Tóm tắt
Nội dung
  
  
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Long AnTổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Long An
Phát động phong trào bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững biển và đại dương, cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các chính sách, sáng kiến; hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; tăng cường tái chế, tái sử dụng; thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa nhân kỷ niệm Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường thế giới (ngày 05/6) và Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Long An. Ngày 26/5/2023, UBND tỉnh Long An ban hành Kế hoạch số 1432 /KH-UBND về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường thế giới (ngày 05 tháng 6) và Ngày Đại dương thế giới (ngày 08 tháng 6) năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo:

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường thế giới (ngày 05/6) và Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6) năm 2023 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Tùy thuộc tình hình thực tế của mỗi địa phương để xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung, hoạt động như sau:

Tháng hành động vì môi trường, Ngày môi trường thế giới (05/6) năm 2023: Tổ chức tuyên truyền và thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện hiệu quả Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025" tại Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021; Đề án "Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam" tại Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ…

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới: Tập trung tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo; các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; của tài nguyên, môi trường biển, đảo trong phát triển bền vững;  Căn cứ điều kiện thực tế, cao điểm tổ chức đồng loạt các hoạt động Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2023 như: treo băng rôn, pano, áp phích về chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2023; hội thảo, hội nghị, tọa đàm, diễn đàn về công tác quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, công bằng, bền vững tài nguyên biển, hải đảo.

Thời gian thực hiện: Từ cuối tháng 5 đến kết thúc tháng 6 năm 2023 (riêng hoạt động treo khẩu hiệu tuyên truyền từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023). 

Địa điểm: Đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Long An theo kế hoạch.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Thạnh Hóa tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường thế giới (ngày 05/6) và Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6) năm 2023, tổ chức vào ngày 05/6 tại huyện Thạnh Hóa.

Hướng dẫn cụ thể cho các địa phương tổ chức phát động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường thế giới (ngày 05/6) và Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Long An, đăng tải trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường (http://stnmt.longan.gov.vn) về các nội dung tuyên truyền nêu trên và hướng dẫn nội dung các băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu;…

UBND tỉnh yêu cầuK Các sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong tổ chức thực hiện kế hoạch nhằm đạt hiệu quả, chất lượng. Đồng thời, việc triển khai tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề và thông điệp sự kiện phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Tổ chức các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường phải mang tính thiết thực, có chiều sâu để không những có thể thu hút sự tham gia cộng đồng, doanh nghiệp mà còn tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong suy nghĩ và hành động vì môi trường của mọi người./.

 

PBLA

 


31/05/2023 3:00 CHĐã ban hành
Liên đoàn Lao động tỉnh: Hướng dẫn Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2023Liên đoàn Lao động tỉnh: Hướng dẫn Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2023
Nhằm triển khai có hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại Nghị quyết 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; qua đó tăng cường đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, PBGDPL để công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) dễ tiếp cận pháp luật, góp phần nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật. Hướng dẫn các cấp công đoàn các nội dung cơ bản, trọng tâm trong công tác tuyên truyền, PBGDPL trong CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn; đảm bảo tuyên truyền, phổ biến đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ. Ngày 30/5/2023, Liên đoàn lao động tỉnh ban ban hành văn bản số 07/HD-LĐLĐ về việc  Hướng dẫn Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2023. Theo đó:

Nội dung pháp luật trọng tâm cần tuyên truyền: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là nội dung về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các đặc trưng như: "Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; quyền con người, quyền công dân được công nhận, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ theo Hiến pháp và pháp luật; Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật; quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ và kiểm soát hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, nhân đạo, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, được thực hiện nghiêm minh và nhất quán; độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử, thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; tôn trọng và bảo đảm thực hiện các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế".

Tập trung xây dựng và tổ chức truyền thông sâu, rộng về quá trình xây dựng dự án Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Nhà ở, Luật Đất đai để CNVCLĐ và toàn xã hội hiểu rõ: Sự cần thiết, mục đích, quan điểm, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo luật; nội dung cơ bản, nội dung mới hoặc sửa đổi, bổ sung của dự thảo luật so với luật hiện hành; các vấn đề khó, vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau… từ đó khuyến khích, huy động các ý kiến tham gia góp ý, phản biện về dự thảo luật của CNVCLĐ và toàn xã hội.

Tuyên truyền, PBGDPL gắn với tuyên truyền về Đại hội XI Công đoàn tỉnh và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Điều lệ Công đoàn, chức năng, nhiệm vụ của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến những nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Việt Nam như: pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động, thực hiện dân chủ ở cơ sở, các điều ước quốc tế, các hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có ảnh hưởng đến người lao động ở doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho đoàn viên, người lao động; thương lượng, đàm phán ký thỏa ước lao động tập thể; chủ động phối hợp tổ chức đối thoại chính sách pháp luật giữa các cơ quan nhà nước và đoàn viên, người lao động; giải quyết ngừng việc tập thể; tăng cường giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện pháp luật về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động.

Tuyên truyền, phổ biến vận động, khuyến khích đoàn viên, người lao động tích cực tìm hiểu, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật; xây dựng, triển khai các sáng kiến, mô hình hiệu quả trong hỗ trợ tiếp cận pháp luật và nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của đoàn viên, người lao động.

Thông qua đó,  góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ công đoàn về việc thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trong CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn; chú trọng đối tượng công nhân lao động tại doanh nghiệp theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền, PBGDPL và hiệu quả hoạt động của cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật các cấp công đoàn;…/.

PBLA

 

 


31/05/2023 10:00 SAĐã ban hành
Long An chỉ đạo tổ chức tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023Long An chỉ đạo tổ chức tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023
Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) năm 2023, ngày 29/5/2023, tại văn bản số 4585/UBND-VHXH, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia PCBLGĐ với những nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) trên quy mô toàn tỉnh nhằm tạo sự lan tỏa và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đề cao các chuẩn mực đạo đức, lối sống và truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Các hoạt động tổ chức đồng hành cùng với công tác truyền thông PCBLGĐ để tạo chuỗi sự kiện truyền thông về gia đình và PCBLGĐ trong tháng 6 năm 2023.

Đa dạng hóa các hình thức tổ chức tuyên truyền (trong đó tập trung tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng) như: Tăng thời lượng, chuyên mục tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên các cơ quan truyền thông của địa phương (đài phát thanh - truyền hình; các cơ quan báo chí địa phương; trang thông tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh); tổ chức các cuộc thi vẽ tranh, chụp ảnh, thi kiến thức; sản xuất clip ngắn tuyên truyền trên mạng xã hội gắn với chủ đề và thông điệp; xây dựng các băng ron, áp phích treo ở những khu đông dân cư; các hoạt động giao lưu, hội thi, hội diễn; tổ chức hội nghị, nói chuyện chuyên đề; phát động tổ chức "Bữa cơm gia đình ấm áp, yêu thương" đối với toàn thể các gia đình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị và các hộ gia đình trên địa bàn quản lý.

1.1. Chủ đề và các thông điệp truyền thông

a)  Chủ đề truyền thông: "Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng".

b) Các thông điệp truyền thông:

- Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

- Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương.

- Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia hạnh phúc.

- Đầu tư công tác gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững.

- Gia đình: điểm xuất phát và đích đến của chính sách.

- Hệ giá trị gia đình là hạt nhân của hệ giá trị quốc gia.

- Gia đình là nơi nuôi dưỡng, trao truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp.

- Xây dựng nhân cách con người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

- Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực.

- Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội.

1.2. Thời gian: Thời gian tổ chức các hoạt động truyền thông về ngày Gia đình Việt Nam từ ngày 15/6 đến hết ngày 30/6 năm 2023.

1.3. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

2. Truyền thông trong Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình từ 15/5/2022 đến hết ngày 30/6/2022

2.1. Chủ đề và một số thông điệp truyền thông

a) Chủ đề truyền thông: "Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình".

b) Các thông điệp truyền thông:

- Bạo lực gia đình là hành vi vi phạm pháp luật.

- Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

- Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình.

- Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ em.

- Bạo lực gia đình là nguyên nhân chính dẫn đến ly hôn hiện nay.

- Ngăn ngừa các hành vi bạo lực gia đình để xây dựng xã hội hạnh phúc.

- Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng.

- Trẻ em chứng kiến hoặc bị bạo lực gia đình, khi trưởng thành có nguy cơ gây bạo lực với người khác cao gấp 03 lần những trẻ em khác.

- Nạn nhân bạo lực gia đình cần nâng cao ý thức phòng ngừa và kịp thời tìm đến địa chỉ tin cậy tại cộng đồng để được tư vấn, hỗ trợ.

2.2. Nội dung và hình thức tuyên truyền

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Công văn số 1619/UBND-VX ngày 11/5/2016 của UBND tỉnh về việc tổ chức Tháng hành động PCBLGĐ hàng năm; Kế hoạch số 1144/KH-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông về PCBLGĐ trên địa bàn quản lý. Đặc biệt, ưu tiên nguồn lực thực hiện tuyên truyền trong Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ (từ 15/5 đến 30/6) và hưởng ứng ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ (25/11) nhằm tạo hiệu ứng tích cực nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong PCBLGĐ; ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi bạo lực gia đình; hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

- Các hình thức tuyên truyền: Giao Đài phát thanh và Truyền hình, Báo Long An, các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh, trang thông tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh tăng cường thời lượng, chuyên mục tuyên truyền về xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc và PCBLGĐ trên các phương tiện truyền thông đại chúng; tổ chức hội thảo, hội nghị; nói chuyện chuyên đề; các hoạt động giao lưu, hội thi tuyên truyền về PCBLGĐ; trình diễn văn nghệ, thời trang, hội thi thể dục thể thao,… treo băng rôn, áp phích ở các khu dân cư; lồng ghép nội dung tuyên truyền về PCBLGĐ trong sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể ở cộng đồng dân cư./.

P.PBGDPL.STPLA

 


30/05/2023 3:00 CHĐã ban hành
UBND tỉnh Long An: Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023UBND tỉnh Long An: Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023
Nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện. Tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp và công tác phối hợp giữa các ngành trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích trẻ em. Ngày 22/5/2023, UBND tỉnh Long An ban hành Kế hoạch số 1367 /KH-UBND về triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023.

Chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2023: "Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em".

Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 diễn ra từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023 trên phạm vi toàn tỉnh, với các hoạt động như: Tổ chức lễ phát động; hoạt động truyền thông; Tổ chức Diễn đàn trẻ em tại địa phương và tham dự Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 7; Vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và các quỹ nhân đạo từ thiện hỗ trợ trẻ em;…

Mục địch của Kế hoạch là  thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Chủ động giải quyết các vấn đề về trẻ em, phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị tai nạn, thương tích, nhất là đuối nước, tai nạn giao thông. Thúc đẩy việc phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về bảo vệ trẻ em, kỹ năng phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, đặc biệt cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và trẻ em. Quan tâm, tạo điều kiện để mọi trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:  Chủ trì, phối hợp với Tỉnh Đoàn và UBND huyện Đức Huệ tham mưu UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em tại huyện Đức Huệ. Phối hợp với các đơn vị liên quan thăm, tặng quà, học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; khám đa khoa nhi cho trẻ em theo quy định.  Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2023; tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;…

PBLA


30/05/2023 11:00 SAĐã ban hành
UBND tỉnh Long An chỉ đạo tăng cường truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shishaUBND tỉnh Long An chỉ đạo tăng cường truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha
Những năm gần đây, trên thị trường Việt Nam đã xuất hiện nhiều sản phẩm được gọi là thuốc lá điện tử (Electronic Nicotine Delivery - ENDs), thuốc lá nung nóng (Heated Tobacco Product - HTPs) và shisha... Các sản phẩm này được thiết kế đa dạng với nhiều kiểu dáng bắt mắt, nhiều hương vị rất hấp dẫn với giới trẻ. Điều này dẫn đến việc sử dụng thuốc lá điện tử đang có xu hướng gia tăng nhanh tại nước ta, đặc biệt trong lứa tuổi học sinh. Theo các kết quả khảo sát năm 2022 của Bộ Y tế tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở học sinh từ 13 đến 15 tuổi là 3,5%. Trên địa bàn tỉnh, tuy chưa có số liệu khảo sát cụ thể nhưng thuốc lá điện tử đã xuất hiện trong môi trường học đường, tiềm ẩn nguy cơ sử dụng loại thuốc lá mới, nguy hiểm trong giới trẻ.

Để sản xuất các sản phẩm thuốc lá điện tử có khoảng 20.000 loại hương liệu được sử dụng, trong đó có rất nhiều loại hương liệu độc hại, đặc biệt có chứa cả nicotine là chất gây nghiện mạnh nếu bị phụ thuộc. Các sản phẩm thuốc lá mới này (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha) rất có hại cho sức khỏe của cả người sử dụng và những người xung quanh, là nguyên nhân của nhiều trường hợp ngộ độc nicotine, gây ra các bệnh về tim mạch, hô hấp, tiêu hóa. Người sử dụng thuốc lá điện tử sẽ bị tổn thương phổi cấp tính và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư như: Ung thư phổi, ung thư vòm họng, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tăng nguy cơ gây huyết khối, bệnh tim mạch, đột quỵ, ảnh hưởng xấu tới hành vi, lối sống, gây ra các hậu quả xấu trước mắt và lâu dài về sức khỏe, kinh tế, xã hội; làm phát sinh tệ nạn xã hội, nhất là sử dụng ma túy và các chất gây nghiện khác.

Thực hiện Công văn số 2633/BYT-KCB ngày 04/5/2023 của Bộ Y tế về việc tăng cường truyền thông về tác hại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, ngày 25/5/2023, tại văn bản số 4458/UBND-VHXH, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện như sau:

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch các UBND huyện, thị xã, thành phố:

Triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4352/UBND-VHXH ngày 22/5/2023 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không khói thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2023 và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Phối hợp với Sở Y tế xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá; kịp thời thông tin, phổ biến về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, người dân trên địa bàn.

Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha theo quy định.

Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha đảm bảo thiết thực, hiệu quả trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong nhóm đối tượng học sinh, sinh viên, công nhân lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Cung cấp kịp thời, đầy đủ tài liệu tuyên truyền để Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, các cơ qaun, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Tích cực, chủ động phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường, đẩy mạnh phòng, chống tác hại của thuốc lá trong học đường. 

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền, phổ biến tác hại của việc sử dụng thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha tới cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên; tăng cường kiểm tra, giám sát và có biện pháp phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc sử dụng thuốc lá điện tử đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Phổ biến, sử dụng tài liệu hướng dẫn về giáo dục lồng ghép với các nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các bài giảng môn học, hoạt động giáo dục đối với cấp Trung học cơ sở theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường: Tăng cường phối hợp kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, kinh doanh sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha, vì các sản phẩm này hiện là những sản phẩm chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành tại Việt Nam.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha nhằm nâng cao nhận thức và ý thức phòng, chống tác hại thuốc lá cho cộng đồng, đặc biệt trong nhóm đối tượng học sinh, sinh viên, các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An: Tăng cường thời lượng đăng tin, phát sóng tuyên truyền các thông điệp về phòng, chống tác hại của thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của người dân trong phòng, chống tác hại của thuốc lá.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha theo quy định.

UBND tỉnh đề nghị Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và lãnh đạo các Đoàn thể tỉnh chỉ đạo trong đoàn viên, hội viên tăng cường phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; tác hại của thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha trong cộng đồng…/.

P.PBGDPL.STPLA

 


26/05/2023 11:00 SAĐã ban hành
Long An chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không khói thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2023 và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc láLong An chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không khói thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2023 và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, hưởng ứng Ngày thế giới không khói thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người, với môi trường và phát triển kinh tế - xã hội; kêu gọi bỏ thuốc lá để tăng chi cho thực phẩm với chủ đề năm 2023 "Chúng ta cần thực phẩm, không cần thuốc lá", ngày 22/5/2023, tại văn bản số 4352/UBND-VHXH, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện như sau:

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch các UBND huyện, thị xã, thành phố

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 16/6/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Long An; Công văn số 5023/BCĐ-KGVX ngày 01/12/2016 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh về việc đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc lá. Tăng cường phổ biến thông tin về tác hại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tới công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, người dân trên địa bàn tỉnh.

- Đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm; bổ sung quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị.

- Chỉ đạo treo biển cấm hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc như: Tại nơi làm việc, cơ sở y tế, trường học, khách sạn, nhà hàng, bến tàu, bến xe, trên phương tiện giao thông công cộng và các địa điểm khác theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Chủ động, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan đầu mối được giao thực hiện hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh triển khai hoạt động nhằm đảm bảo hiệu quả của công tác phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Chỉ đạo lồng ghép phong trào xây dựng nông thôn mới với xây dựng cộng đồng dân cư không có người hút thuốc lá; lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào hương ước, quy ước tại xã, ấp, khu dân cư.

- Thành lập và tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành tại địa phương hoặc lồng ghép việc kiểm tra thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá vào chương trình, kế hoạch kiểm tra của các cơ quan, tổ chức. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, sử dụng trái phép thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha trên địa bàn.

- Có hình thức động viên khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không hút thuốc lá từ ngày 25/5/2023 đến ngày 31/5/2023 tại cơ quan, đơn vị, địa phương đạt hiệu quả.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không hút thuốc lá từ ngày 25/5/2023 đến ngày 31/5/2023 trên địa bàn tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người, với môi trường và phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp với các đơn vị liên quan xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tăng cường kiểm tra việc xây dựng môi trường không khói thuốc lá trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An

Tăng cường thời lượng đăng tin, phát sóng tuyên truyền các thông điệp về phòng, chống tác hại của thuốc lá, Ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không hút thuốc lá từ ngày 25/5/2023 đến ngày 31/5/2023; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; chủ đề Ngày thế giới không thuốc lá năm 2023; tác hại của thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của người dân trong phòng, chống tác hại của thuốc lá.

 UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không hút thuốc lá từ ngày 25/5/2023 đến ngày 31/5/2023 tại địa phương. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn.

Đề nghị Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và lãnh đạo các Đoàn thể tỉnh chỉ đạo trong đoàn viên, hội viên hưởng ứng tích cực Ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không hút thuốc lá từ ngày 25/5/2023 đến ngày 31/5/2023, tăng cường phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; chủ đề Ngày thế giới không thuốc lá năm 2023; tác hại của thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha trong cộng đồng.

P.PBGDPL.STPLA

 


24/05/2023 10:00 SAĐã ban hành
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNGĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao ý thức tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật của Nhân dân và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL, trong 6 tháng đầu năm 2023, UBND thị xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác PBGDPL, theo đó  các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã và UBND các xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị và địa phương đảm bảo có chất lượng, hiệu quả. Kết quả cụ thể như: UBND thị xã đã từng bước nâng cao chất lượng hoạt đồng của Hội đồng phối hợp PBGDPL; hướng dẫn kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; chỉ đạo các xã, phường kiện toàn các tổ hòa giải và hoà giải viên ở cơ sở; quan tâm xây dựng có chất lượng các xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

UBND thị xã cũng đã rất quan đến việc đổi mới công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cơ quan, ban ngành thị xã và UBND các xã, phường đã quan tâm tuyên truyền các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các quy định về phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội; phòng, chống tội phạm, trong đó chú trọng thực hiện PBGDPL tại các địa bàn vùng sâu, vùng biên giới… được 269 cuộc, với 5.649 người dự; tuyên truyền trên Đài truyền thanh được 50 lượt tin và 36 lượt bài.

Công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL (người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới; người lao động trong doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc) luôn được UBND thị xã quan tâm chỉ đạo thực hiện. Kết quả: tuyên truyền được 11 cuộc với 572 lượt người dự.

Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tham mưu UBND thị xã ban hành Công văn số 392/HĐPH ngày 22/02/2023 về định hướng nội dung sinh hoạt "Ngày pháp luật" định kỳ năm 2023, kết quả đã sinh hoạt được 18 cuộc với 784 người tham dự. Trang thông tin điện tử thị xã đã kịp thời đăng tải thông tin pháp luật, cập nhật văn bản QPPL để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tra cứu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân; Đài Truyền thanh thị xã và các Trạm Tuyền thanh trên địa bàn đã thực hiện phát sóng các chuyên đề, chuyên mục và pháp luật; việc tuyên truyền qua các nhóm Zalo, facebook cũng được đẩy mạnh thực hiện…từ đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn thị xã Kiến Tường.

                                                             Phòng Tư pháp thị xã Kiến Tường

 

 


24/05/2023 10:00 SAĐã ban hành
Tổng kết công tác thi hành Luật Luật sưTổng kết công tác thi hành Luật Luật sư
Ngày 20/5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật Luật sư trên địa bàn tỉnh Long An. Dự hội nghị có Giám đốc Sở Tư pháp – Phan Thị Mỹ Dung.

  •   Theo đánh giá của UBND tỉnh, qua 15 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, Đoàn luật sư tỉnh có 123 thành viên với 34 tổ chức hành nghề luật sư và 46 chi nhánh hành nghề luật sư đang hoạt động. Hiện Đoàn luật sư tỉnh có 2 luật sư thành viên tham gia nhân sự tại các cơ quan trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Các đại biểu dự hội nghị

Trong thời gian hoạt động, Đoàn luật sư tỉnh có nhiều cố gắng trong công tác tự quản, phối hợp chặt chẽ Sở Tư pháp và các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc quản lý và hành nghề luật sư cũng như phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, kịp thời bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của các luật sư thành viên, đáp ứng yêu cầu công tác cải cách tư pháp.

Luật sư tham gia bào chữa trong 1 vụ án hình sự

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phát triển luật sư trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế như số lượng luật sư tăng nhưng đa số là luật sư lớn tuổi, trước đây từng công tác tại các cơ quan pháp luật đã nghỉ hưu, chất lượng luật sư không đồng đều. Hiện, số lượng tổ chức hành nghề luật sư có khả năng đáp ứng giải quyết những tranh chấp chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế rất ít.

Giám đốc Sở Tư pháp - Phan Thị Mỹ Dung trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân

Ngoài ra, thực tiễn việc thi hành Luật Luật sư hiện cũng còn gặp những khó khăn, vướng mắc nhất định như tiêu chuẩn luật sư, các trường hợp được miễn đào tạo nghề, miễn giảm thời gian tập sự chưa chặt chẽ nên chất lượng đội ngũ luật sư và hoạt động hành nghề luật sư không đồng đều; các biện pháp hỗ trợ và phát triển nghề luật sư chưa đạt hiệu quả cao do còn chờ hướng dẫn.

