Tin tức Sự kiện
Thứ 5, Ngày 22/09/2022, 09:00
UBND tỉnh Long An: chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
22/09/2022
Thời gian qua, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân, doanh nghiệp về tình trạng chậm tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) khi nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm Hành chính công cấp huyện, bộ phận 01 cửa cấp xã), việc thẩm định, yêu cầu bổ sung và phản hồi về tình trạng giải quyết hồ sơ (các sở ngành, UBND cấp huyện và các phòng ban cấp huyện, UBND cấp xã) chưa đảm bảo, trong đó có tình trạng khi gần tới ngày trả kết quả theo giấy hẹn nhưng các đơn vị lại trả hồ sơ yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hoặc có văn bản từ chối giải quyết…

Để chấn chỉnh tình trạng trên và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC,  ngày 21/9/2022, UBND tỉnh ban hành văn bản số 8779/UBND-TTPVHCC về việc chấn chỉnh tình trạng tiếp nhận hồ sơ TTHC trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện các nội dung như sau:

Tiếp tục quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC của người dân, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng và thời gian thẩm định hồ sơ, không để xảy ra tình trạng người dân, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ chậm kiểm tra, tiếp nhận. Khi đã tiếp nhận chuyển các phòng ban chuyên môn kiểm tra, thẩm định khi không đủ điều kiện giải quyết thì sớm trả hồ sơ để bổ sung, hoàn thiện hoặc trả toàn bộ hồ sơ nếu không đủ điều kiện tiếp nhận, giải quyết, không để sắp tới ngày trả kết quả theo giấy hẹn lại yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp bổ sung hoặc trả hồ sơ từ chối giải quyết gây phiền hà, mất nhiều thời gian đi lại của người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện đúng nguyên tắc giải quyết thủ tục hành chính phải tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 19 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích các tổ chức, cá nhân ưu tiên tạo tài khoản và sử dụng Cổng dịch vụ công Quốc gia để nộp hồ sơ trực tuyến; trong đó tập trung tuyên truyền những lợi ích của việc nộp hồ sơ trực tuyến để từng bước hình thành thói quen nộp hồ sơ trực tuyến của người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 3565/UBND-TTPVHCC ngày 21/4/2022 về việc nâng cao tỷ lệ nộp và xử lý hồ sơ trực tuyến trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 1559/CT-UBND ngày 27/5/2022 về tập trung giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện./.

PBLA


Lượt người xem:   9541
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by