Tin tức Sự kiện
Thứ 4, Ngày 24/05/2023, 10:00
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
24/05/2023
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao ý thức tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật của Nhân dân và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL, trong 6 tháng đầu năm 2023, UBND thị xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác PBGDPL, theo đó  các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã và UBND các xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị và địa phương đảm bảo có chất lượng, hiệu quả. Kết quả cụ thể như: UBND thị xã đã từng bước nâng cao chất lượng hoạt đồng của Hội đồng phối hợp PBGDPL; hướng dẫn kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; chỉ đạo các xã, phường kiện toàn các tổ hòa giải và hoà giải viên ở cơ sở; quan tâm xây dựng có chất lượng các xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

UBND thị xã cũng đã rất quan đến việc đổi mới công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cơ quan, ban ngành thị xã và UBND các xã, phường đã quan tâm tuyên truyền các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các quy định về phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội; phòng, chống tội phạm, trong đó chú trọng thực hiện PBGDPL tại các địa bàn vùng sâu, vùng biên giới… được 269 cuộc, với 5.649 người dự; tuyên truyền trên Đài truyền thanh được 50 lượt tin và 36 lượt bài.

Công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL (người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới; người lao động trong doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc) luôn được UBND thị xã quan tâm chỉ đạo thực hiện. Kết quả: tuyên truyền được 11 cuộc với 572 lượt người dự.

Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tham mưu UBND thị xã ban hành Công văn số 392/HĐPH ngày 22/02/2023 về định hướng nội dung sinh hoạt "Ngày pháp luật" định kỳ năm 2023, kết quả đã sinh hoạt được 18 cuộc với 784 người tham dự. Trang thông tin điện tử thị xã đã kịp thời đăng tải thông tin pháp luật, cập nhật văn bản QPPL để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tra cứu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân; Đài Truyền thanh thị xã và các Trạm Tuyền thanh trên địa bàn đã thực hiện phát sóng các chuyên đề, chuyên mục và pháp luật; việc tuyên truyền qua các nhóm Zalo, facebook cũng được đẩy mạnh thực hiện…từ đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn thị xã Kiến Tường.

                                                             Phòng Tư pháp thị xã Kiến Tường

 

 


Lượt người xem:   15
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 44800