Tin tức Sự kiện
Thứ 5, Ngày 23/11/2023, 12:00
UBND tỉnh Long An chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai
23/11/2023
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 2581/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 16/5/2022 và văn bản số 4898/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 23/8/2022 về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai; chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Kết luận số 746-KL/TU ngày 29/8/2023 tại Hội nghị giao ban tập thể Thường trực Tỉnh ủy; căn cứ văn bản số 10776/UBND-KTTC ngày 15/11/2023 của UBND tỉnh về việc thu hồi, hủy bỏ văn bản số 3897/UBND-KTTC ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh.

Để phát huy các kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, đồng thời triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai; ngày 20/11/2023, tại văn bản số 10865/UBND-KTTC, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung như sau:

1. Các sở, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai; Công điện số 304/CĐ-TTg ngày 07/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp và đấu giá quyền sử dụng đất; văn bản số 2317/BTNMT-CĐKDLTTĐĐ ngày 05/4/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận trong tình hình hiện nay; văn bản số 3382/BTNMT-ĐĐ ngày 15/5/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đất đai; Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm về chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng trái phép trên địa bàn tỉnh Long An; Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về quản lý, sử dụng đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Long An; văn bản số 331/UBND-KTTC ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai trên địa bàn tỉnh; văn bản số 10745/UBND-KTTC ngày 15/11/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất.

 2. Sở Tài nguyên và Môi trường     

- Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai kịp thời cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai; thực hiện việc đo đạc, thẩm định bản vẽ trích đo địa chính, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai nhất là thủ tục tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất đảm bảo đúng quy định; phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã kịp thời phát hiện, báo cáo cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết đối với các khu vực đặc biệt là tại các khu vực được quy hoạch công trình, dự án phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội theo quy hoạch tỉnh,…đã được phê duyệt có biến động lớn về đất đai nhất là tình trạng tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".

- Tập trung thực hiện và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2021-2025 cấp tỉnh đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tập trung nguồn lực, vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai thường xuyên, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, cung cấp dịch vụ công trực tuyến để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, phát triển Chính quyền điện tử, chuyển đổi số tiến tới Chính phủ số; sẵn sàng kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu đất đai địa phương với hệ thống tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia để đảm bảo vận hành hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu và kết nối liên thông.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và UBND cấp huyện chấn chỉnh hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó tập trung vào việc thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là những khu đất "có giá trị cao" sau khi rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Nhà nước để chống thất thu cho ngân sách nhà nước và phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực đất đai. Chỉ đạo tổ chức lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất để tổ chức theo dõi, kiểm tra; trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất phải quy định rõ điều kiện của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá; làm tốt công tác xác định giá khởi điểm bảo đảm giá khởi điểm phù hợp với giá thị trường.

- Tập trung công tác xác định giá đất cụ thể, khắc phục triệt để nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Kết luận số 456/KL-TU ngày 16/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giải quyết các vướng mắc theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất cụ thể để thu nghĩa vụ tài chính đối với các dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất.

Tăng cường chỉ đạo việc phối hợp và làm rõ trách nhiệm giữa các cơ quan định giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất để tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, xác định giá đất cụ thể, bảo đảm tính đúng, tính đủ theo quy định.

- Tập trung thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng, các dự án chậm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân tái định cư, người mua nhà ở; các vi phạm đối với việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các cấp, việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, các công trình dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; các vi phạm trong việc tách thửa, phân lô, bán nền làm phá vỡ quy hoạch, ảnh hưởng đến thị trường bất động sản, công tác xác định giá đất, công tác thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương; các vi phạm trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở khi chưa đủ điều kiện; các công trình xây dựng trên đất không đúng mục đích sử dụng đất.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh, đảm bảo khai thác tiềm năng và lợi thế tài nguyên đất của tỉnh trong thời gian tới. Công khai, minh bạch thông tin nội dung Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 13/6/2023 theo quy định.

4. Sở Xây dựng

- Phối hợp với UBND cấp huyện thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hướng dẫn các tổ chức và nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về quy hoạch và xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức triển khai, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra, đôn đốc UBND cấp huyện thực hiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng theo thẩm quyền.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về công tác quản lý trật tự xây dựng của UBND cấp huyện, cấp xã, hướng dẫn xử lý các vi phạm trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong công tác quản lý các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý (đã được phân cấp tại Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh Long An ban hành Quy định phân cấp và phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An).

