Tóm tắt
Nội dung
  
  
Đề cương triển khai luật mới đợt 2 năm 2023Đề cương triển khai luật mới đợt 2 năm 2023
29/11/2023 4:00 CHĐã ban hành
Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luậtTài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
31/07/2023 9:00 SAĐã ban hành
Tài liệu tuyên truyền triển khai luật đợt 1 năm 2023Tài liệu tuyên truyền triển khai luật đợt 1 năm 2023
11/04/2023 11:00 SAĐã ban hành
Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật  của người dân” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Long AnĐề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật  của người dân” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Long An
03/04/2023 10:00 SAĐã ban hành
Kế hoạch Thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật do Sở Tư pháp chủ trì thực hiện năm 2023Kế hoạch Thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật do Sở Tư pháp chủ trì thực hiện năm 2023
27/03/2023 10:00 SAĐã ban hành
Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2023Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2023
16/02/2023 3:00 CHĐã ban hành
Kế hoạch Tổ chức triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương năm 2023Kế hoạch Tổ chức triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương năm 2023
16/02/2023 3:00 CHĐã ban hành
Kế hoạch Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Long AnKế hoạch Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Long An
19/01/2023 3:00 CHĐã ban hành
Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVĐề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, như sau:
16/12/2022 4:00 CHĐã ban hành
UBND tỉnh Long An ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân"  UBND tỉnh Long An ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" 
Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" (gọi tắt là Đề án 977), qua đó góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tuân theo pháp luật, sử dụng pháp luật của người dân để thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp, hình thành thói quen, văn hoá sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Theo đó, Kế hoạch triển khai Đề án 977 trên địa bàn tỉnh, từ năm 2023-2030, với các nội dung thực hiện cụ thể như sau:

Một là, Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hình thành thói quen tìm hiểu, sử dụng và tuân theo pháp luật của người dân

Quán triệt, thông tin, truyền thông thường xuyên, liên tục bằng các hình thức phù hợp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của pháp luật đối với đời sống xã hội; sự cần thiết của việc chủ động nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của người dân

Khảo sát, đánh giá nhu cầu, thực trạng thực hiện, sử dụng pháp luật của người dân; nghiên cứu, xây dựng, triển khai các mô hình, hình thức tiếp cận pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn thuộc phạm vi quản lý

Cung cấp, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng tìm hiểu, khai thác pháp luật bằng các hình thức phù hợp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép trong sinh hoạt cộng đồng...

Củng cố, nâng cao hiệu quả đường dây nóng và các kênh tiếp nhận, trả lời kiến nghị, phản ánh, giải đáp, tư vấn, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân

Nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật của các đối tượng đặc thù, trẻ em, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: Kiện toàn đội ngũ nhân lực có kiến thức pháp luật, kỹ năng hỗ trợ thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý; xây dựng, triển khai các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý phù hợp với từng đối tượng. Nâng cao năng lực, hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức đại diện của đối tượng đặc thù thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hội viên, thành viên của tổ chức mình. Nghiên cứu, triển khai các giải pháp mới nhằm nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật, hỗ trợ thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng. Tổ chức bình chọn, tôn vinh, khen thưởng công dân gương mẫu, người tốt, việc tốt trong xây dựng, bảo vệ, thực hiện pháp luật; thu hút, biểu dương các sáng kiến hữu ích trong hỗ trợ tiếp cận pháp luật và nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân

Hai là, Nâng cao năng lực, trách nhiệm của các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Nâng cao nhận thức, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao của các cơ quan có trách nhiệm thi hành pháp luật, tăng cường hoạt động tự giám sát, tự kiểm tra quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Rà soát, bảo đảm điều kiện, hướng dẫn, hỗ trợ người dân các thông tin pháp luật, thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, nhất là trách nhiệm giải trình và công khai, minh bạch các nội dung trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân; tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; trao đổi, đối thoại; thực hiện dân chủ ở cơ sở; đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật ở các địa phương

Củng cố, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các cơ quan, tổ chức trong bảo đảm, hỗ trợ việc tiếp cận pháp luật, đặc biệt trong hoạt động giải quyết các công việc liên quan trực tiếp đến người dân, trọng tâm là xây dựng, triển khai chương trình bồi dưỡng, tập huấn theo định kỳ và tổ chức hội thảo, tọa đàm, cuộc thi chuyên môn nghiệp vụ, chú trọng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật người có uy tín tại cộng đồng

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật, tăng cường hiệu quả cung cấp thông tin theo yêu cầu

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về trợ giúp pháp lý cho người dân

Xây dựng cơ chế thu hút đội ngũ luật sư, luật gia, người có kiến thức pháp luật, người có uy tín tham gia hòa giải ở cơ sở; xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở

Đẩy mạnh kiểm tra, thi đua, khen thưởng trong việc thi hành pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân và trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức trong triển khai các hoạt động liên quan đến tiếp cận pháp luật của người dân