Tại hội nghị, Đoàn luật sư tỉnh cũng kiến nghị Bộ Tư pháp cần phối hợp các bộ, ngành sớm tham mưu Chính phủ trình Quốc hội tiếp tục hoàn thiện thể chế về luật sư và hành nghề luật sư. Đồng thời, Bộ Tư pháp và Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo luật sư, chú trọng bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hành nghề cho các luật sư, nhất là những kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp – Phan Thị Mỹ Dung khẳng định, với vai trò quản lý Nhà nước, Sở Tư pháp sẽ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Đoàn luật sư và hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.

Bà đề nghị, Đoàn luật sư cần tiếp tục phát huy vai trò tự quản, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng hành nghề cũng như tăng cường giám sát luật sư và các thành viên trong việc tuân thủ quy định pháp luật về luật sư, quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp trong hoạt động hành nghề và tích cực tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa qua hoạt động hành nghề.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác thi hành, triển khai Luật Luật sư năm 2022./.

Theo baolongan.vn


22/05/2023 8:00 SAĐã ban hành
Huyện Châu Thành: Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyệnHuyện Châu Thành: Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện
Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong quá trình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở nhằm đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trong thời gian tới. Ngày 19/5/2023, UBND huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch số 1271/KH-UBND về việc tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện. Theo đó:

Nội dung tổng kết: Theo Đề cương Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các biểu mẫu thống kê kèm theo Kế hoạch này (Phụ lục I và Phụ lục II). Mốc thời gian thông tin, số liệu tổng kết: tính từ tháng 01/2014 đến hết tháng 6/2023.

Về hình thức, thời gian tổng kết, UBND huyện chỉ đạo:

Đối với cấp huyện: UBND huyện chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.  Thời gian thực hiện: dự kiến vào quý IV năm 2023.

Đối với cấp xã: UBND các xã và thị trấn chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp chủ động tổ chức tổng kết bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả; khen thưởng và đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở. Thời gian thực hiện: trong quý III năm 2023.

UBND huyện giao Phòng Tư pháp tham mưu giúp UBNDhuyện: Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổng hợp, báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở gửi về Sở Tư pháp trước ngày 10/8/2023; đồng thời tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở theo nội dung, hình thức phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.    

UBND các xã, thị trấn căn cứ nội dung, yêu cầu tại Kế hoạch này, chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp ban hành Kế hoạch tổng kết và tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở (theo Đề cương báo cáo tại Phụ lục kèm Kế hoạch này) gửi về UBND huyện (qua Phòng Tư pháp tổng hợp) trước ngày 31/7/2023 để tổng hợp, báo cáo Sở Tư pháp theo quy định. Tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở trên địa bàn theo thẩm quyền.

UBND huyện chỉ đạo việc tổng kết phải kịp thời, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và đúng tiến độ thời gian đề ra. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổng kết các văn bản, phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. Bám sát Đề cương tổng kết, kèm theo số liệu chứng minh cụ thể; chú trọng phân tích tồn tại, hạn chế, vướng mắc của Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành (nếu có) và đề xuất giải pháp cụ thể;.../.

TP Châu Thành

 

                                                                                  

 


19/05/2023 11:00 SAĐã ban hành
Bến Lức tập huấn nghiệp vụ Hoà giải ở cơ sở năm 2023Bến Lức tập huấn nghiệp vụ Hoà giải ở cơ sở năm 2023
Được sự uỷ quyền của UBND huyện Bến Lức, sáng ngày 19/5/2023, Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở năm 2023 cho gần 200 đại biểu tham dự là đại diện UB.MTTQ huyện và các xã, thị trấn; công chức Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn; Tuyên truyền viên pháp luật; tổ trưởng, tổ phó Tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Bến Lức. Tham dự và là Báo cáo viên cho Hội nghị có bà Lê Thị Lo - Trưởng Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp; ông Huỳnh Thành Tâm - Trưởng Phòng Tư pháp - Chủ trì Hội nghị.


z4366496763446_257acdbcfd63517535cce849e30837ed.jpg

z4366496772106_97554754f8d5a93766067b272fbd5f1e.jpg

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe bà Lê Thị Lo triển khai những nội  dung cơ bản của pháp luật về hòa giải cơ sở; kiến thức pháp luật dành cho hòa giải viên, tuyên truyền viên ở cơ sở; kỹ năng hòa giải ở cơ sở; pháp luật về bình đẳng giời, đặc biệt là kỹ năng lồng ghép về bình đẳng giới trong tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở…

z4366496765097_618a28520c4193136816263d90186821.jpg

z4366496768467_446bf6a5bac2eabcc1901001cecef956.jpg

Thông qua Hội nghị tập huấn lần này nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ, giúp cho đội ngũ làm công tác hoà giải ở cơ sở, tuyên truyền pháp luật ở cơ sở có thêm kiến thức, nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hoà giải và nắm vững nội dung pháp luật có liên quan đến công tác hoà giải ở cơ sở, đặc biệt là một số lĩnh vực pháp luật có liên quan đến đời sống hàng ngày của người dân để vận dụng trong hoạt động hoà giải ở cơ sở như dân sự, hôn nhân gia đình, đặc biệt là pháp luật về bình đẳng giới… để từ đó, đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước về hoà giải ở cơ sở, các hoà giải viên tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình trong thời gian tới./.

Lam - PTP Bến Lức


19/05/2023 9:00 SAĐã ban hành
Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trên ứng dụng Long An số"Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trên ứng dụng Long An số"
Nhằm thiết thực chào mừng "Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân" năm 2023, đồng thời hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, đẩy mạnh triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng "Long An số", Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình trên nền tảng ứng dụng Long An số", thời gian thi từ ngày 01/5 đến ngày 31/5/2023.

12-5-2023-newUntitled-1.jpg

Đối tượng dự thi dành cho tất cả người dân đang sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh Long An. Trong thời gian 30 phút, người tham gia dự thi sẽ trả lời 29 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi dự đoán số người tham gia dự thi trên điện thoại có kết nối internet thông qua ứng dụng "Long An số". Mỗi thí sinh được tham gia tối đa 02 lần thi, kết quả được tính dựa trên lần thi có số đáp án đúng nhiều nhất.

Nội dung thi xoay quanh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện liên quan đến BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện; những rủi ro khi không tham gia; quy trình, thủ tục đóng; địa điểm, cách thức tham gia; kết quả cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành BHXH Việt Nam …

Người dân có thể tìm tài liệu tham khảo và xem chi tiết thể lệ Cuộc thi trên Trang Thông tin điện tử BHXH tỉnh Long An, tại địa chỉ: https://longan.baohiemxahoi.gov.vn.

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tính kết quả dự thi của thí sinh theo thứ tự các tiêu chí sau: trả lời đúng nhiều nhất các câu hỏi trắc nghiệm; dự đoán chính xác hoặc gần đúng nhất số người tham gia dự thi. Cuộc thi dự kiến sẽ tổng kết và trao giải vào giữa tháng 06/2023 với cơ cấu giải thưởng như sau:

01 giải Nhất: Giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh kèm tiền thưởng 3.000.000 đồng/giải.

02 giải Nhì: Giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh kèm tiền thưởng 2.000.000 đồng/giải.

02 giải Ba: Giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh kèm tiền thưởng 1.500.000 đồng/giải.

05 giải Khuyến khích: Giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh kèm tiền thưởng 1.000.000 đồng/giải.

Được biết BHXH, BHYT là hai chính sách an sinh xã hội quan trọng gắn liền với mỗi người lao động và Nhân dân. BHXH, BHYT nói chung và BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nói riêng là những chính sách an sinh xã hội quan trọng của Nhà nước, gắn liền với mỗi người lao động và Nhân dân, góp phần giảm rủi ro về tài chính khi không may ốm đau, bệnh tật, bảo đảm thu nhập, ổn định cuộc sống khi hết tuổi lao động.

Thông qua Cuộc thi lần này, góp phần tạo sức lan tỏa rộng lớn về chính sách BHXH, BHYT, nhằm hình thành thói quen tìm hiểu pháp luật về BHXH, BHYT trong Nhân dân, từ đó người dân có thể nâng cao nhận thức và chủ động tham gia để đảm bảo an sinh cho bản thân và gia đình;.../.

PBLA
18/05/2023 11:00 SAĐã ban hành
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An phối hợp Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An tổ chức Hội thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2023.Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An phối hợp Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An tổ chức Hội thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2023.
Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) trong lực lượng công nhân lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền, tổ chức Hội thi. Ngày 17/5/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An phối hợp Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An ban hành Kế hoạch phối hợp số 1798/ KHPH-SLĐTBXH-LĐLĐ về việc tổ chức Hội thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2023.Theo đó:

ghjgf.jpg

Đối tượng dự thi là:  Là Người lao động, An toàn vệ sinh viên, Công đoàn viên đang sinh hoạt công đoàn và làm việc trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều được tham gia.

Thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan nhà nước không được tham gia dự thi.

Thời gian tổ chức hội thi bắt đầu từ 7 giờ, ngày 18/5/2023 đến 17 giờ ngày 14/6/2023 trên phạm vi toàn tỉnh Long An.

Nội dung thi: Tìm hiểu các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015; chính sách pháp luật Nhà nước liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động. Biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động khi làm việc trong khu vực, vận hành trang thiết bị có nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động. Quyền lợi của người lao động khi được tham gia các lớp nghiệp vụ, huấn luyện về an toàn trong lao động.

Hội thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Thí sinh tham gia dự thi căn cứ nội dung câu hỏi, chọn đáp án a, b, c, d (trắc nghiệm) được đăng trên trang mạng xã hội và trang Facebook CÔNG ĐOÀN LONG AN, Nhóm Zalo CÔNG ĐOÀN LONG AN theo đường link https://myaloha.vn/cuoc-thi/hoi-thi-truc-tuyen-tim-hieu-luat-an-toan-ve-sinh- lao-dong-2023. Mỗi thí sinh chỉ được tham gia thi 3 lượt và phải trả lời đủ 20 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 10 phút. Thí sinh tham gia trả lời các câu hỏi trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối Internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh).

Theo đó, thí sinh đăng ký tham gia dự thi trực tuyến theo đường link: https://myaloha.vn/cuoc-thi/hoi-thi-truc-tuyen-tim-hieu-luat-an-toan-ve-sinh-lao-dong-2023 được đăng trên mạng xã hội và đường link được đăng tin trên trang https://sldtbxh.longan.gov.vn, trang facebook https://www.facebook.com/CÔNG ĐOÀN LONG AN, nhóm Zalo CÔNG ĐOÀN LONG AN. Ngoài ra, thí sinh có thể quét Mã QR Code bằng camera (trên ios) hoặc phần quét mã trên ứng dụng Zalo (trên android), sau khi quét mã đã có thể truy cập vào giao diện thi.

