Tin tức Sự kiện
Thứ 3, Ngày 27/09/2022, 09:00
Long An: qua 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cũng như ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và Nhân dân
27/09/2022
Tình hình quán triệt, phổ biến Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đến các đối tượng liên quan

Đối với cấp tỉnh

Tiếp thu Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân (Chỉ thị số 32-CT/TW); Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/11/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Đảng văn số 148-CV/TU ngày 17/02/2011 của Tỉnh uỷ Long An về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 17/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Long An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân và Luật PBGDPL năm 2012, các văn bản hướng dẫn thi hành; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 843/KH-UBND ngày 17/9/2012 về việc tổ chức triển khai, phổ biến văn bản pháp luật mới ban hành; Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 06/02/2013 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật PBGDPL trên địa bàn tỉnh Long An, theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức triển khai cho cán bộ chủ chốt của tỉnh, huyện như: Lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL (Hội đồng) tỉnh, Hội đồng cấp huyện; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện; cán bộ pháp chế sở, ngành; Biên tập viên chuyên đề pháp luật Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Giáo viên Khoa Nhà nước và Pháp luật Trường Chính trị tỉnh… với hơn 150 đại biểu tham dự. Đã cấp phát 1.000 cuốn sách Luật PBGDPL cho các đối tượng từ tỉnh đến cơ sở, trang bị cho Tủ sách pháp luật của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

IMG_7073.JPG

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai chuyên sâu Luật PBGDPL cho đội ngũ tham gia công tác PBGDPL cấp tỉnh, huyện: Một số kỹ năng PBGDPL, hình thức PBGDPL, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật PBGDPL... và cấp phát 3.000 cuốn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ PBGDPL trong đó có nội dung luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho đội ngũ làm công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

Hàng năm, để thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; các nhiệm vụ theo quy định của Luật PBGDPL; thông qua các đợt triển khai, phổ biến văn bản pháp luật mới, thông qua các lớp tập huấn nghiệp vụ các đề án về PBGDPL, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng tỉnh đưa nội dung tập huấn nghiệp vụ công tác PBGDPL cho các đối tượng tham gia làm công tác PBGDPL được 60 cuộc với hơn 14.000 lượt người dự.

Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Luật PBGDPL, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh đã tổ chức triển khai cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ… thuộc cơ quan, đơn vị mình bằng nhiều hình thức phù hợp như: sinh hoạt Ngày pháp luật định kỳ, sinh hoạt chính trị, lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt đoàn thể….được 4.360 cuộc với hơn 400.000 lượt người dự.

Đối với cấp huyện: 15/15 Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai, tuyên truyền Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các ban, ngành, đoàn thể huyện; xã, phường, thị trấn. Ngoài ra, thông qua hệ thống Đài, trạm truyền thanh; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, sinh hoạt "Ngày pháp luật" định kỳ, "Tiết pháp luật" trong nhà trường; lồng ghép trong các lớp tập huấn nghiệp vụ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, hội viên, giáo viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn được 64.200 cuộc với 4.259.520 lượt người dự.

z3600854909810_afdd1ed35c50e87a388b061c2bd0caf4.jpg

Đối với cấp xã: Ủy ban nhân dân, các ngành, đoàn thể cấp xã thông qua các hình thức như: hội nghị, sinh hoạt "Ngày pháp luật", lồng ghép vào các cuộc họp cơ quan, sinh hoạt các Chi, Tổ hội của các đoàn thể để tuyên truyền, phổ biến Luật PBGDPL được 99.600 cuộc với 2.842.580 lượt người dự, qua đó đã tác động tích cực đến phong trào tìm hiểu, học tập pháp luật trong cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

34_683_img-1456.jpg

Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, qua 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, các cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xem PBGDPL là bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thường xuyên theo dõi, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, cung cấp kịp thời tài liệu về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức và Nhân dân. Cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc học tập nâng cao kiến thức pháp luật, áp dụng pháp luật khi thực thi công vụ và gương mẫu chấp hành pháp luật. Các tầng lớp nhân dân ngày càng quan tâm đến công tác tuyên truyền, PBGDPL, xem việc hiểu biết pháp luật là nhu cầu và là phương tiện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của mình. Việc tổ chức PBGDPL đến cán bộ và Nhân dân được quan tâm thực hiện. Nội dung PBGDPL luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng ngành, của từng lĩnh vực, địa phương. Hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, dễ áp dụng, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn và đáp ứng được yêu cầu đưa pháp luật vào cuộc sống. Các mô hình hay, cách làm tốt được đúc kết nhân rộng, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực cho công tác PBGDPL. Công tác PBGDPL đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cũng như ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và Nhân dân; phát huy dân chủ, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư. Không để phát sinh điểm nóng, hạn chế vi phạm pháp luật; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.;…

PBLA

 

 

 

 


Lượt người xem:   33
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by