Tin tức Sự kiện
Thứ 5, Ngày 19/01/2023, 15:00
UBND tỉnh Long An: Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn
19/01/2023
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đổi mới cách thức tổ chức thực hiện góp phần đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đi vào thực chất, đáp ứng yêu cầu của người dân và xã hội. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số, xây dựng hệ thống thông tin PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Ngày 19/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 196/KH-UBND về việc thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Long An. Theo đó Ủy ban nhân dâ tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân các cấp:

Quán triệt và thực hiện đầy đủ chủ trương của Đảng; quy định pháp luật về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bám sát nhiệm vụ được giao trong các văn bản pháp luật, các Quyết định, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền địa phương, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật thuộc trách nhiệm của sở, ngành, đoàn thể, địa phương. Bám sát và thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL, cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL, tổ chức pháp chế, đơn vị được giao nhiệm vụ PBGDPL. Bảo đảm thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, hiệu quả; đa dạng hóa, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án về PBGDPL. Triển khai, phổ biến các văn bản QPPL mới ban hành: Phổ biến các văn bản, chính sách cho cán bộ, Nhân dân, tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản quy phạm pháp luật mới của Trung ương, của tỉnh; các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; tiếp cận thông tin; các chính sách, quy định về thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các quy định về phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội; phòng, chống tội phạm, trong đó chú trọng thực hiện PBGDPL tại các địa bàn vùng sâu, vùng biên giới; hỗ trợ khởi nghiệp; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; an toàn giao thông; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên; Công ước, điều ước quốc tế, các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp;... Thực hiện PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL: người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới; người lao động trong doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tiếp tục nâng cao chất lượng PBGDPL trong nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023; nâng cao chất lượng sinh hoạt Ngày pháp luật định kỳ. Tiếp tục triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 5847/UBND-NCTCD ngày 24/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng, khai thác, quản lý Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Hội đồng  phối hợp PBGDPL cấp huyện, Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật, công chức pháp chế các sở ngành tỉnh,…; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác PBGDPL theo Chương trình khung của Bộ Tư pháp. Theo dõi, hướng dẫn, khảo sát, đánh giá các mô hình, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả về PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, khai thác có hiệu quả Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh; các ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động thông minh; thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, đáp ứng yêu cầu của tỉnh trong hình mới…

Đối với công tác hòa giải ở cơ sở: Tổ chức hướng dẫn Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành (có Kế hoạch riêng); tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở theo Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên. Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Long An lần thứ V. Củng cố, kiện toàn, đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng Tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở, chú trọng thu hút lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, cán bộ, công chức đã công tác trong lĩnh vực pháp luật tham gia công tác hòa giải ở cơ sở; phấn đấu tỷ lệ hòa giải thành trên 90%. Phối hợp với cơ quan dân vận các cấp trong công tác hòa giải ở cơ sở gắn với việc thực hiện phong trào thi đua "dân vận khéo".

Đối với công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho đội ngũ tham mưu công tác tiếp cận pháp luật ở cấp huyện, xã.

Tổ chức kiểm tra, khảo sát, hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ này ở cơ quan, đơn vị, địa phương (Thời gian, địa điểm, đơn vị kiểm tra có Thông báo cụ thể sau).

Trên cơ sở Kế hoạch này, các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, ban hành Kế hoạch, tổ chức thực hiện năm 2023 linh hoạt, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn; có giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 theo đúng quy định, bảo đảm thiết thực, hiệu quả

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp theo định kỳ 6 tháng (trước ngày 31/5/2023) và năm (trước ngày 31/12/2023).

KH 196 CONG TAC PBGDPL-HGCS-TCPL 2023.pdf

PBLA

Lượt người xem:   19
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by