Để dự thi, thí sinh phải đăng nhập bằng tài khoản Facebook, Gmail hoặc Zalo. Sau đó, thí sinh điền đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân như họ và tên, số điện thoại, số CMND/CCCD và chọn Công đoàn cấp trên hoặc Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Sau khi hoàn thành phần "Thông tin cá nhân", người dự thi chuyển đến phần làm bài thi. Người dự thi sẽ trả lời lần lượt 20 câu hỏi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm chọn đáp án chính xác nhất. Thời gian làm bài trong vòng 10 phút, có thể thay đổi đáp án những câu đã chọn trước đó.

Ban Tổ chức hội thi sẽ tổ chức trao giải thưởng cho những tập thể và cá nhận đạt kết quả cao nhất trong Hội thi tìm hiểu pháp luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023.

Đối với cá nhân, Ban Tổ chức sẽ chấm điểm và trao giải thưởng cho thí sinh có số điểm bài thi cao nhất trong thời gian thi ngắn nhất. Đối với tập thể, Ban Tổ chức hội thi biểu dương khen thưởng đơn vị có số lượng bài dự thi tham gia nhiều nhất (tính theo tỉ lệ %) và chất lượng bài dự thi theo 3 cụm. Cụm thi đua số 1 gồm: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Thủ Thừa, TP.Tân An và Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh; Cụm thi đua số 2 gồm: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Liên đoàn Lao động các huyện Đức Huệ, Châu Thành, Tân Trụ, Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, thị xã Kiến Tường; Cụm thi đua số 3 là các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh.

Mục đích của Hội thi mong muốn đề ra biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong công nhân, lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; từ đó đưa công tác ATVSLĐ trở thành một phong trào rộng rãi, góp phần xây dựng văn hoá an toàn trong đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp;.../.

Phan Đức Bộ

 

 


18/05/2023 10:00 SAĐã ban hành
Đoàn kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý làm việc tại Tòa án nhân dân tỉnh Long AnĐoàn kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý làm việc tại Tòa án nhân dân tỉnh Long An
Chiều ngày 16/5/2023, Đoàn Kiểm tra liên ngành do bà Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tư pháp kiêm Chủ tịch Hội đồng phối hợp (HĐPHLN) liên ngành của tỉnh làm Trưởng đoàn, Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phó chủ tịch HĐPHLN – Phó Trưởng đoàn cùng các thành viên tiến hành làm việc tại Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Long An để kiểm tra công tác phối hợp trợ giúp pháp lý (TGPL), thực hiện theo Kế hoạch số 743/KH-HĐPH ngày 18/4/2023 của HĐPHLN về việc kiểm tra và tự kiểm tra việc thực hiện công tác TGPL trong hoạt động tố tụng; Quyết định số 53/QĐ-HĐPHLN ngày 20/4/2023 của HĐPHLN về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng trong năm 2023. Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Chánh án TAND tỉnh - Lương Minh Trí, cùng với đại diện Lãnh đạo Tòa Hình sự, Tòa Dân sự -TAND tỉnh.


z4352817715593_70b8dffd703acad933e8c52c188b62b2.jpg

Bà Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh ủy viên Giám đốc Sở Tư pháp kiêm Chủ tịch Hội đồng phối hợp (HĐPHLN) liên ngành của tỉnh Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc.

Nội dung buổi làm việc: Công tác triển khai quán triệt Thông tư liên tịch số  10/2018/TTLT-BTP- BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC  (gọi tắt Thông tư liên tịch số 10) về phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng cho cán bộ, công chức ở đơn vị mình nhất là đội ngũ có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Kết quả thực hiện theo quy định tại điều 7 đến điều 11 Thông tư liên tịch số 10. Những hạn chế, khó khăn vướng mắc và kiến nghị, đề xuất trong việc thực hiện Thông tư liên tịch số 10...

z4352818085769_17dcabcefabe7fc870447ae1f258f501.jpg

Phó Chánh án TAND tỉnh-Lương Minh Trí phát biểu tại buổi làm việc

Được sự chỉ đạo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) Lãnh đạo TAND tỉnh Long An chỉ đạo Tòa hình sự, Tòa dân sự tổ chức triển khai thực hiện kip thời và đầy đủ đối với công tác TGPL. Tòa dân sự phối hợp Văn phòng TAND tỉnh trong công tác xử lý đơn khởi kiện, giải quyết các vụ việc dân sự, thực hiện nghiêm túc các quy định của Thông tư liên tịch số 10. Đặc biệt là trong một số hoạt động như: Giải thích, thông báo, thông tin về TGPL, báo cáo thống kê đầy đủ trong công tác TGPL… theo quy định.

z4352818615005_6c0a906e74e5386cfca78b3ba28bc68c.jpg

Ông Nguyễn Văn Lâm – Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại buổi làm việc.

Trong 4 tháng đầu năm 2023, Tòa hình sự TAND tỉnh đã thụ lý 284 vụ án (sơ thẩm và phúc thẩm) cử người thực hiện TGPL tham gia tố tụng 42 vụ án (tỷ lệ gần 15%)/ tổng số vụ án đã thụ lý. Số người được TGPL là 42 người. Tòa dân sự thụ lý 802 vụ, trong đó 12 vụ được TGPL, số người được TGPL là 12 người. Đặc biệt trong 4 tháng đầu năm, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác TGPL.

Ngoài, TAND tỉnh đã thực hiện theo đúng tinh thần Thông tư liên tịch số 10, tất cả các đối tượng khi tham gia hoạt động tố tụng đều được giải thích quyền được TGPL khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của họ được pháp luật bảo vệ. TAND tiến hành niêm yết danh sách Trợ giúp viên, đối tượng được TGPL, qua đó giúp cho các đối tượng được TGPL thực hiện các quyền của mình. Các đơn vị thuộc TAND tỉnh đã thực hiện việc thống kê vào sổ theo dõi thụ lý của đơn vị đối với từng vụ việc TGPL. Công việc giao các văn bản tố tụng cho Trợ giúp viên, luật sư đảm bảo thời gian theo quy định.

Theo đánh giá chung, chất lượng vụ việc TGPL do Trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện đều đạt kết quả tốt, đảm bảo về thời gian cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL được pháp luật bảo vệ. Các quan điểm đề nghị của người thực hiện TGPL được Hội đồng xét xử chấp nhận các tình tiết có lợi cho người được TGPL trong vụ án. Sự tham gia của Trợ giúp viên trong các vụ án hình sự, dân sự góp phần quan trọng trong việc xác định sự thật khách quan, giúp Hội đồng xét xử ban hành bản án công bằng, dân chủ và đúng quy định của pháp luật, bảo vệu quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự.

Theo nhận xét, hiện nay một bộ phận thuộc diện được TGPL còn e ngại và chưa biết về quyền được TGPL, cá biệt có trường hợp được giải thích nhưng vẫn từ chối không yêu cầu TGPL. Đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý còn thiếu so với số lượng vụ án thụ lý hàng năm đều tăng, nhất là án dân sự. Công tác truyền thông về quyền được TGPL đến người dân chưa được sâu rộng nhất là ở vùng sâu vùng xa.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra bà Phan Thị Mỹ Dung đánh giá cao những kết quả trong việc phối hợp của ngành Tòa án đối với công tác TGPL. Đồng thời cũng nêu những giải pháp khắc phục những bất cập trong công tác phối hợp TGPL. Đoàn kiểm tra cũng kiến nghị TAND tỉnh tiếp tục chỉ đạo TAND hai cấp quan tâm tiếp tục thực hiện Thông tư liên tịch số 10. Thực hiện thường xuyên niêm yết công khai danh sách Trợ giúp viên pháp lý, Trợ giúp viên pháp lý thực hiện trực điện thoại đến tất cả Tòa án hai cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn giải thích cho đối tượng được TGPL, rà soát tiếp tục cung cấp mới cho các cơ quan tố tụng bảng tuyên truyền về TGPL…

Tâm An-Trung tâm TGPLNN tỉnh


18/05/2023 9:00 SAĐã ban hành
Long An chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động công chứngLong An chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động công chứng
Thực hiện Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào ổn định, nề nếp, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; đóng góp tích cực cho công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, các vụ việc tranh chấp liên quan đến hợp đồng, giao dịch do công chứng viên của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thực hiện có chiều hướng gia tăng. Một số đối tượng lợi dụng hoạt động công chứng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc yêu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, cụ thể là hợp đồng chuyển nhượng hoặc ủy quyền đối với tài sản là quyền sử dụng đất nhưng thực chất là để che giấu hợp đồng cho vay với lãi suất cao so với quy định của pháp luật ("hợp đồng giả cách"). Ngoài ra, còn xuất hiện tình trạng kê khai giá chuyển nhượng, giá cho thuê bất động sản trên hợp đồng công chứng thấp hơn giá thực tế chuyển nhượng, cho thuê; có trường hợp hủy bỏ hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng bất động sản đã công chứng để ký lại hợp đồng chuyển nhượng bất động sản cho người khác hoặc cho chính bên nhận đặt cọc, nhận chuyển nhượng của hợp đồng trước đó với giá trị thấp hơn rất nhiều nhằm mục đích trốn thuế,… Việc làm này là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, làm thất thu ngân sách Nhà nước. Mặt khác, qua công tác thanh tra, kiểm tra của Sở Tư pháp, hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, sai sót, có trường hợp vi phạm pháp luật về công chứng đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh, thực hiện Công văn số 1246/BTP-BTTP ngày 04/4/2023 của Bộ Tư pháp về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động công chứng, ngày 12/5/2023, tại văn bản số 4042/UBND-NCTCD, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An

- Tiếp tục triển khai, quán triệt, phổ biến sâu rộng các quy định của Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành để Nhân dân nhận thức được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động công chứng và giá trị của văn bản công chứng, từ đó tránh những rủi ro trong quá trình thực hiện các hợp đồng, giao dịch.

- Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai kịp thời, có hiệu quả Đề án tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Long An đã được UBND tỉnh phê duyệt. Thực hiện kịp thời, có hiệu quả Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 4421/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh.

- Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các giải pháp chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

- UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An chỉ đạo Phòng Tư pháp và UBND cấp xã trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Phần mềm quản lý hồ sơ chứng thực hợp đồng, giao dịch để thực hiện các thủ tục hành chính về chứng thực theo hướng dẫn của Sở Tư pháp; liên thông, kết nối với Phần mềm quản lý hồ sơ công chứng trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, thi hành pháp luật về công chứng, chính sách phát triển nghề công chứng; triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh theo Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Rà soát Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng, quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn của địa phương.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng; tiếp tục hoàn thiện Cơ sở dữ liệu công chứng tại địa phương; thực hiện có hiệu quả Phần mềm quản lý hồ sơ công chứng và dữ liệu ngăn chặn, liên thông kết nối với Phần mềm quản lý hồ sơ chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo, quán triệt các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên trên địa bàn tỉnh tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc hành nghề, quy định về trình tự, thủ tục công chứng, thực hiện đúng thẩm quyền và trách nhiệm theo quy định pháp luật. Quán triệt tinh thần Chỉ thị số 21/CT-TTG ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; khi tiếp nhận yêu cầu công chứng, công chứng viên phải giải thích cho người yêu cầu công chứng hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc tham gia hợp đồng, giao dịch; kiên quyết từ chối công chứng đối với hợp đồng có nội dung trái pháp luật, trái đạo đức xã hội, đặc biệt là các "hợp đồng giả cách"; thực hiện nghiêm các giải pháp chống thất thu thuế theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Nếu phát hiện người yêu cầu công chứng có hành vi vi phạm pháp luật thì kịp thời báo cáo Sở Tư pháp để xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp công chứng viên biết người yêu cầu công chứng có hành vi vi phạm nhưng vẫn công chứng hợp đồng, giao dịch thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động công chứng nhằm răn đe, chấn chỉnh, đảm bảo hoạt động công chứng thực hiện đúng quy định pháp luật.