Ba là, Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật

Mở rộng mạng lưới các cơ quan, tổ chức hỗ trợ thông tin pháp luật, tư vấn pháp luật, trong đó tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, tư vấn viên pháp luật... và tăng cường phối hợp với các cơ quan nhà nước trong hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân

Tăng cường giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện pháp luật về quyền con người, quyền công dân và trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức trong bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật

Tăng cường vận động người dân và thành viên của tổ chức mình tự giác, chủ động tìm hiểu, chấp hành pháp luật; tư vấn pháp luật miễn phí, hỗ trợ người dân giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc về pháp luật; xây dựng, triển khai các sáng kiến, mô hình hiệu quả trong hỗ trợ tiếp cận pháp luật và nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân

Củng cố, nâng cao năng lực cho đội ngũ những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp

Bốn là, Đầu tư, hỗ trợ nguồn lực, công nghệ thông tin bảo đảm cho các hoạt động phục vụ yêu cầu tiếp cận pháp luật của người dân, của các cơ quan, tổ chức

Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, các phương tiện, thiết bị phục vụ các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ, các chương trình, đề án được giao

Bố trí kinh phí cho các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, tổ chức đại diện của đối tượng đặc thù để phát huy vai trò của các tổ chức này trong hỗ trợ, nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân

Huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Bố trí nguồn lực, đầu tư cho các chương trình, đề án, nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm bảo đảm việc cung cấp thông tin pháp luật cho người dân được đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi.

Theo đó, UBND tỉnh giao Giao Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch này; sơ kết, tổng kết, báo cáo, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh…./.

- File kèm: 

Đề án Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh Long An.docx

Đề án Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh Long An.pdf
P.PBGDPL.STPLA


21/11/2022 9:00 SAĐã ban hành
TÀI LIỆU, ĐỀ CƯƠNG TRIỂN KHAI LUẬT ĐỢT 2 NĂM 2022TÀI LIỆU, ĐỀ CƯƠNG TRIỂN KHAI LUẬT ĐỢT 2 NĂM 2022
07/11/2022 9:00 SAĐã ban hành
Tài liệu tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luậtTài liệu tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
12/07/2022 10:00 SAĐã ban hành
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án“Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” trên địa bàn tỉnh Long AnKẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án“Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” trên địa bàn tỉnh Long An
Triển khai Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” (sau đây viết tắt là Đề án 407), Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 407 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
05/07/2022 9:00 SAĐã ban hành
Kế hoạch thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật  do Sở Tư pháp chủ trì thực hiện năm 2022Kế hoạch thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật  do Sở Tư pháp chủ trì thực hiện năm 2022
Thực hiện Quyết định số 458/QĐ-BTP ngày 28/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật ; hoà giải ở cơ sở năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật do Sở Tư pháp chủ trì thực hiện năm 2022
26/04/2022 9:00 SAĐã ban hành
Nghị quyết số 44/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025Nghị quyết số 44/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025
26/04/2022 9:00 SAĐã ban hành
Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trìnhNghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình
19/04/2022 11:00 SAĐã ban hành
Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hộiNghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
19/04/2022 11:00 SAĐã ban hành
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA  BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA  BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
19/04/2022 11:00 SAĐã ban hành
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU VÀ PHỤ LỤC DANH MỤC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA CỦA  LUẬT THỐNG KÊTÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU VÀ PHỤ LỤC DANH MỤC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA CỦA  LUẬT THỐNG KÊ
13/04/2022 5:00 CHĐã ban hành
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU  CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰTÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU  CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
13/04/2022 4:00 CHĐã ban hành
Kế hoạch hoạt động Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2022Kế hoạch hoạt động Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2022
22/02/2022 4:00 CHĐã ban hành
KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật  của Trung ương và địa phương năm 2022KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật  của Trung ương và địa phương năm 2022
09/02/2022 10:00 SAĐã ban hành
Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”
 Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Quyết định số 1371/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, giai đoạn 2021-2027” (Sau đây gọi tắt là Đề án)
27/01/2022 3:00 CHĐã ban hành
Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Long AnThực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Long An
20/01/2022 10:00 SAĐã ban hành
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2022TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2022
12/01/2022 11:00 SAĐã ban hành
Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân” giai đoạn 2021 - 2027 trên địa bàn tỉnhĐề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân” giai đoạn 2021 - 2027 trên địa bàn tỉnh
31/12/2021 11:00 SAĐã ban hành
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh ban hành năm 2021 triển khai đợt 2 năm 2021Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh ban hành năm 2021 triển khai đợt 2 năm 2021
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh ban hành năm 2021 triển khai đợt 2 năm 2021
23/11/2021 4:00 CHĐã ban hành
Tài liệu hội nghị tập huấn, triển khai công tác văn bản quy phạm pháp luật và công tác xử lý vi phạm hành chínhTài liệu hội nghị tập huấn, triển khai công tác văn bản quy phạm pháp luật và công tác xử lý vi phạm hành chính
18/10/2021 4:00 CHĐã ban hành
Tài liệu góp ý dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.Tài liệu góp ý dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
21/09/2021 3:00 CHĐã ban hành
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾTÀI LIỆU HỘI NGHỊ CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ
15/09/2021 6:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next