Tin tức Sự kiện
Thứ 4, Ngày 22/11/2023, 11:00
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử trên địa bàn tỉnh Long An
22/11/2023
Thực hiện Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 13/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử; ngày 17/11/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3323/KH-UBND triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử trên địa bàn tỉnh Long An.

Theo đó, UBND tỉnh giao: Các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện:

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Giao dịch điện tử thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản quy định chi tiết dưới Luật (trên cơ sở kế thừa kết quả rà soát chuyên đề giao dịch điện tử, thực hiện theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030); đồng thời gửi kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trong tháng 4/2024.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện triển khai rà soát theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, gửi kết quả rà soát về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trong tháng 5/2024. Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2024.

- Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung văn bản Luật Giao dịch điện tử và văn bản quy định chi tiết các nội dung trong Luật Giao dịch điện tử trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của cơ quan, địa phương và các hình thức phù hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng.

- Xác định nội dung, hình thức phổ biến pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; đăng tải rộng rãi tài liệu phổ biến (do Bộ Thông tin và Truyền thông biên soạn) trên Trang Thông tin Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Long An (https://pbgdpl.longan.gov.vn), trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của cơ quan, địa phương và các kênh thông tin phù hợp khác do cơ quan, địa phương đang quản lý.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao dịch điện tử bằng các hình thức cụ thể; phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

Theo đó, UBND tỉnh giao: Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông và mạng lưới truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin, truyền thông, phổ biến pháp luật về giao dịch điện tử.

- Văn phòng UBND tỉnh cập nhật thông tin liên quan trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Sở Tư pháp cập nhật trên Trang Thông tin Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật trên Trang thông tin chuyển đổi số của tỉnh (https://chuyendoiso.longan.gov.vn); Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh thông tin hiện có.

- Các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện phổ biến pháp luật về giao dịch điện tử theo lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công; cập nhật thông tin liên quan trên các kênh thông tin do mình quản lý (đặc biệt là Trang thông tin điện tử và hệ thống truyền thanh cơ sở).

- Các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện phối hợp rà soát, tổ chức đánh giá việc thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án cấp quốc gia đang triển khai có liên quan đến thúc đẩy giao dịch điện tử do các Bộ, ngành Trung ương triển khai; đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp mới (nếu cần thiết) để phù hợp với quy định của Luật.../.

 Diễm Trinh- P.PBGDPL

 

 


Lượt người xem:   31
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by