3. Cục Thuế tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức hành nghề công chứng trong việc thực hiện chế độ thu, nộp và quản lý phí công chứng, phí chứng thực; chế độ quản lý sử dụng biên lai, hóa đơn chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính theo đúng quy định hiện hành.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cá nhân, doanh nghiệp trong thực hiện kê khai giá chuyển nhượng bất động sản đảm bảo sát thực tế. Thực hiện xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

4. Công an tỉnh

Chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động công chứng theo quy định.

5. Hội Công chứng viên tỉnh

Chủ động thực hiện trách nhiệm tự quản của Hội công chứng theo quy định, thường xuyên theo dõi, giám sát hội viên trong việc tuân thủ pháp luật và Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của hội viên; chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề, đạo đức hành nghề công chứng cho công chứng viên. Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ tự quản của mình theo quy định pháp luật và Điều lệ Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam./.

Thanh Liêm -P.Ttra-BTTP.STPLA

 


18/05/2023 8:00 SAĐã ban hành
UBND tỉnh Long An ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hoà giải ở cơ sởUBND tỉnh Long An ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở
Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong quá trình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở nhằm đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trong thời gian tới. Qua đó, kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ngày 17/5/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1310/KH-UBND về việc tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo:

- Nội dung tổng kết: theo Đề cương Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các biểu mẫu thống kê kèm theo Kế hoạch này (Phụ lục I và Phụ lục II). Mốc thời gian thông tin, số liệu tổng kết: tính từ tháng 01/2014 đến hết tháng 6/2023.

- Hình thức, thời gian tổng kết:

Đối với cấp tỉnh: UBND tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Thời gian thực hiện: dự kiến vào quý IV năm 2023.

Đối với cấp huyện: UBND các huyện, thị xã và thành phố chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp chủ động tổ chức tổng kết bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả; khen thưởng và đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở. Thời gian thực hiện: trong quý III năm 2023.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp: Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng hợp, báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 15/8/2023; đồng thời tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở theo nội dung, hình thức phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả./.

P.PBGDPL.STPLA   

 

 


18/05/2023 8:00 SAĐã ban hành
UBND huyện Tân Hưng tổ chức tập huấn nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở và quy định về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023UBND huyện Tân Hưng tổ chức tập huấn nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở và quy định về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Chiều ngày 12/5/2023, Ủy ban nhân dân huyện Tân Hưng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở và quy định về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

345917614_2289987401179812_5390953997531789566_n.jpg

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Anh Văn - Trưởng Phòng Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, cùng các đại biểu là Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các xã, thị trấn; Công chức Tư pháp - Hộ tịch; Tổ trưởng tổ hòa giải của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Hưng.

(12.05.2023)_Tan Hung tap huan nghiep vu hoa giai co so nam 2023 (Anh 02).jpg

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe bà Lê Thị Lo - Trưởng Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp - Báo cáo viên tỉnh, triển khai những nội  dung cơ bản của pháp luật về hòa giải cơ sở; Kiến thức pháp luật dành cho hòa giải viên ở cơ sở; Nghiệp vụ kỹ năng hòa giải ở cơ sở; Các quy định về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Thông qua Hội nghị tấp huấn nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ giúp cho đội ngũ làm công tác hoà giải ở cơ sở nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hoà giải và nắm vững nội dung pháp luật về hoà giải ở cơ sở, cũng như những kiến thức cơ bản về một số lĩnh vực pháp luật có liên quan đến đời sống hàng ngày của người dân để vận dụng trong hoạt động hoà giải ở cơ sở. Triển khai phố biển, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và triển khai thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật trong các Quyết định, Kế hoạch của cấp trên về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần quan trọng vào việc nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật; bảo vệ, bảo đảm, thực hiện các quyền con người, quyền công dân, trong đó có các quyền tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý, phát huy quyền làm chủ của nhân dân;…/. 

TP Tân Hưng


15/05/2023 4:00 CHĐã ban hành
UBND tỉnh chỉ đạo triển khai cài đặt ứng dụng VNeID và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tửUBND tỉnh chỉ đạo triển khai cài đặt ứng dụng VNeID và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử
Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (gọi tắt là Đề án 06), UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4783/UBND-THKSTTHC ngày 30/5/2022 chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện việc đăng ký tài khoản định danh điện tử, tích hợp các loại giấy tờ cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê, báo cáo của Công an tỉnh, toàn tỉnh đã thu nhận 246.814 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử (gồm 18.630 hồ sơ mức độ 1 và 228.184 hồ sơ mức độ 2). Tuy nhiên, vẫn còn nhiều sở, ngành chưa triển khai đăng ký tài khoản định danh điện tử cho 100% cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan; do đó, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID chưa cao (34.797/246.814 tài khoản, đạt 14,09%, gồm 9.889 tài khoản mức độ 1 và 24.908 tài khoản mức độ 2).

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Công văn số 1753/BNV-CCVC ngày 19/4/2023 về việc thực hiện cài đặt ứng dụng VNeID và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và để góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Ngày 05/5/2023, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3788 /UBND-VHXH về việc triển khai cài đặt ứng dụng VNeID và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện như sau:

Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo rà soát, triển khai thực hiện việc cài đặt ứng dụng VNeID, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và xác thực điện tử trên ứng dụng VNeID đối với 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của ngành, địa phương; hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện về Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh trước ngày 15/5/2023 để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý phối hợp với lực lượng Công an cùng cấp tổ chức tuyên truyền, triển khai thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID cho công dân cư trú trên địa.

Quá trình triển khai thực hiện, UBND các cấp huy động sự vào cuộc của Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ công tác triển khai Đề án 06. Đồng thời, quan tâm tạo điều kiện về vật chất, phương tiện, lực lượng để lực lượng Công an thực hiện hiệu quả kế hoạch cấp căn cước công dân và định danh điện tử trên địa bàn.

Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An tích cực thông tin, tuyên truyền, phổ biến về Đề án 06 nói chung và việc cài đặt ứng dụng VNeID, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID nói riêng, nhằm nâng cao nhận thức chung và sự hưởng ứng tham gia của người dân, doanh nghiệp.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các Đoàn thể tỉnh và các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống tham gia cài đặt ứng dụng VNeID, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và xác thực điện tử trên ứng dụng VNeID nhằm góp phần triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

PBLA

 


08/05/2023 3:00 CHĐã ban hành
Sở Tư pháp Long An tổ chức Hội nghị tập huấn tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Thạnh HóaSở Tư pháp Long An tổ chức Hội nghị tập huấn tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Thạnh Hóa
Ngày 26/4/2023 Sở Tư pháp tỉnh Long An phối hợp UBND huyện Thạnh Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân trong Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Ông Trần Văn Năm -  Phó Giám đốc Sở Tư pháp, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có hơn 150 đại biểu là Lãnh đạo và công chức Phòng Tư pháp huyện Thạnh Hóa, thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện, Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; Lãnh đạo UBND, công chức chuyên môn, Công an, Quân  sự, đoàn thể các xã, thị trấn; tuyên truyền viên pháp  luật; hoà  giải viên ở cơ sở… trên địa bàn huyện Thạnh Hóa

IMG_0795.JPG

Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Bà Lê Thị Lo -Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp - Báo cáo viên tỉnh triển khai đến các đại biểu nội dung cụ thể Quy định xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL; công tác đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn TCPL trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao; phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL trong Bộ tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; công tác đánh giá huyện đạt chuẩn TCPL trong Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; thị xã, thành phố đạt chuẩn TCPL trong Bộ tiêu chí thị xã, thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh, cùng nhiều nội dung khác có liên quan đến việc TCPL cho người dân trong tiến trình XDNTM.

IMG_0807.JPG

Bà Lê Thị Lo -Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp - Báo cáo viên tỉnh triển khai đến các đại biểu nội dung cụ thể Quy định xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh: Nhằm triển  khai  thực  hiện  nghiêm  túc, đầy  đủ, hiệu  quả  Quyết  định  số:  25/2021/QĐ-TTg  ngày  22/7/2021  của  Thủ  tướng  Chính  phủ  quy  định  về  xã,  phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL), Thông tư số 09/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định  về  xã, phường,  thị  trấn  đạt  chuẩn  tiếp  cận  pháp  luật,  gắn  với triển khai thực hiện có hiệu quả tiêu chí TCPL trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể nội dung 04 và nội dung 05 - nội dung thành phần số 08 đó là: Tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hoà giải ở cơ sở, giải quyết hoà giải, mâu thuẫn ở khu vực nông thôn; nâng cao nhận thức thông tin về trợ giúp pháp lý (TGPL), tăng cường khả năng thụ hưởng về TGPL.  

IMG_0791.JPG

IMG_0789.JPG

IMG_0803.JPG

Thông qua Hội nghị này, Báo cáo viên triển khai đến lực lượng nòng cốt, là người trực tiếp triển khai, phổ biến, quán triệt, thực hiện nhiệm vụ này ở cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình bằng các hình thức phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương về vai trò, tầm quan trọng của quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với tiêu chí huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và tiêu chí thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc tiêu chí thị xã, thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh, góp phần đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất, thực chất, hiệu quả trên địa bàn tỉnh;…./.

Phan Đức Bộ - Sở Tư pháp Long An

 

 


27/04/2023 9:00 SAĐã ban hành
Truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Long An ra nước ngoài theo cách làm mới năm 2023Truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Long An ra nước ngoài theo cách làm mới năm 2023
Nhằm định vị hình ảnh, thương hiệu tỉnh Long An để nhà đầu tư, khách du lịch nhận diện tỉnh Long An: Con người Long An năng động, hiếu khách, văn minh, lịch thiệp. Hình ảnh chính quyền Long An hiện đại, thân thiện, cầu thị và hiệu quả; nguồn nhân lực có chất lượng, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Long An là một "thương hiệu" mạnh trong thu hút vốn đầu tư, đặc biệt là vốn FDI. Du lịch Long An an toàn, thân thiện, hấp dẫn.

Ngày 17/4/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1015/KH-UBND về việc truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Long An ra nước ngoài theo cách làm mới năm 2023. Theo đó:

Yêu cầu của Kế hoạch là các hoạt động truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Long An ra nước ngoài theo cách làm mới phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và quản lý điều hành của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, sự hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.  Xác định nhiệm vụ trọng tâm, đề ra giải pháp cụ thể, phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của tỉnh; xác định rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện.

