Tin tức Sự kiện
Thứ 4, Ngày 17/08/2022, 10:00
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Long An hướng dẫn thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027"
17/08/2022
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2043/KH-UBND ngày 01/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027" (gọi tắt là Kế hoạch thực hiện Đề án 407); ngày 09/8/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh ban hành văn bản số 1649/HĐPH về việc hướng dẫn triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 407 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố quan tâm thực hiện một số nội dung sau đây:

Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án 407 phù hợp với điều kiện thực tiễn; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và địa phương trong chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (gọi tắt là dự thảo chính sách) cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, tổ chức, doanh nghiệp bằng hình thức phù hợp; phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong vận động, khuyến khích Nhân dân quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo chính sách.

Để bảo đảm thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án 407, cần xác định rõ và phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể như sau:

Hàng năm, các sở, ngành tỉnh - cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) có trách nhiệm: Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ được giao tham mưu xây dựng dự thảo chính sách theo khoản 2 Mục III (Phạm vi thực hiện) của Kế hoạch thực hiện Đề án 407, lập danh mục dự thảo chính sách dự kiến trình cơ quan có thẩm quyền ban hành gửi Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổng hợp. Chủ động, kịp thời tổ chức truyền thông dự thảo chính sách theo nhiệm vụ được giao hoặc theo hướng dẫn của cấp trên và của Uỷ ban nhân dân tỉnh; tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo chính sách. Nội dung và hình thức truyền thông dự thảo chính sách thực hiện theo khoản 4, khoản 5 Mục IV (Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện) của Kế hoạch thực hiện Đề án 407.

Hàng năm, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện truyền thông dự thảo chính sách trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung:  Truyền thông dự thảo chính sách theo chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương. Truyền thông dự thảo chính sách của tỉnh Long An ban hành theo danh mục dự thảo chính sách do các sở, ngành tỉnh - cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo VBQPPL gửi đến. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, công chức pháp chế các sở, ngành tỉnh; đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý thông tin, báo chí về kiến thức, kỹ năng truyền thông, xử lý thông tin khi thực hiện truyền thông dự thảo chính sách. Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện truyền thông về dự thảo chính sách thuộc phạm vi Kế hoạch thực hiện Đề án 407 trên địa bàn tỉnh. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án 407 trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông: đôn đốc, định hướng cơ quan báo chí thực hiện truyền thông dự thảo chính sách trên địa bàn tỉnh và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện truyền thông dự thảo chính sách trên phương tiện thông tin đại chúng.

Đề nghị Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An quan tâm tổ chức truyền thông về các dự thảo chính sách theo Kế hoạch thực hiện Đề án 407; phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan chủ trì soạn thảo VBQPPL và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội... xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, đưa tin vào khung giờ thu hút đông đảo khán, thính giả để truyền thông dự thảo chính sách trên báo, đài bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: hàng năm, căn cứ vào Kế hoạch tổ chức truyền thông dự thảo chính sách của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, các sở, ngành tỉnh - cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo VBQPPL để phối hợp truyền thông chính sách theo nội dung và hình thức phù hợp đến cán bộ, Nhân dân trên địa bàn;...\.

PBLA

 


Lượt người xem:   15
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by