Thông báo
Thứ 4, Ngày 13/10/2021, 14:00
Thông báo về Đề án phát triển Văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 – 2030
13/10/2021
Ngày 04/10/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 9688/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2030.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, Sở Tư pháp thông báo đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh về Đề án phát triển Văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021  2030 (kèm theo Đề án)./. 

THONG BAO VE DE AN THUA PHAT LAI 2.signed.pdf

QĐPHE DUYET DA PHAT TRIEN VP Thừa Phát Lại.signed.pdf


Lượt người xem:   67
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by