Tin tức Sự kiện
Thứ 2, Ngày 28/11/2022, 15:00
Tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Long An
28/11/2022
Trong thời gian qua, công tác triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018) đã được các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: vẫn còn một vài cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm đến việc triển khai, thi hành Luật Tiếp cận thông tin, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, từ đó, chưa chủ động triển khai thực hiện theo lĩnh vực, ngành được giao phụ trách; việc lập, cập nhật Danh mục thông tin phải được công khai, Danh mục thông tin công dân được tiếp cận... lên Trang thông tin điện tử chưa được kịp thời để phục vụ công tác tiếp cận thông tin của công dân theo quy định.

Để tiếp tục triển khai, thi hành Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin được thống nhất, có hiệu quả và thực chất hơn; ngày 23/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 11070/UBND-NCTCD về việc đôn đốc việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin, theo đó đề nghị các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và Nhân dân bằng các hình thức thiết thực, phù hợp, hiệu quả.

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo các nội dung tại văn bản số 1291/UBND-NCTCD ngày 13/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường tổ chức thi hành Luật Tiếp cận thông tin; tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) trước ngày 30/11/2022, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình để Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định./.

PNT.PBGDPL

 

  

 

 

 

 

 

 


Lượt người xem:   29
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by