5. Sở Tài chính

- Chịu trách nhiệm tổng hợp tất cả các phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và UBND cấp huyện lập, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp triển khai phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được phê duyệt theo đúng quy định.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác thẩm định giá đất đảm bảo nhanh chóng, kịp thời.

 

- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh cân đối bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh, bảo đảm việc đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và vận hành hệ thống thông tin đất đai, trước mắt ưu tiên bố trí cho các hoạt động quản lý, xây dựng, nâng cấp, duy trì, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai theo khả năng cân đối ngân sách hàng năm theo quy định.

6. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật trình HĐND, UBND tỉnh ban hành về đất đai đúng tiến độ, kịp thời và chất lượng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đảm bảo công khai, minh bạch, đúng theo quy định pháp luật.

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh phối hợp với ngành Tài nguyên và Môi trường tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về đất đai; phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai.

8. UBND huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn, trong đó tập trung những nhiệm vụ sau:

- Tích cực chỉ đạo, kiểm tra, ngăn chặn và không để xảy ra tình trạng san lắp mặt bằng trái phép, hiến đất làm đường giao thông để chuyển mục đích sử dụng đất nhằm phân lô, tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất,…không đúng quy định hình thành các khu dân cư tự phát gây khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, làm ảnh hưởng đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là các công trình trọng điểm của tỉnh; đẩy mạnh phân cấp cho UBND cấp xã trong công tác quản lý về đất đai và xây dựng. Trường hợp địa phương nào để xảy ra các tình trạng nêu trên thì UBND cấp huyện chịu trách nhiện trước Chủ tịch UBND tỉnh.

- Thực hiện việc tuyên truyền, vận động hướng dẫn các tổ chức và nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xây dựng trên địa bàn; chịu trách nhiệm kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng đối với trường hợp các cá nhân tự ý thỏa thuận với nhau để tách thửa đất thành nhiều phần diện tích nhỏ cho từng người đồng sử dụng, xây dựng nhà ở dưới hình thức nhà ở liên kế mà không thông qua cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn hoặc không đưa đất vào sử dụng; có giải pháp quản lý chặt chẽ và kịp thời phát hiện, xử lý triệt để các trường hợp xây dựng các công trình trên đất không đúng quy định nhất là tại khu vực đã có thông báo thu hồi đất hoặc được quy hoạch các công trình trọng điểm của tỉnh gây khó khăn cho công tác thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023; xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm đảm bảo thời gian quy định, chất lượng và hiệu quả.

 

- Chỉ đạo cơ quan tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND cấp huyện cân đối bố trí kinh phí từ ngân sách cấp huyện, bảo đảm dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm cho việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chấn chỉnh, tổ chức sắp xếp, bố trí hợp lý công tác tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, không để tình trạng quá tải, kéo dài thời gian tiếp nhận giải quyết hồ sơ làm phát sinh các tiêu cực nhũng nhiễu, gây bức xúc trong nhân dân. Rà soát, sửa đổi, bãi bỏ các quy định về thủ tục hành chính được ban hành tại địa phương không hợp lý, kéo dài thời gian thực hiện, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch về đất đai.

- Đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất, trong đó tập trung rà soát, chỉ đạo cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở và trong các dự án kinh doanh bất động sản không phải dự án phát triển nhà ở theo quy định tại khoản 11 Điều 1 của Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 2317/BTNMT-CĐKDLTTĐĐ ngày 05/4/2023. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành, cho từng cơ quan, tổ chức thực hiện; báo cáo cụ thể về kế hoạch thực hiện, trong đó nêu rõ thời điểm hoàn thành việc đăng ký đất đai lần đầu gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Tập trung xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất có giá trị (theo giá đất trong Bảng giá đất đất) từ 20 tỷ đồng trở lên theo Quyết định số 4826/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 của UBND tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về công tác quản lý đất đai, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh trong trường hợp để xảy ra vi phạm trong lĩnh vực đất đai và xây dựng trên địa bàn quản lý./.

P.PBGDPL.STPLA

 


Lượt người xem:   23
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by