Tin tức Sự kiện
Thứ 6, Ngày 21/01/2022, 09:00
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
21/01/2022
Nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; các nhiệm vụ theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Hòa giải ở cơ sở; các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Ngày 20/01/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 215/KK-UBND về việc thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Long An. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm như:

Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh..Triển khai các Chương trình, Đề án về PBGDPL. Triển khai, phổ biến các văn bản QPPL mới ban hành. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Hội đồng cấp huyện, Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật, công chức pháp chế các sở ngành tỉnh; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác PBGDPL theo Chương trình khung của Bộ Tư pháp. Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các sở, ngành, đoàn thể, địa phương. Thực hiện PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL: người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới; người lao động trong doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tiếp tục nâng cao chất lượng PBGDPL trong nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tổng kết 12 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác PBGDPL trong nhà trường. Tiếp tục triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 5847/UBND-NCTCD ngày 24/9/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về xây dựng, khai thác, quản lý Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, hướng dẫn, khảo sát, đánh giá các mô hình, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả về PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, khai thác có hiệu quả Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh; các ứng dụng PBGDPL hoạt động trên nền tảng thiết bị di động thông minh được xây dựng và vận hành; thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, đáp ứng yêu cầu của tỉnh trong hình mới…

 Công tác hòa giải ở cơ sở: tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở theo Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên. Củng cố, kiện toàn, đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng Tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở, chú trọng thu hút lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, cán bộ, công chức đã công tác trong lĩnh vực pháp luật tham gia công tác hòa giải ở cơ sở; phấn đấu tỷ lệ hòa giải thành trên 90%. Phối hợp với cơ quan dân vận các cấp trong công tác hòa giải ở cơ sở gắn với việc thực hiện phong trào thi đua "dân vận khéo". Tiếp tục triển khai thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tổng kết Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022".

Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: triển khai, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, gắn với việc thực hiện tiêu chí về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.  Xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, gắn với việc thực hiện tiêu chí về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh;…

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao xây dựng Kế hoạch thực hiện năm 2022 linh hoạt, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn; có giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 theo đúng quy định, bảo đảm thiết thực, hiệu quả./

KẾ HOACH UBND TỈNH VỀ PBGDPL HGCS TCPL NĂM 2022.signed.pdf

KẾ HOACH UBND TỈNH VỀ PBGDPL HGCS TCPL NĂM 2022.docx

PBLA

 


Lượt người xem:   11
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by