Tin tức Sự kiện
Thứ 6, Ngày 15/10/2021, 16:00
Mộc Hóa: triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện
15/10/2021
Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg); Quyết định số 9670/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 trên địa bàn tỉnh Long An. Ngày 14/10/2021, UBND huyện Mộc Hóa ban hành Quyết định số 2023/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 trên địa bàn huyện.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg gắn với thực hiện có hiệu quả tiêu chí tiếp cận pháp luật trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Mộc Hóa, UBND huyện đã phân công  nhiệm vụ cho một sổ Phòng chuyên môn của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

Giao Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân huyện: thành lập Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật và làm đầu mối theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện. Có trách nhiệm thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật giúp Chủ tịch UBND huyện tổ chức họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật, xem xét, quyết định công nhận và công bố xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên Trang thông tin điện tử của huyện trước ngày 10 tháng 02 của năm liền kề sau năm đánh giá.

Đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Hằng năm, tổng hợp, báo cáo Sở Tư pháp về kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện, các giải pháp bảo đảm tính thực chất, nâng cao hiệu quả công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện: Tiêu chí 1: Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn; Tiêu chí 2: Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật; Tiêu chí 3: Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý ... đảm bảo đúng nguyên tắc, yêu cầu của từng tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Giao Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện (Ban Tiếp công dân huyện), Công an huyện, Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện: Tiêu chí 5: Tổ chức tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội… đảm bảo đúng nguyên tắc, yêu cầu của từng tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương trong việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc trách nhiệm và phạm vi quản lý.

Riêng Phòng Nội vụ (Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện) phối hợp Phòng Tư pháp định kỳ hướng dẫn, tham mưu Chủ tịch UBND huyện khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện theo quy định. 

UBND huyện đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức giám sát việc xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện Tiêu chí 4: Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; phối hợp với Phòng Tư pháp kịp thời giải quyết kiến nghị, phản ánh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) của địa phương trong việc thực hiện Tiêu chí 4 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành đến cán bộ công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện thông qua các hình thức thiết thực, phù hợp trong phạm vi, trách nhiệm được giao theo dõi, quản lý; kịp thời đề xuất, kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương trong việc thực hiện xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

UBND các xã, thị trấn tự chấm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu; niêm yết công khai kết quả tự chấm điểm, đánh giá; gửi hồ sơ đề nghị công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đến UBND huyện (thông qua Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện) trước ngày 10 tháng 01 của năm liền kề sau năm đánh giá;…

Phan Thông

 

 

 


Lượt người xem:   5
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by