sự tham gia của các tổ chức chính trị, xã hội, tạo sự đồng thuận và đồng lòng, cùng chung sức xây dựng nông thôn.

Mục tiêu cụ thể là: Hàng năm, có 100% các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch truyền thông về NTM và 100% các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đưa nhiệm vụ xây dựng NTM vào Chương trình công tác để tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề của Chương trình MTQG xây dựng NTM; Có 100% các địa phương, cơ sở sử dụng đúng, hiệu quả logo NTM và logo OCOP trong các hoạt động truyền thông; Mỗi tháng có ít nhất 01 chuyên mục được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Long An và ít nhất 01 chuyên trang trên Báo Long An về Chương trình NTM và Chương trình OCOP; Có trên 80% các xã có ít nhất 01 bản tin phát thanh/tuần về xây dựng NTM trên đài truyền thanh xã; Mỗi năm tổ chức tối thiểu 01 cuộc thi về NTM; Hàng năm, biên soạn và in ấn, cung cấp miễn phí tài liệu nghiệp vụ, tập huấn, kỷ yếu, sổ tay, các chuyên đề về NTM, OCOP. Đặc biệt, đến cuối năm 2023, 100% các huyện, thị xã có 01 - 02 chuyên trang về nông thôn mới trên facebook/zalo hoạt động thường xuyên để tuyên truyền và tiếp nhận thông tin về Chương trình MTQG xây dựng NTM".

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, các địa phương thực hiện Kế hoạch truyền thông; tổng hợp, báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch truyền thông về UBND tỉnh và Trung ương. Chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Chương trình MTQG xây dựng NTM và các chương trình chuyên đề. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp đề xuất kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền của các cơ qquan, đơn vị trong dự kiến phân bổ kế hoạch Chương trình MTQG xây dựng NTM hàng năm. Xây dựng Chương trình phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài tỉnh nhằm bảo trợ về truyền thông đối với Chương trình MTQG xây dựng NTM và các chương trình chuyên đề trên địa bàn tỉnh. Tổ chức giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết theo định kỳ…

P.PBGDPL.STPLA

 

 


01/12/2022 11:00 SAĐã ban hành
Sở Tư pháp chủ trì kiểm tra hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụngSở Tư pháp chủ trì kiểm tra hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
Sáng ngày 29/11/2022, Đoàn Kiểm tra liên ngành do ông Nguyễn Văn Lâm-Phó Giám đốc Sở Tư pháp kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh làm Phó Trưởng đoàn cùng các thành viên là đại diện các ngành Tòa án, Viện kiểm sát, Công an và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (TT-TGPLNN) tỉnh Long An đến Công an huyện Bến Lức kiểm tra công tác phối hợp TGPL, thực hiện theo Kế hoạch số 1990/KH-HĐPH ngày 03/10/2022 của Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh về việc kiểm tra và tự kiểm tra việc thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT về TGPL trong hoạt động tố tụng. Tham dự buổi kiểm tra có đại diện Huyện ủy huyện Bến Lức, phòng Tư pháp và đại diện các ngành Tòa án, Viện Kiểm sát và Công an huyện.


z3920035754645_af8f2844488191050b40b557686a0255.jpg

Ông Nguyễn Văn Lâm-Phó Giám đốc Sở Tư pháp kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Được biết, trước đó Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh Long An ban hành Quyết định số 150/QĐ-HĐPHLN ngày 22/11/2022 về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2022. Nội dung việc kiểm tra thực hiện theo Kế hoạch số 1990/KH-HĐPH ngày 03/10/2022 của Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh về việc kiểm tra và tự kiểm tra việc thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT về TGPL trong hoạt động tố tụng. Các đơn vị được kiểm tra gồm : Huyện Bến Lức, Mộc Hóa, Cần Giuộc và Tân Hưng thì chủ động chuẩn bị nội dung báo cáo và cung cấp số liệu, tài liệu liên quan để báo cáo với Đoàn kiểm tra liên ngành. Riêng đối với các đơn vị không được Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra trực tiếp thì tiến hành tự kiểm tra và báo cáo kết quả về Thường trực Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước) địa chỉ: số 28, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

z3920036115012_cb41e3cdff3209e18d81e03bf0322735.jpg

Tại buổi làm việc, đại diện các ngành Công an, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện Bến Lức đã báo cáo với Đoàn về công tác phối hợp TGPL, trình bày những thuận lợi, khó khăn khi TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2022. Theo Công an huyện Bến Lức trong năm qua các ngành cố gắng phối hợp đảm bảo 100% số đối tượng trong diện được TGPL được cung cấp thông tin và TGPL theo quy định. Trong thời gian tới, Công an huyện tiếp tục phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TGPL để các đối tượng thuộc diện được TGPL được thụ hưởng các chính sách của Đảng, Nhà nước. Trong năm 2022, theo báo cáo của các cơ quan bảo vệ pháp luật của huyện Bến Lức đã phối hợp với các Trợ giúp viên pháp lý-Trung tâm TGPLNN tỉnh Long An tham gia tố tụng 12 vụ án cho các đối tượng thuộc nhóm yếu thế (được TGPL) qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng nêu trên, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thực hiện có hiệu quả chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn cũng đóng góp nhiều ý kiến quý báu để công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng ngày càng hiệu quả hơn. Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Lâm-Phó Giám đốc Sở Tư pháp kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh, Phó Trưởng đoàn kiểm tra cho rằng : "Để công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng ngày càng hiệu quả các cơ quan cần thường xuyên phối hợp với đầu mối là Trung tâm TGPLNN tỉnh. Đẩy mạnh công tác trao đổi chia sẻ thông tin giữa các cơ quan. Sở Tư pháp tham mưu cơ quan có thẩm quyền tổ chức tập huấn, tăng cường kiểm tra và phúc tra, kịp thời sơ kết, tổng kết đề ra giải pháp giúp cho công tác TGPL ngày càng hiệu quả hơn."

Tâm An-Trung tâm TGPLNN tỉnh


30/11/2022 4:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next