UBND chỉ đạo truyền thông một số nội dung: Tuyên truyền những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước; thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tình hình, kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Truyền thông sâu rộng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 của tỉnh Long An; quảng bá môi trường đầu tư ổn định, an toàn và hấp dẫn với nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội của Việt Nam và của tỉnh. Theo đó, tỉnh Long An luôn nhất quán tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư, phát triển kinh tế; 

Tiếp tục triển khai Quyết định số 3920/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Long An đến năm 2020, định hướng 2030; Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Chương trình số 13-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn". Tuyên truyền bản sắc văn hóa, con người tỉnh Long An thông qua bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh tiêu biểu, các lễ hội văn hóa truyền thống, các sản phẩm du lịch, khu điểm du lịch;

Tuyên truyền chủ trương, chính sách về giảm nghèo nhanh và bền vững, các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, các tấm gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hòa nhập phát triển cùng đất nước.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông: Làm cơ quan đầu mối, chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện kế hoạch này trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông, các sở, ngành, địa phương truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Long An thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý. Đặt hàng xây dựng các chuyên mục, sản xuất, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình, sản phẩm truyền thông; đăng phát các sản phẩm truyền thông trên hệ thống thông tin đại chúng, kênh truyền thông ra nước ngoài, Website và các group trên mạng xã hội; kiểm tra, đôn đốc quá trình sản xuất, đăng phát, tổ chức lưu trữ, khai thác, phát huy hiệu quả các sản phẩm truyền thông đã đặt hàng sản xuất đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra;...

PBLA

 

 

 


25/04/2023 3:00 CHĐã ban hành
UBND tỉnh chỉ đạo bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2023UBND tỉnh chỉ đạo bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2023
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 281/CĐ-TTg ngày 20/4/2023 về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2023. Ngày 21/4/2023, UBND tỉnh Long An ban hành văn bản số 3375/UBND-KTTC về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2023. Theo đó: UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố  thực hiện một số nội dung sau:

Dịp nghỉ lễ nhân Ngày giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2023, sẽ có 05 ngày nghỉ liên tục (từ 29/4 đến ngày 03/5) và cao điểm du lịch hè 2023 dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông tại các tuyến đường trọng điểm như: QL.1, QL.62, QL.50, QL.N2, Cao tốc TP.HCM- Trung Lương thuộc địa bàn tỉnh.

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phạm vi quản lý của ngành, địa phương để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch, chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) của năm 2023.

Đồng thời, có phương án bảo đảm chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa, nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy trong các ngày nghỉ Lễ và hoạt động đi lại của học sinh, sinh viên; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, các đơn vị đầu mối giao thông lớn (bến xe, cảng, bến thủy nội địa) thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT; nâng cao chất lượng dịch vụ, niêm yết công khai giá vé theo tuyến, thời gian và loại hình dịch vụ; không để xảy ra tình trạng chen lấn gây ùn tắc tại các bến xe, bến khách ngang sông, tình trạng nhồi nhét hành khách, chở quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, nhất là trên các địa bàn phức tạp, các tuyến đường thủy, các điểm du lịch; kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vận chuyển hành khách ngay từ đầu bến; tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông; khắc phục kịp thời các hư hỏng; rà soát bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông, đặc biệt là các công trình vừa thi công vừa khai thác phải đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông (ATGT); các đơn vị thi công và đơn vị bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tăng cường hướng dẫn, bảo đảm giao thông, có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố.

Chủ động xây dựng phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên tuyến, khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông (TNGT), ùn tắc giao thông, các trục chính trên tuyến quốc lộ, các đầu mối giao thông trọng điểm, các địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, các bến xe, bến tàu, các điểm đang thi công; sớm phát hiện các điểm ùn tắc giao thông trên các tuyến, các đầu mối giao thông trọng điểm và có giải pháp xử lý kịp thời.

Tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT; chú ý các hành vi vi phạm nghiêm trọng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT, ùn tắc giao thông, như vi phạm tốc độ, vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người quy định, vi phạm tải trọng, không thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; vi phạm khi qua đường ngang; chở quá vạch dấu mớn nước an toàn; phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật; không trang bị dụng cụ cứu sinh, chống đắm; không có giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật ATGT, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn đặc biệt trên đường cao tốc. Các cơ quan thông tấn, báo chí thường xuyên cập nhật kịp thời tình hình TNGT, ùn tắc giao thông, các thông tin hỗ trợ hướng dẫn đi lại trong dịp nghỉ Lễ; kiên trì vận động Nhân dân thực hiện "Đã uống rượu, bia - không lái xe"; "Không sử dụng điện thoại khi lái xe"; "Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện"; "Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô"; tuân thủ quy tắc giao thông; phòng ngừa tai nạn trên những tuyến đường có nguy cơ cao xảy ra TNGT đường bộ, đường thủy nội địa.

Công bố số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm TTATGT của các cơ quan liên quan, của từng địa phương nhằm tiếp nhận các phản ánh của người dân trong các ngày nghỉ lễ; bảo đảm phương án ứng trực theo chế độ 24/7 để tiếp nhận thông tin, giải quyết, khắc phục kịp thời các vụ việc phát sinh.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương tập trung, nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo tình hình TTATGT trong 05 ngày nghỉ Lễ (từ 29/4 đến hết ngày 03/5) về Sở Giao thông vận tải (Thường trực Ban An toàn giao thông) trước 12 giờ ngày 03/5/2023 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia./.

PBLA

 


24/04/2023 4:00 CHĐã ban hành
Thị xã Kiến Tường tổ chức sinh hoạt "Ngày pháp luật" định kỳ tháng 4/2023Thị xã Kiến Tường tổ chức sinh hoạt "Ngày pháp luật" định kỳ tháng 4/2023
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả sinh hoạt "Ngày pháp luật" trên địa bàn thị xã Kiến Tường; góp phần nâng cao sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong sinh hoạt hằng ngày của người dân trên địa bàn thị xã.


gg.jpg 

Vừa qua, Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Kiến Tường tổ chức sinh hoạt "Ngày pháp luật" tháng 4/2023. Bà Ngô Thị Nguyệt - Trưởng Phòng Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Kiến Tường - Chủ trì buổi sinh hoạt; cùng 175 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã.

vh.JPG

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo viên tuyên truyền một số nội dung liên quan đến Luật An toàn giao thông thông đường bộ; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 01/7/2023; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.  

Thông qua buổi sinh hoạt "Ngày pháp luật" nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; góp phần đưa pháp luật đi vào đời sống, xã hội;.../.

                                                                Như - PTP thị xã Kiến Tường


24/04/2023 3:00 CHĐã ban hành
Sở Tư pháp Long An tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mớiSở Tư pháp Long An tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới
Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả Quyết định số: 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL), Thông tư số 09/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả tiêu chí TCPL trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

IMG_0743.JPG

Bà Lê Thị Lo -Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp - Báo cáo viên tỉnh triển khai đến các đại biểu nội dung cụ thể Quy định xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL

Ngày 19/4/2023 Sở Tư pháp tỉnh Long An phối hợp UBND huyện Cần Giuộc tổ chức Hội nghị tập huấn tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân trong Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Tham dự Hội nghị có hơn 120 đại biểu là Lãnh đạo và công chức Phòng Tư pháp huyện Cần Giuộc, thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện, Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; Lãnh đạo UBND, công chức chuyên môn, Công an, Quân  sự, đoàn thể các xã, thị trấn; tuyên truyền viên pháp  luật; hoà  giải viên ở cơ sở… trên địa bàn huyện Cần Giuộc

IMG_0724.JPG

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Bà Lê Thị Lo -Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp - Báo cáo viên tỉnh triển khai đến các đại biểu nội dung cụ thể Quy định xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL; công tác đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn TCPL trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao; phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL trong Bộ tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; công tác đánh giá huyện đạt chuẩn TCPL trong Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; thị xã, thành phố đạt chuẩn TCPL trong Bộ tiêu chí thị xã, thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh, cùng nhiều nội dung khác có liên quan đến việc TCPL cho người dân trong tiến trình XDNTM.

IMG_0721.JPG

Thông qua Hội nghị này, Báo cáo viên triển khai đến lực lượng nòng cốt, là người trực tiếp triển khai, phổ biến, quán triệt, thực hiện nhiệm vụ này ở cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình bằng các hình thức phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương về vai trò, tầm quan trọng của quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với tiêu chí huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và tiêu chí thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc tiêu chí thị xã, thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh, góp phần đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất, thực chất, hiệu quả trên địa bàn tỉnh;…./.

Phan Đức Bộ - Sở Tư pháp Long An


20/04/2023 9:00 SAĐã ban hành
Long An: Tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật mới đợt 1 năm 2023 với 4.074 đại biểu tham dự.Long An: Tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật mới đợt 1 năm 2023 với 4.074 đại biểu tham dự.
Nhằm triển khai, phổ biến, kịp thời các văn bản pháp luật mới để quán triệt đầy đủ những tư tưởng, quan điểm chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với các lĩnh vực mà văn bản pháp luật mới điều chỉnh cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An. Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Ngày 18/4/2023, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật theo Kế hoạch số 331/KH-UBND ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh.

IMG_0637.JPG

Bà Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh ủy viên- Giám đốc Sở Tư pháp, phát biểu khai mạc Hội nghị

Bà Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh ủy viên- Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị, có 4.074 đại biểu là đại diện các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; pháp chế các sở ngành, Doanh nghiệp nhà nước; Phóng viên Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An; Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh và các Phòng chuyên môn thuộc sở; đại diện lãnh đạo UBND, các ngành, đoàn thể các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo UBND và công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức chuyên môn; tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn các xã, phường, thị trấn. 

   IMG_0642.JPG

Ông Bùi Quốc Dũng - Phó Giám đốc Sở Y tế, triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo viên giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, quyết định của UBND tỉnh như:

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 01/01/2024; Luật Dầu khí (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 01/7/2023; Luật Thanh tra, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 01/7/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023; Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 01/3/2023, có hiệu lực từ ngày 01/3/2023; Nghị quyết số 68/2022/QH15 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết số 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô.  

IMG_0657.JPG

Ông Lê Sơn Hà - Chánh Thanh tra tỉnh tham gia giới thiệu Luật Thanh tra

Cũng tại Hội nghị này, đại biểu tham dự cũng được nghe giới thiệu các Nghị quyết, Quyết định Quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành trong năm 2023 (tính đến thời điểm hiện tại, năm 2023, HĐND tỉnh ban hành 05 Nghị quyết và UBND tỉnh ban hành 19 Quyết định Quy phạm pháp luật).

IMG_0603.JPG

IMG_0611.JPG

IMG_0607.JPG

Phát biểu tại Hội nghị, Bà Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đánh giá cao tinh thần tham dự Hội nghị của đại biểu tại các điểm cầu, các đại biểu đã nghiêm túc tiếp thu, lắng nghe các Báo cáo viên truyền tải những thông tin cơ bản của các văn bản pháp luật mới ban hành. Sau Hội nghị triển khai đề nghị các đại biểu tham dự, cán bộ được giao làm nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật của các sở ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã và thành phố, các xã, phường, thị trấn về tham mưu, giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương mình tổ chức triển khai lại cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn theo nội dung và hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn được giao theo dõi, quản lý đảm bảo thiết thực và hiệu quả theo tinh thần Kế hoạch số 331/KH-UBND ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh;…./.

