Tin tức Sự kiện
Thứ 3, Ngày 31/01/2023, 09:00
UBND tỉnh Long An triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới
31/01/2023
Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới (gọi tắt là Chỉ thị số 14-CT/TW); Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia tỉnh trong tình hình mới (gọi tắt là Chỉ thị số 34-CT/TU); nhằm phát huy hơn nữa vai trò của các cấp Hội Luật gia trong tỉnh, ngày 20/01/2023, tại văn bản số 525/UBND-NCTCD, UBND tỉnh yêu cầu:

Các sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thường xuyên phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW, Chỉ thị số 34-CT/TU và các chủ trương, quy định của trung ương, của tỉnh liên quan đến Hội Luật gia, nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò, trách nhiệm và tầm quan trọng, tính chất chính trị - xã hội - nghề nghiệp của Hội Luật gia các cấp trong tình hình hiện nay, xem đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội Luật gia các cấp. Thường xuyên chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ, hội viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng đẩy mạnh và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát hội viên trong tổ chức, hoạt động, trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nghiên cứu tham mưu chuyển giao những dịch vụ công phù hợp với khả năng của Hội Luật gia, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Luật gia hoạt động; thực hiện cơ chế Nhà nước giao nhiệm vụ, khoán kinh phí cho Hội Luật gia theo quy định của pháp luật. 

Đề nghị các cấp Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh: Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Luật gia, hướng về cơ sở; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ của Hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Hội. Nâng cao chất lượng, tham gia có hiệu quả trong hoạt động xây dựng pháp luật; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho hội viên và Nhân dân. Tích cực thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, nhất là cho người nghèo, đối tượng chính sách, vùng sâu, vùng xa;… Chủ động tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tham gia tư vấn, đặc xá, tái hòa nhập cộng đồng đối với các phạm nhân.

Phát huy hơn nữa vai trò trong công tác đối ngoại Nhân dân, công tác dân vận của Đảng và chính quyền, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Chủ động nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh các biện pháp, cơ sở pháp lý phục vụ cho việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, góp phần đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Hội Luật gia tỉnh: Tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động thiết thực, cụ thể, xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, phân công trách nhiệm rõ ràng, có lộ trình cụ thể, tính khả thi cao và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Hội Luật gia cấp huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Định kỳ (06 tháng và hàng năm) báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Hội; kết quả thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW và Chỉ thị số 34/CT-TU cho UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để UBND tỉnh nắm bắt và kịp thời lãnh đạo việc xây dựng và kiện toàn tổ chức của Hội Luật gia các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Sở Tư pháp: Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Hội Luật gia các cấp trong thực hiện nhiệm vụ được giao, Chỉ thị số 14-CT/TW, Chỉ thị số 34/CT-TU theo quy định./.

P.PBGDPL.STPLA


Lượt người xem:   30
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by