Tin tức Sự kiện
Thứ 6, Ngày 19/05/2023, 11:00
Huyện Châu Thành: Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện
19/05/2023
Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong quá trình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở nhằm đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trong thời gian tới. Ngày 19/5/2023, UBND huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch số 1271/KH-UBND về việc tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện. Theo đó:

Nội dung tổng kết: Theo Đề cương Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các biểu mẫu thống kê kèm theo Kế hoạch này (Phụ lục I và Phụ lục II). Mốc thời gian thông tin, số liệu tổng kết: tính từ tháng 01/2014 đến hết tháng 6/2023.

Về hình thức, thời gian tổng kết, UBND huyện chỉ đạo:

Đối với cấp huyện: UBND huyện chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.  Thời gian thực hiện: dự kiến vào quý IV năm 2023.

Đối với cấp xã: UBND các xã và thị trấn chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp chủ động tổ chức tổng kết bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả; khen thưởng và đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở. Thời gian thực hiện: trong quý III năm 2023.

UBND huyện giao Phòng Tư pháp tham mưu giúp UBNDhuyện: Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổng hợp, báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở gửi về Sở Tư pháp trước ngày 10/8/2023; đồng thời tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở theo nội dung, hình thức phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.    

UBND các xã, thị trấn căn cứ nội dung, yêu cầu tại Kế hoạch này, chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp ban hành Kế hoạch tổng kết và tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở (theo Đề cương báo cáo tại Phụ lục kèm Kế hoạch này) gửi về UBND huyện (qua Phòng Tư pháp tổng hợp) trước ngày 31/7/2023 để tổng hợp, báo cáo Sở Tư pháp theo quy định. Tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở trên địa bàn theo thẩm quyền.

UBND huyện chỉ đạo việc tổng kết phải kịp thời, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và đúng tiến độ thời gian đề ra. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổng kết các văn bản, phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. Bám sát Đề cương tổng kết, kèm theo số liệu chứng minh cụ thể; chú trọng phân tích tồn tại, hạn chế, vướng mắc của Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành (nếu có) và đề xuất giải pháp cụ thể;.../.

TP Châu Thành

 

                                                                                  

 


Lượt người xem:   21
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by