Tin tức Sự kiện
Thứ 4, Ngày 20/10/2021, 17:00
Long An tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
20/10/2021
Thực hiện Kế hoạch số 2060/KH-STP ngày 01/10/2021 của Sở Tư pháp triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính (sau đây viết tắt là XLVPHC) và tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ XLVPHC năm 2021 và Kế hoạch số 2109/KH-STP ngày 06/10/2021 của Sở Tư pháp về triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sau đây viết tắt là QPPL) và tập huấn về công tác văn bản QPPL năm 2021, ngày 19/10/2021, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ban hành văn bản QPPL, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC và tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ về công tác văn bản QPPL và XLVPHC năm 2021 đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh theo hình thức truyền hình trực tuyến tại 15 điểm cầu cấp huyện và 188 điểm cầu cấp xã.

 


 z2862517117971_b16d3b1ddddc83668791f3b6027ea648.jpg

Bà Phan Thị Mỹ Dung- Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị

Tại điểm cầu ở tỉnh, chủ trì Hội nghị, bà Phan Thị Mỹ Dung- Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp cùng với lãnh đạo đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp. Tham dự hội nghị có hơn 480 đại biểu, gồm 52 Đại biểu cấp tỉnh (đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo Sở, ngành tỉnh; Công chức pháp chế các cơ quan chuyên môn UBND tỉnh), 240 đại biểu cấp huyện (đại diện Lãnh đạo UBND cấp huyện và các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện) và 188 đại biểu cấp xã (đại diện Lãnh đạo UBND cấp xã và các công chức chuyên môn có liên quan đến công tác văn bản QPPL) và đại diện các cơ quan truyền thông đưa tin như: Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An theo hình thức truyền hình trực tuyến tại 15 điểm cầu cấp huyện và 188 điểm cầu cấp xã của tỉnh.

z2862517832091_aa8ddc75aa2541f45b94c32fdac8b492.jpg

Tại Hội nghị, Đại biểu được nghe bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh- Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL, Sở Tư pháp triển khai, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020. Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020 gồm 2 điều, điều 1 sửa đổi, bổ sung 54 điều về nội dung và 14 điều về kỹ thuật của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015; Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, với những nội dung mới cơ bản sau đây:

z2862518158698_c16caa1c193ab3330cba1272831c940d.jpg

Một là tiếp tục khẳng định và quy định cụ thể hơn cơ chế bảo đảm lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành văn bản QPPL; Hai là bổ sung và làm rõ quy định về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL; Ba là bổ sung một số hình thức văn bản QPPL; Bốn là sửa đổi thẩm quyền ban hành văn bản QPPL của cấp huyện, cấp xã; Năm là quy định hợp lý hơn các loại văn bản QPPL phải lập đề nghị xây dựng theo quy trình chính sách và quy định cụ thể trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng, soạn thảo văn bản QPPL; Sáu là nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các cơ quan trong quá trình thẩm tra dự thảo nghị quyết; Bảy là quy định về xây dựng, ban hành văn bản QPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn; Tám là quy định thủ tục hành chính trong văn bản QPPL; Chín là tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhằm bảo đảm tính thống nhất và nâng cao chất lượng của dự thảo văn bản QPPL;  Mười là quy định hợp lý, cụ thể hơn về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản QPPL của địa phương; Mười hai là sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác.

z2862517563982_8eeffe7b1e142f97b8e1364b7c70291a.jpg

Tiếp tục Hội nghị, bà Phan Thị Mỹ Dung- Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC và tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ và XLVPHC. Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC đã sửa đổi, bổ sung nội dung của 66/142 điều (trong đó 16 điều sửa đổi, bổ sung toàn diện), sữa kỹ thuật 11/142 điều, bổ sung mới 04 điều và bãi bỏ 03 điều của Luật XLVPHC hiện hành; Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022, với những nội dung mới cơ bản sau đây:

Một là Sửa đổi, bổ sung một số quy định chung tại phần thứ nhất của Luật XLVPHC như quy định về khái niệm tái phạm, nguyên tắc xử lý hành vi vi phạm hành chính nhiều lần, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, về thẩm quyền quy định về xử phạt vi phạm hành chính và chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, hành vi bị nghiêm cấp;  Hai là Sửa đổi, bổ sung một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính như quy định về mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực, về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, về thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, về việc thi hành và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Ba là Sửa đổi, bổ sung một số quy định về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính như về đối tượng và điều kiện áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, về thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, về việc quản lý đối tượng trong thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; Bốn là Về các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính; Năm là Về biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên; Sáu là Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Kết thúc Hội nghị, bà Phan Thị Mỹ Dung- Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ban hành văn bản  QPPL và Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC bằng hình thức phù hợp để đạt chất lượng, hiệu quả./.

Kim Diệp

 


Lượt người xem:   11
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by