Tin tức Sự kiện
Thứ 6, Ngày 10/03/2023, 08:00
Long An triển khai Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ
10/03/2023
Ngày 21/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công (sau đây viết tắt là Nghị định số 104/2022/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức triển khai quy định của Luật Cư trú số 68/2020/QH14 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022; đồng thời đẩy mạnh cải cách, nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Cụ thể: Nghị định bỏ quy định về việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công thuộc nhiều lĩnh vực như việc làm, bảo hiểm y tế, giáo dục, y tế, đất đai, thuế, nhà ở xã hội, điện lực, nuôi con nuôi… thay vào đó, khi thực hiện thủ tục trên, công dân chỉ cần xuất trình một trong các loại giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú1; Quy định về 04 phương thức khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
Để đảm bảo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP được triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự,  ngày 11/01/2023, tại văn bản số 340  /UBND-NCTCD, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

Đối với các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Nghị định số 104/2022/NĐ-CP trong cơ quan, đơn vị, lĩnh vực công tác, địa bàn phụ trách. Trong đó tập trung các nội dung:

- Khẩn trương hoàn thành ngay việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính có quy định việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự để đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới theo yêu cầu tại Công văn số 9959/UBND-NCTCD ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh. Rà soát, tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của địa phương, trong đó nghiên cứu cắt giảm, tái cấu trúc lại quy trình giải quyết đối với các thủ tục hành chính sử dụng 04 phương thức khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; việc yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú thực hiện theo quy định tại tiết 2, khoản 3, Điều 14, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP.

- Chỉ đạo triển khai bảo đảm đúng theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP; không được yêu cầu công dân xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú trong giải quyết thủ tục hành chính và giao dịch dân sự sau ngày 31/12/2022; cơ quan, đơn vị, địa phương nào thực hiện không đúng quy định, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến về Nghị định số 104/2022/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền về quy định Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và việc sử dụng các phương thức thay thế trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự để người dân biết, thực hiện, giám sát.

Giao Sở Tư pháp phối hợp Công an tỉnh hướng dẫn các Phòng công chứng trên địa bàn tỉnh áp dụng 07 phương thức sử dụng thông tin thay thế Sổ hộ khẩu trong quá trình hoạt động tạo điều kiện thuận lợi, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

* Công an tỉnh: Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cử báo cáo viên tuyên truyền về Đề án 06 và các biện pháp, phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ CCCD gắn chíp hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời chỉ đạo Công an cơ sở đảm bảo việc thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử, Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xác nhận thông tin về cư trú cho công dân theo quy định./.

340_UBND-NCTCD_12-01-2023_10- 1 CV UBND triển khai Nghị định 104.signed.pdf

P.PBGDPL.STPLA


Lượt người xem:   35
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by