Tóm tắt
Nội dung
  
  
Tài liệu tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luậtTài liệu tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
12/07/2022 10:00 SAĐã ban hành
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án“Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” trên địa bàn tỉnh Long AnKẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án“Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” trên địa bàn tỉnh Long An
Triển khai Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” (sau đây viết tắt là Đề án 407), Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 407 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
05/07/2022 9:00 SAĐã ban hành
Kế hoạch thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật  do Sở Tư pháp chủ trì thực hiện năm 2022Kế hoạch thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật  do Sở Tư pháp chủ trì thực hiện năm 2022
Thực hiện Quyết định số 458/QĐ-BTP ngày 28/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật ; hoà giải ở cơ sở năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật do Sở Tư pháp chủ trì thực hiện năm 2022
26/04/2022 9:00 SAĐã ban hành
Nghị quyết số 44/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025Nghị quyết số 44/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025
26/04/2022 9:00 SAĐã ban hành
Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trìnhNghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình
19/04/2022 11:00 SAĐã ban hành
Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hộiNghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
19/04/2022 11:00 SAĐã ban hành
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA  BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA  BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
19/04/2022 11:00 SAĐã ban hành
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU VÀ PHỤ LỤC DANH MỤC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA CỦA  LUẬT THỐNG KÊTÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU VÀ PHỤ LỤC DANH MỤC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA CỦA  LUẬT THỐNG KÊ
13/04/2022 5:00 CHĐã ban hành
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU  CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰTÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU  CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
13/04/2022 4:00 CHĐã ban hành
Kế hoạch hoạt động Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2022Kế hoạch hoạt động Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2022
22/02/2022 4:00 CHĐã ban hành
KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật  của Trung ương và địa phương năm 2022KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật  của Trung ương và địa phương năm 2022
09/02/2022 10:00 SAĐã ban hành
Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”
 Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Quyết định số 1371/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, giai đoạn 2021-2027” (Sau đây gọi tắt là Đề án)
27/01/2022 3:00 CHĐã ban hành
Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Long AnThực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Long An
20/01/2022 10:00 SAĐã ban hành
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2022TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2022
12/01/2022 11:00 SAĐã ban hành
Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân” giai đoạn 2021 - 2027 trên địa bàn tỉnhĐề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân” giai đoạn 2021 - 2027 trên địa bàn tỉnh
31/12/2021 11:00 SAĐã ban hành
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh ban hành năm 2021 triển khai đợt 2 năm 2021Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh ban hành năm 2021 triển khai đợt 2 năm 2021
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh ban hành năm 2021 triển khai đợt 2 năm 2021
23/11/2021 4:00 CHĐã ban hành
Tài liệu hội nghị tập huấn, triển khai công tác văn bản quy phạm pháp luật và công tác xử lý vi phạm hành chínhTài liệu hội nghị tập huấn, triển khai công tác văn bản quy phạm pháp luật và công tác xử lý vi phạm hành chính
18/10/2021 4:00 CHĐã ban hành
Tài liệu góp ý dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.Tài liệu góp ý dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
21/09/2021 3:00 CHĐã ban hành
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾTÀI LIỆU HỘI NGHỊ CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ
15/09/2021 6:00 CHĐã ban hành
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT, PHÁP LỆNHTÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT, PHÁP LỆNH
28/06/2021 10:00 SAĐã ban hành
TỜ GẤP TUYÊN TRUYỀNTỜ GẤP TUYÊN TRUYỀN
28/06/2021 10:00 SAĐã ban hành
VĂN BẢN CHÍNH SÁCH MỚIVĂN BẢN CHÍNH SÁCH MỚI
28/06/2021 10:00 SAĐã ban hành
Kế hoạch thực hiện Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnhKế hoạch thực hiện Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
25/06/2021 2:00 CHĐã ban hành
Kế hoạch Tổng  kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luậtKế hoạch Tổng  kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật
Kế hoạch Tổng  kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và các Đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Long An
22/06/2021 11:00 SAĐã ban hành
Tài liệu, Đề cương tuyên truyền triển khai Luật đợt 1 năm 2021Tài liệu, Đề cương tuyên truyền triển khai Luật đợt 1 năm 2021
08/04/2021 3:00 CHĐã ban hành
Kế hoạch Thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật  do Sở Tư pháp chủ trì thực hiện năm 2021Kế hoạch Thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật  do Sở Tư pháp chủ trì thực hiện năm 2021
10/03/2021 11:00 SAĐã ban hành
Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2021 Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2021
25/02/2021 10:00 SAĐã ban hành
Kế hoạch Công tác PBGDPL, Hòa giải ở cơ sở, Chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021Kế hoạch Công tác PBGDPL, Hòa giải ở cơ sở, Chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
19/01/2021 10:00 SAĐã ban hành