Phan Đức Bộ

 

 


18/04/2023 12:00 CHĐã ban hành
UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
Thực hiện Công văn số 2116/BYT-DP ngày 12/4/2023 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19; ngày 14/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành văn bản số 3068/UBND-VHXH về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng và nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả chỉ đạo của Bộ Y tế tại văn bản nêu trên, chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản khác có liên quan, trong đó tiếp tục tập trung:

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ, Kế hoạch phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2023 tại Quyết định số 1331/QĐ-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ Y tế, Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm tỉnh Long An năm 2023 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi chặc chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh để chủ động tham mưu UBND tỉnh có giải pháp ứng phó phù hợp, không để bị động, bất ngờ.  Tăng cường giám sát tại các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng; phối hợp chặt chẽ với Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan để chủ động phát hiện sớm các biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2.

Chủ động rà soát, cập nhật kịch bản phòng, chống dịch; chỉ đạo tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong và thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị; chuẩn bị sẵn sàng các phương án thu dung, điều trị bệnh nhân và chủ động nâng cao năng lực điều trị, nhất là năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực để đáp ứng yêu cầu điều trị. Tiếp tục đảm bảo, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, bảo đảm người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh nhất, sớm nhất, ngay tại cơ sở; kiên quyết ứng phó kịp thời, hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại.

Triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng để đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, nhất là với các nhóm có nguy cơ cao, tăng tỷ lệ bao phủ vắc-xin cho người dân, đảm bảo tiến độ theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, UBND tỉnh và sử dụng kịp thời, hiệu quả số vắc-xin phòng COVID-19 được phân bổ, tránh lãng phí. Thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người; chịu trách nhiệm tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện tiêm vắc-xin; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh biện pháp phù hợp để tăng cường công tác tiêm vắc-xin đối với các địa phương không bảo đảm tiến độ.

Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, Quyết định số 218/QD-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" để kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo cấp độ dịch.

Chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về tình hình dịch bệnh, nhất là nguy cơ do các biến thể mới gây ra, các biện pháp phòng, chống dịch để Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch hiệu quả.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An tiếp tục chủ động, làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền theo tinh thần "truyền thông chủ động, đi trước" để toàn xã hội đồng thuận, tham gia thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, đặc biệt là các biện pháp dự phòng cá nhân như: Đeo khẩu trang, khử khuẩn trong các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ trong thời gian tới. Tập trung thông tin về lợi ích, tác dụng của vắc-xin, thực hiện nghiêm tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 đủ liều, đúng lịch theo khuyến cáo của ngành y tế…

Các Sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch bệnh. Cơ quan, đơn vị, địa phương nào không kịp thời kiểm soát, để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể tỉnh tiếp tục chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tham gia tiêm vắc-xin đầy đủ, đúng lịch vì lợi ích của bản thân, cộng đồng và tránh nguy cơ bùng phát dịch trở lại. Tham gia hỗ trợ nhân lực cùng ngành Y tế, chính quyền địa phương đảm bảo công tác tiêm chủng và giám sát công tác tiêm chủng./.

PBLA
17/04/2023 10:00 SAĐã ban hành
Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnhTuyên truyền hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Kế hoạch số 718/KH-UBND 21/3/2023 của UBND tỉnh về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Long An. Theo đó: tổ chức tuyên truyền hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 từ ngày 15/4/2023 đến ngày 25/4/2023.

Mục đích của Kế hoạch là tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 nhằm tạo sự hưởng ứng sâu rộng trên toàn tỉnh Long An; phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc. Góp phần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về mục đích, ý nghĩa của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong các thư viện. Nâng cao trách nhiệm của các cấp địa phương, các ngành, cơ quan chức năng và các tổ chức chính trị - xã hội; sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.Tôn vinh các tổ chức, cá nhân có những đóng góp tích cực cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

UBND tỉnh chỉ đạo tập trung tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023, với thông điệp: "SÁCH: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo"; "Sách cho tôi, cho bạn". Tổ chức thông tin tuyên truyền, nhân rộng cách làm hay, mô hình hiệu quả; phát động phong trào tích cực đọc, học qua sách trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương và cộng đồng.

Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các tổ chức, doanh nghiệp liên quan trên địa bàn tỉnh là tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023, thời gian: Tập trung từ ngày 15/4/2023 đến ngày 01/5/2023. Tùy tình hình điều kiện thực tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp có thể tổ chức các hoạt động hưởng ứng từ đầu tháng 4/2023.

Được biết, ngày 04/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1862/QĐ-TTg về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam thay thế Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 về Ngày Sách Việt Nam, theo đó lấy ngày 21 tháng 4 là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam ra đời đã khẳng định vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam là dịp để tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách; các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.

Dù xã hội có phát triển đến đâu, các phương thức lưu giữ thông tin khác có thể phát triển, nhưng việc lưu giữ sách và hiểu được tầm quan trọng của sách sẽ giúp cho xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ hơn. Đặc biệt hơn, vai trò của sách hướng con người đến chân thiện mỹ. Sách truyền tải những nội dung nhân văn, giáo dục con người về tình cảm yêu thương lẫn nhau, lối sống và đạo đức con người. Vì vậy, đọc sách sẽ giúp con người hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống;...

PBLA

 


14/04/2023 11:00 SAĐã ban hành
UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023
Trong những năm qua, việc tổ chức Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất đã trở thành hoạt động thường niên đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và cộng đồng về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, sử dụng năng lượng điện một cách tiết kiệm, hiệu quả và góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên của địa phương.

Để hướng ứng tốt Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất,  ngày 29/3/2023, UBND tỉnh  ban hành văn bản số 2444/ UBND-KTTC về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023. Theo đó, UBND đề nghị UBMTTQVN và các Đoàn thể tỉnh, các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể như sau:

Các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan: Căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện treo pano, băng rôn, áp phích được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan và các địa điểm thích hợp. Lựa chọn, sử dụng các khẩu hiệu tuyên truyền, truyền thông. Chủ động xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và kịp thời đưa ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023. Đồng thời, phát hiện, biểu dương, động viên và khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong việc áp dụng các sáng kiến, giải pháp công nghệ để quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Báo cáo kết quả thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1857/UBND-KTTC ngày 14/3/2023 về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Long An gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương theo đúng quy định.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan huy động nguồn lực đầu tư, khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình, dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên nước, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, khí tượng thủy văn, phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu, thúc đẩy và thu hút các dự án xanh, năng lượng tái tạo nhằm phục vụ tốt hơn các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống dân sinh.

Ngày Nước thế giới năm 2023 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề là"Accelerating Change" - "Thúc đẩy sự thay đổi", nhấn mạnh vai trò của nước là nền tảng cho tất cả khía cạnh của cuộc sống và là cốt lõi của sự phát triển bền vững ở mỗi quốc gia; đồng thời hướng đến giải quyết cuộc khủng hoảng về nước và vệ sinh môi trường trên toàn cầu. Qua đó, kêu gọi cộng đồng cùng thực hiện các chương trình hành động bảo vệ tài nguyên nước để tạo ra sự khác biệt bằng cách thay đổi cách sử dụng, khai thác và quản lý nước trong cuộc sống hằng ngày.

Ngày Khí tượng thế giới năm 2023 được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề "The Future of Weather, Climate and Water across Generations" - chủ đề tuyên truyền của Việt Nam là: "Thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho hôm nay và mai sau". Thông điệp này khẳng định giá trị của thông tin, thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước đối với xã hội đồng thời kêu gọi trách nhiệm của mỗi cá nhân trên thế giới cần thể hiện vai trò trách nhiệm trước cuộc sống hiện tại và tương lai nhằm chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tác động suy thoái môi trường. Đây cũng là dịp tôn vinh những đóng góp của các cơ quan khí tượng thủy văn trên khắp thế giới đối với việc bảo vệ tính mạng và tài sản của con người trước tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu. 

Giờ Trái đất năm 2023 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề "The Biggest Hour for Earth" - "Thời khắc quan trọng cho Trái đất". Thông điệp nhằm nhấn mạnh đây là thời điểm chúng ta cần thay đổi, thúc đẩy mạnh mẽ hơn để đảm bảo các mục tiêu toàn cầu về đa dạng sinh học; kêu gọi toàn thể cá nhân, cộng đồng cùng hành động để thích nghi và thay đổi tiến trình biến đổi khí hậu, hướng tới phục hồi thiên nhiên và đa dạng sinh học trong thập kỷ này, chống lại tình trạng suy giảm môi trường sống. Đây là điều kiện tiên quyết để tăng cường sức khỏe, sự đa dạng phong phú của các loài, quần thể và hệ sinh thái. Đồng thời, đây cũng là thời điểm thực hiện hóa các mục tiêu của Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp quốc lần thứ 27 (COP27), sử dụng năng lượng bền vững và hướng tới tương lại 100% năng lượng tái tạo.

Khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng thông điệp, chủ đề ngày nước thế giới, ngày khí tượng thế giới, chiến dịch giờ trái đất năm 2023 

1. Ngày Nước thế giới:

- Tiết kiệm nước để bảo vệ hành tinh của chúng ta.

- Bảo vệ tài nguyên nước là góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội.

- Tiếp cận với nước an toàn là quyền bình đẳng của mỗi người.

- Tiết kiệm nước hôm nay là tiết kiệm nước cho tương lai.

- Hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ để thúc đẩy những thay đổi lớn.

2. Ngày Khí tượng thế giới:

- Thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho hôm nay và mai sau.

- Hành động của chúng ta hôm nay sẽ kiến tạo Trái đất mai sau.

- Tăng cường khả năng dự báo sớm, chủ động thích ứng với biển đổi khí hậu.

3. Chiến dịch Giờ Trái đất:

- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vì Trái đất của chúng ta.

- Tắt một bóng đèn, thắp sáng một tương lai.

- Phục hồi thiên nhiên hướng tới tương lai phát triển bền vững.

- Chung tay phát triển kinh tế xanh, sử dụng năng lượng tái tạo.

- Phục hồi các hệ sinh thái - hành động ngay hôm nay.

- Giảm phát thải khí nhà kính, tăng sử dụng năng lượng xanh đưa phát thải ròng về 0./.

PBLA

 

 


14/04/2023 10:00 SAĐã ban hành
Sở Tư pháp Long An tổ chức Hội nghị tập huấn tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Đức HòaSở Tư pháp Long An tổ chức Hội nghị tập huấn tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Đức Hòa
Ngày 12/4/2023 Sở Tư pháp tỉnh Long An phối hợp UBND huyện Đức Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân trong Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Ông Trần Văn Năm -  Phó Giám đốc Sở Tư pháp, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Ông Lê Thành Phong - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, cùng với sự có mặt của hơn 120 đại biểu là Lãnh đạo và công chức Phòng Tư pháp huyện Đức Hòa, thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện, Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; Lãnh đạo UBND, công chức chuyên môn, Công an, Quân  sự, đoàn thể các xã, thị trấn; tuyên truyền viên pháp  luật; hoà  giải viên ở cơ sở… trên địa bàn huyện Đức Hòa.

