Tin tức Sự kiện
Thứ 5, Ngày 23/03/2023, 08:00
UBND tỉnh Long An chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy
23/03/2023
Thực hiện Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28/02/2023 của Chính phủ về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy và Văn bản số 74/TB-VPCP ngày 14/3/2023 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 01/3/2023 về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Luật Cư trú và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/20222 của Chính phủ;

 Để triển khai thực hiện có hiệu quả việc khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong việc cung cấp dịch vụ công, thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, tránh tình trạng yêu cầu công dân cung cấp Giấy xác nhận thông tin về cư trú (CT07), thông báo số định danh cá nhân và phôtô chứng thực Sổ hộ khẩu khi nộp hồ sơ xin việc, gây khó khăn, phiền hà cho công dân; ngày 22/3/2023, tại văn bản số 2272  /UBND-THKSTTHC, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An:

- Quán triệt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và Công văn số 340/UBND-NCTCD ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ.

- Chỉ đạo tất cả các công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa các cấp và các cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính cho người dân: khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tuyệt đối không yêu cầu người dân nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy, Giấy xác nhận thông tin về cư trú mà tự khai thác thông tin về cư trú của công dân theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP. Khi thực hiện thủ tục hành chính và giao dịch với người dân, trong trường hợp có đầy đủ điều kiện để tra cứu thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nếu cán bộ, công chức, viên chức nào không thực hiện, tùy tiện yêu cầu công dân cung cấp giấy xác nhận thông tin cư trú (CT07), thông báo số định danh cá nhân, gây khó khăn, bức xúc cho người dân thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

- Thông báo, niêm yết tài liệu tuyên truyền công khai tại bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để người dân biết việc không yêu cầu người dân xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy, Giấy xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

  2. Các sở, ngành tham mưu công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành, đặc biệt là các thủ tục hành chính có liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc các giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú ngay sau khi các bộ, ngành có quyết định công bố; đồng thời xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính để làm căn cứ xây dựng quy trình điện tử ngay khi trình công bố thủ tục hành chính.

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông:

-  Khẩn trương nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đáp ứng yêu cầu số hóa, lưu trữ, xử lý thông tin, dữ liệu điện tử theo quy định. Thường xuyên đồng bộ thông tin, dữ liệu thủ tục hành chính giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, đảm bảo yêu cầu chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

- Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình Long An tổ chức tuyên truyền đến toàn bộ người dân nội dung "không yêu cầu người dân xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy, Giấy xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến";

4. Công an tỉnh và UBND cấp huyện thiết lập đường dây nóng của Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 cấp tỉnh, cấp huyện để tiếp nhận, giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc của công dân; bố trí cán bộ, phát huy Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID mức 1 để sử dụng thực hiện tra cứu dịch vụ công.

 5. Giao Công an tỉnh - cơ quan thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh; nêu rõ nguyên nhân và tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp khắc phục để gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấn chỉnh, xử lý./.

P.PBGDPL.STPLA

 


Lượt người xem:   26
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by