Tin tức Sự kiện
Thứ 5, Ngày 05/01/2023, 10:00
UBND tỉnh Long An chỉ đạo chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần, trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụ
05/01/2023
Thời gian qua, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và công tác cải cách hành chính nhà nước.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; còn dư luận phản ánh tình trạng tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụ, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, đơn vị.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, ngày 04/01/2023, tại văn bản số 42/UBND-THKSTTHC, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Đối với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị

- Tiếp tục quán triệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ; thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước.

- Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội quan tâm.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính bao gồm cả giám sát từ Nhân dân về văn hóa công vụ, về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

- Thường xuyên rà soát, giải quyết và trả lời kịp thời các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp hoặc các phương tiện thông tin đại chúng chuyển đến, đặc biệt lưu ý những phản ánh, kiến nghị do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chuyển.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

- Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền; nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp; không lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải quán triệt sâu sắc các quy định của pháp luật, quy định của tỉnh, của cơ quan, đơn vị về kỷ luật, kỷ cương hành chính; luôn nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân, tuân thủ nghiêm các quy định khi thực trong công vụ, kỷ luật lao động, thực hiện tốt văn hóa, văn minh công sở. Tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, thức uống có cồn trong giờ làm việc.

- Căn cứ nội dung chỉ đạo này, yêu cầu Thủ trưởng sở, ngành tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả; đồng thời, chịu trách nhiệm liên đới khi để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi tiêu cực. 

- Giao Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý cụ thể các trường hợp vi phạm.

Theo nội dung trên, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

P.PBGDPL.STPLA

 


Lượt người xem:   20
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by