IMG_0467.JPG

Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, phát biểu khai mạc hội nghị

IMG_0482.JPG

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Bà Lê Thị Lo -Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp - Báo cáo viên tỉnh triển khai đến các đại biểu nội dung cụ thể Quy định xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL; công tác đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn TCPL trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao; phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL trong Bộ tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; công tác đánh giá huyện đạt chuẩn TCPL trong Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; thị xã, thành phố đạt chuẩn TCPL trong Bộ tiêu chí thị xã, thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh, cùng nhiều nội dung khác có liên quan đến việc TCPL cho người dân trong tiến trình XDNTM.

IMG_0485 - Copy.JPG

IMG_0475.JPG

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh: Nhằm triển  khai  thực  hiện  nghiêm  túc, đầy  đủ, hiệu  quả  Quyết  định  số:  25/2021/QĐ-TTg  ngày  22/7/2021  của  Thủ  tướng  Chính  phủ  quy  định  về  xã,  phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL), Thông tư số 09/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định  về  xã, phường,  thị  trấn  đạt  chuẩn  tiếp  cận  pháp  luật,  gắn  với triển khai thực hiện có hiệu quả tiêu chí TCPL trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể nội dung 04 và nội dung 05 - nội dung thành phần số 08 đó là: Tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hoà giải ở cơ sở, giải quyết hoà giải, mâu thuẫn ở khu vực nông thôn; nâng cao nhận thức thông tin về trợ giúp pháp lý (TGPL), tăng cường khả năng thụ hưởng về TGPL.  

IMG_0472.JPG

IMG_0479.JPG

Thông qua Hội nghị này, Báo cáo viên triển khai đến lực lượng nòng cốt, là người trực tiếp triển khai, phổ biến, quántriệt, thực hiện nhiệm vụ này ở cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình bằng các hình thức phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương về vai trò, tầm quan trọng của quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với tiêu chí huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và tiêu chí thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc tiêu chí thị xã, thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh, góp phần đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất, thực chất, hiệu quả trên địa bàn tỉnh;…./.

PBLA 

 


13/04/2023 9:00 SAĐã ban hành
UBND tỉnh Long An hướng dẫn thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" năm 2023UBND tỉnh Long An hướng dẫn thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" năm 2023
Thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" (gọi tắt là Đề án 407); để triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 2043/KH-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án 407 trên địa bàn tỉnh Long An, ngày 05/4/2023, tại văn bản số 2694/UBND-NCTCD, UBND tỉnh Long An hướng dẫn các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố quan tâm thực hiện Đề án 407 năm 2023, theo các nội dung cụ thể như sau:

- Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Đề án 407 theo hình thức phù hợp; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (văn bản của Trung ương và địa phương); vận động, khuyến khích Nhân dân trên địa bàn quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo chính sách.

- Đối với các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo các chính sách

+ Ban hành Kế hoạch và tổ chức truyền thông các chính sách theo hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương; các chính sách trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành có tác động lớn đến xã hội liên quan đến các lĩnh vực như: chính sách về y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, đất đai...  trên địa bàn tỉnh (theo Danh mục Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Long An dự kiến sẽ ban hành tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 và cuối năm 2023 kèm theo) và các dự thảo chính sách được HĐND, UBND tỉnh bổ sung trong Chương trình xây dựng văn  bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu thực tiễn của địa phương.

+ Nội dung truyền thông cần tập trung: Sự cần thiết ban hành chính sách; mục đích, quan điểm xây dựng chính sách; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của chính sách; Nội dung cơ bản của chính sách; Nội dung mới hoặc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ so với quy định hiện hành về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; chú trọng các vấn đề khó, có nhiều ý kiến khác nhau; Các nội dung khác cần thông tin rộng rãi đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội (nếu có).

+ Hình thức truyền thông:

Tổ chức các hội nghị, tọa đàm, phỏng vấn, đối thoại trực tiếp, trực tuyến, … để trao đổi, thông tin về dự thảo chính sách liên quan tới các cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp; huy động sự tham gia của các chuyên gia, cán bộ làm công tác thực tiễn và đại diện các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp liên quan đến chính sách đang góp ý kiến.

Xây dựng nội dung tài liệu truyền thông các dự thảo chính sách để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Trang Thông tin điện tử các sở, ngành tỉnh và cung cấp cho các cơ quan thông tin, báo chí phục vụ hoạt động truyền thông dự thảo chính sách.

Phối hợp xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, đưa tin để truyền thông về dự thảo chính sách trên Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, chú trọng đưa tin vào khung giờ thu hút khán, thính giả để truyền thông về dự thảo chính sách.

Các hình thức truyền thông khác phù hợp với các quy định pháp luật.

+ Rà soát, củng cố, phân công, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, nâng cao năng lực đội ngũ công chức pháp chế các sở, ngành tỉnh, …người được giao thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, đề xuất công tác truyền thông dự thảo chính sách, nhất là kiến thức, kỹ năng truyền thông, xử lý thông tin khi thực hiện truyền thông, những vấn đề khó, có nhiều ý kiến khác nhau… cần phản biện xã hội.

+ Định kỳ tổng hợp, báo cáo chung trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp theo định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/5/2023) và năm (trước ngày 15/11/2023) để tổng hợp) về kết quả thực hiện truyền thông dự thảo chính sách hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

- Đối với UBND các huyện, thị xã và thành phố: Sau khi có Kế hoạch truyền thông của cơ quan được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch phối hợp truyền thông, bố trí kinh phí thực hiện truyền thông dự thảo chính sách bằng hình thức phù hợp đến cán bộ, Nhân dân trên địa bàn đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Định kỳ tổng hợp, báo cáo chung trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp theo định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/5/2023) và năm (trước ngày 15/11/2023) để tổng hợp) về kết quả thực hiện truyền thông dự thảo chính sách hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh quan tâm phối hợp, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến về vị trí, vai trò của công tác truyền thông dự thảo chính sách bằng hình thức phù hợp tới cán bộ, công chức,  hội viên; khuyến khích, huy động các hội viên và Nhân dân tiếp nhận thông tin và tích cực tham gia góp ý, phản biện về dự thảo chính sách./.

P.PBGDPL.STPLA

 


13/04/2023 9:00 SAĐã ban hành
Truyền thông nâng cao nhận thức và thông tin về trợ giúp pháp lý cho người dân nông thôn tại xã Lạc Tấn, huyện Tân TrụTruyền thông nâng cao nhận thức và thông tin về trợ giúp pháp lý cho người dân nông thôn tại xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ
Sáng ngày 07/4/2023, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Long An (TGPLNN) phối hợp phòng Tư pháp huyện Tân Trụ, UBND xã Lạc Tấn tổ chức buổi truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, thông tin về trợ giúp pháp lý; tăng cường khả năng thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người dân vùng nông thôn của xã. Tham dự có hơn 60 người gồm đại diện phòng Tư pháp, Hội Luật gia huyện, lãnh đạo UBND xã, Công chức Tư pháp, cán bộ đoàn thể của xã và người dân sinh sống trên địa bàn xã.

z4245335665884_a5bffc1c9c303b89c523deeabf522295.jpg

Thực hiện Kế hoạch số 462/KH-STP ngày 13/3/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Long An về việc thực hiện một số nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) năm 2023 về nâng cao nhận thức, thông tin về trợ giúp pháp lý; tăng cường khả năng thụ hưởng dịch vụ TGPL cho người dân vùng nông thôn nhất là trên địa bàn các xã đã hoàn thành mục tiêu, tiêu chí XDNTM và tiếp tục hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao.


Các đại biểu tham dự buổi truyền thông đã được Giám đốc Trung tâm TGPLNN tỉnh-ông Lê Trung Trực trình bày về những nội dung cơ bản của chính sách TGPL, đối tượng thuộc diện được TGPL và cách thức để tiếp cận với TGPL khi có sự việc pháp lý xảy ra mà các đối tượng được TGPL cần nhờ luật sư (có hợp đồng với trung tâm) hoặcTrợ giúp viên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.

Sau khi tham dự buổi truyền thông, các cán bộ và nhân dân khi về địa bàn mình công tác và sinh sống cần tăng cường phổ biến, tuyên truyền cho những người khác hiểu biết thêm về chính sách TGPL và trực tiếp hướng dẫn các đối tượng được TGPL khi có yêu cầu về Trung tâm TGPLNN để dược giúp đỡ.

Sau buổi truyền thông, ông Lê Trung Trực - Giám đốc Trung tâm TGPLNN tỉnh đã trực tiếp trao đổi, giải thích, hướng dẫn những trường hợp có liên quan đến lĩnh vực pháp luật.

Tâm An-Trung tâm TGPLNN tỉnh


10/04/2023 10:00 SAĐã ban hành
Sở Tư pháp Long An tổ chức Hội nghị tập huấn tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Mộc HóaSở Tư pháp Long An tổ chức Hội nghị tập huấn tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Mộc Hóa
Ngày 07/4/2023 Sở Tư pháp tỉnh Long An phối hợp UBND huyện Mộc Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân trong Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Ông Trần Văn Năm -  Phó Giám đốc Sở Tư pháp, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có hơn 120 đại biểu là Lãnh đạo và công chức Phòng Tư pháp huyện Mộc Hóa, thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện, Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; Lãnh đạo UBND, công chức chuyên môn, Công an, Quân  sự, đoàn thể các xã, thị trấn; tuyên truyền viên pháp  luật; hoà  giải viên ở cơ sở… trên địa bàn huyện Mộc Hóa

IMG_0451.JPG

Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Bà Lê Thị Lo -Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp - Báo cáo viên tỉnh triển khai đến các đại biểu nội dung cụ thể Quy định xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL; công tác đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn TCPL trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao; phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL trong Bộ tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; công tác đánh giá huyện đạt chuẩn TCPL trong Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; thị xã, thành phố đạt chuẩn TCPL trong Bộ tiêu chí thị xã, thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh, cùng nhiều nội dung khác có liên quan đến việc TCPL cho người dân trong tiến trình XDNTM.

IMG_0466.JPG

Bà Lê Thị Lo -Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp, triển khai các chuyên đề tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh: Nhằm triển  khai  thực  hiện  nghiêm  túc, đầy  đủ, hiệu  quả  Quyết  định  số:  25/2021/QĐ-TTg  ngày  22/7/2021  của  Thủ  tướng  Chính  phủ  quy  định  về  xã,  phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL), Thông tư số 09/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định  về  xã, phường,  thị  trấn  đạt  chuẩn  tiếp  cận  pháp  luật,  gắn  với triển khai thực hiện có hiệu quả tiêu chí TCPL trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể nội dung 04 và nội dung 05 - nội dung thành phần số 08 đó là: Tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hoà giải ở cơ sở, giải quyết hoà giải, mâu thuẫn ở khu vực nông thôn; nâng cao nhận thức thông tin về trợ giúp pháp lý (TGPL), tăng cường khả năng thụ hưởng về TGPL.  

IMG_0457.JPG

IMG_0458.JPG

Thông qua Hội nghị này, Báo cáo viên triển khai đến lực lượng nòng cốt, là người trực tiếp triển khai, phổ biến, quán triệt, thực hiện nhiệm vụ này ở cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình bằng các hình thức phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương về vai trò, tầm quan trọng của quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với tiêu chí huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và tiêu chí thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc tiêu chí thị xã, thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh, góp phần đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất, thực chất, hiệu quả trên địa bàn tỉnh;…./.

PBLA

 

 


10/04/2023 9:00 SAĐã ban hành
1 - 30Next