Tin tức Sự kiện
Thứ 4, Ngày 31/05/2023, 10:00
Liên đoàn Lao động tỉnh: Hướng dẫn Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2023
31/05/2023
Nhằm triển khai có hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại Nghị quyết 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; qua đó tăng cường đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, PBGDPL để công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) dễ tiếp cận pháp luật, góp phần nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật. Hướng dẫn các cấp công đoàn các nội dung cơ bản, trọng tâm trong công tác tuyên truyền, PBGDPL trong CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn; đảm bảo tuyên truyền, phổ biến đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ. Ngày 30/5/2023, Liên đoàn lao động tỉnh ban ban hành văn bản số 07/HD-LĐLĐ về việc Hướng dẫn Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2023. Theo đó:

Nội dung pháp luật trọng tâm cần tuyên truyền: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là nội dung về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các đặc trưng như: "Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; quyền con người, quyền công dân được công nhận, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ theo Hiến pháp và pháp luật; Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật; quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ và kiểm soát hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, nhân đạo, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, được thực hiện nghiêm minh và nhất quán; độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử, thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; tôn trọng và bảo đảm thực hiện các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế".

Tập trung xây dựng và tổ chức truyền thông sâu, rộng về quá trình xây dựng dự án Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Nhà ở, Luật Đất đai để CNVCLĐ và toàn xã hội hiểu rõ: Sự cần thiết, mục đích, quan điểm, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo luật; nội dung cơ bản, nội dung mới hoặc sửa đổi, bổ sung của dự thảo luật so với luật hiện hành; các vấn đề khó, vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau… từ đó khuyến khích, huy động các ý kiến tham gia góp ý, phản biện về dự thảo luật của CNVCLĐ và toàn xã hội.

Tuyên truyền, PBGDPL gắn với tuyên truyền về Đại hội XI Công đoàn tỉnh và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Điều lệ Công đoàn, chức năng, nhiệm vụ của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến những nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Việt Nam như: pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động, thực hiện dân chủ ở cơ sở, các điều ước quốc tế, các hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có ảnh hưởng đến người lao động ở doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho đoàn viên, người lao động; thương lượng, đàm phán ký thỏa ước lao động tập thể; chủ động phối hợp tổ chức đối thoại chính sách pháp luật giữa các cơ quan nhà nước và đoàn viên, người lao động; giải quyết ngừng việc tập thể; tăng cường giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện pháp luật về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động.

Tuyên truyền, phổ biến vận động, khuyến khích đoàn viên, người lao động tích cực tìm hiểu, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật; xây dựng, triển khai các sáng kiến, mô hình hiệu quả trong hỗ trợ tiếp cận pháp luật và nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của đoàn viên, người lao động.

Thông qua đó,  góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ công đoàn về việc thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trong CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn; chú trọng đối tượng công nhân lao động tại doanh nghiệp theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền, PBGDPL và hiệu quả hoạt động của cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật các cấp công đoàn;…/.

PBLA

 

 


Lượt người xem:   25
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by